Inšpiratívny príbeh muža, ktorý pozdvihol Microsoft ku hviezdam

Richard Vítkovský / 3. decembra 2018 / Biznis

  • V roku 2013 sa Mic­ro­softu vô­bec ne­da­rilo a spo­loč­nosť strá­cala svo­jich zá­kaz­ní­kov. V tom čase dr­žal kor­midlo tvrdý Steve Ball­mer
  • O rok ne­skôr však na­stú­pil na jeho po­zí­ciu ne­ná­padný a pria­teľ­ský Ind, ktorý Mic­ro­soft pre­vrá­til hore no­hami
  • Kto je tento člo­vek, ktorý má úplne iný prí­stup ako jeho pred­chod­co­via?
zdroj: flickr
  • V roku 2013 sa Mic­ro­softu vô­bec ne­da­rilo a spo­loč­nosť strá­cala svo­jich zá­kaz­ní­kov. V tom čase dr­žal kor­midlo tvrdý Steve Ball­mer
  • O rok ne­skôr však na­stú­pil na jeho po­zí­ciu ne­ná­padný a pria­teľ­ský Ind, ktorý Mic­ro­soft pre­vrá­til hore no­hami
  • Kto je tento člo­vek, ktorý má úplne iný prí­stup ako jeho pred­chod­co­via?

Mic­ro­soft je v sú­čas­nosti hod­not­nej­šou spo­loč­nos­ťou ako Apple. Je to prek­va­pivé, pre­tože Apple malo ob­rov­ský ná­skok. Tento hu­sár­sky kú­sok by sa ne­po­da­rilo Mic­ro­softu do­siah­nuť, keby pri jeho kor­midle ne­stál Sa­tya Na­della.

Na po­zí­ciu šéfa spo­loč­nosti Mic­ro­soft na­stú­pil v roku 2014. V tom čase vy­ze­rala si­tu­ácia vo firme po­merne ne­vábne. Na trhu bol Win­dows 8, ktorý sa stal pre­pa­dá­kom. V zá­ku­lisí spo­loč­nosti pre­bie­hali boje o nad­vládu vo firme. Sa­tya sa na­ro­dil v roku 1967. Jeho otec bol štát­nym úrad­ní­kom a jeho matka bola uči­teľ­kou.

Od hráča kri­ketu k tech­no­ló­giám

Ako každé dieťa, aj Sa­tya mal svoje pred­stavy o tom, čo by chcel v bu­dúc­nosti ro­biť. Vi­del sa ako pro­fe­si­onálny hráč kri­ketu. Toto nad­še­nie však trvalo iba do­časne, pre­tože ho oča­rila ob­lasť vedy a tech­no­ló­gií. Ve­del, že chce bu­do­vať nové veci. Preto sa roz­ho­dol štu­do­vať v in­dic­kom uni­ver­zit­nom meste Ma­ni­pal, kde zís­kal ti­tul ba­ka­lár v od­bore elek­tro­in­ži­nier. V štú­diu ná­sledne po­kra­čo­val v Ame­rike na uni­ver­zite vo Wis­con­sine.

Po ukon­čení štú­dia v roku 1990 sa za­mest­nal v spo­loč­nosti Sun Mic­ro­sys­tems. Vy­dr­žal tu pra­co­vať dva roky a ná­sledne pre­šiel do Mic­ro­softu. V spo­loč­nosti Mic­ro­soft v tom čase pra­co­valo cel­kovo 30 in­dic­kých emig­ran­tov. Po­čas svo­jej práce v Mic­ro­softe sa sna­žil do­stať do Ame­riky svoju ženu Anu. Po tom, čo na­šiel „dieru“ v pra­cov­ných ví­zach H -1B sa mu to aj po­da­rilo. Po­čas pr­vých ro­kov práce v spo­loč­nosti Mic­ro­soft Na­della prek­va­po­val svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov aj ma­na­žé­rov. V tom čase to­tiž nie­len pra­co­val, ale ešte aj štu­do­val na uni­ver­zite v Chi­cagu od­bor pod­ni­ka­nie. Štú­dium ukon­čil v roku 1997.

Na pre­lome ti­síc­ročí na­stú­pil na po­zí­ciu šéfa Mic­ro­softu hlučný Steve Ball­mer. V roku 2001 Na­della po­stú­pil na po­zí­ciu vi­cep­re­zi­denta pre ob­chodné rie­še­nia. Ná­sledne už jeho hviezda len stú­pala. V roku 2007 sa oci­tol na se­ni­or­skej po­zí­cii vi­cep­re­zi­denta pre on­line rie­še­nia. Mal na sta­rosti vy­hľa­dá­vač Bing a on­line služby pre Mic­ro­soft Of­fice a Xbox Live.

Pí­sal sa rok 2011, keď sa opäť po­su­nul a stal sa pre­zi­den­tom di­ví­zie pre ob­lasť ser­ve­rov. V čase, keď na tejto po­zí­cii za­čí­nal, Mic­ro­soft za­rá­bal v tejto ob­lasti 16,6 mi­liardy do­lá­rov ročne. V roku 2013 to bolo už 20,3 mi­liardy. Aj na­priek týmto čís­lam sa Mic­ro­softu akosi ne­da­rilo. Win­dows 8 bol skla­ma­ním a te­le­fóny s rov­no­men­ným ope­rač­ným sys­té­mom ne­do­ká­zali pre­ko­nať kon­ku­ren­ciu v po­dobe smart­fó­nov s kon­ku­renč­nými sys­té­mami.

Steve Ball­mer sa v roku 2013 roz­ho­dol zo svo­jej po­zí­cie od­stú­piť. A uro­bil dobre. Vo feb­ru­ári v roku 2014 Mic­ro­soft ozná­mil, že no­vým šé­fom spo­loč­nosti sa stane Sa­tya Na­della. Okam­žite po svo­jom ná­stupe po­slal nový šéf všet­kým za­mest­nan­com krátky mail, v kto­rom sa pred­sta­vil a po­u­ká­zal na svoju ne­us­tálu túžbu po vzde­lá­vaní.

Keď šéfa za­mest­nanci zbož­ňujú, úspech je za­ru­čený

Svo­jim prí­stu­pom si okam­žite zís­kal pria­zeň za­mest­nan­cov. Pris­pô­so­bo­val sa tur­bu­lent­ným si­tu­áciám a pri­ná­šal trvalé zmeny. Zá­kaz­níci Mic­ro­softu sa po­maly za­čali vra­cať. Po­čas jeho vlády bol vy­daný ba­lí­ček Of­fice pre Apple iPad. Mic­ro­soft obe­to­val 2,5 mi­liardy do­lá­rov na kúpu štú­dia Mo­jang, ktoré vy­tvo­rilo „hra­natú“ hru Mi­nec­raft.

Pri­šiel po­merne úspešný Win­dows 10 a do­konca bol pred­sta­vený prvý lap­top Mic­ro­soft Sur­face Book a ho­lo­gra­fické oku­liare Mic­ro­soft Ho­lo­Lens. Fi­lo­zo­fia Na­dellu je taká, že chce vi­dieť soft­vér Mic­ro­softu na kaž­dej jed­nej plat­forme, bez ohľadu na ope­račný sys­tém.

laptopZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ca­ro­line Ca­keb­read

V roku 2016 kú­pil Mic­ro­soft pra­covnú so­ciálnu sieť Lin­ke­dIn za 26,2 mi­liardy do­lá­rov. Ne­dávno pre­behla ak­vi­zí­cia prog­ra­má­tor­skej plat­formy Git­Hub za 7,5 mi­liardy do­lá­rov. Mic­ro­soft je na tom lep­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Hod­nota ak­cií spo­loč­nosti sa od ná­stupu Na­dellu na trón tak­mer stroj­ná­so­bila. To sa pre­ja­vilo aj na cel­ko­vej hod­note, ktorá pre­ko­nala Apple. Za­mest­nanci svojho šéfa mi­lujú, čo sa pre­ta­vilo aj do vý­sled­kov, pre­tože firmu ve­die štý­lom, ktorý kla­die dô­raz na uče­nie sa a ro­be­nie chýb a je pro­ti­pó­lom proti aro­gan­cii a ex­trém­nemu se­ba­ve­do­miu.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)