Inšpi­ruj sa naj­lep­šími: TOP pod­ni­ka­te­lia uká­zali svoje mobilné obra­zovky

Martin Bohunický / 18. decembra 2015 / Tools a produktivita

Už aj menu apli­ká­cií v mobile dokáže dnes pove­dať o člo­veku mnohé. Preto Busi­ness Insi­der požia­dal nie­kto­rých TOP pod­ni­ka­te­ľov, inves­to­rov a výkon­ných ria­di­te­ľov o scre­ens­hot hla­nej obra­zovky. Tu je výsle­dok.

Satya Nadella, CEO Mic­ro­soft

Nadela miluje kri­ket, takže je pocho­pi­teľné, že si cestu na jeho home screen našla apli­ká­cia ESPN Cri­cinfo. A pocho­pi­teľne je to Win­dows Phone.

satya-nadella-microsoft-ceo

Den­nis Cro­wley, zakla­da­teľ a CEO Four­squ­are

Cro­wley pre­zra­dil, že je posad­nutý star­tu­pom Elect­ric Objects — na jeho disp­leji je to tá “EO” appka. Cro­wley je v tejto spo­loč­nosti aj inves­to­rom.

dennis-crowley-foursquare-founder-and-ceo.jpg

Amit Sin­ghal, senior VP vyhľa­dá­va­nia v Google

Sin­gha­lova obra­zovka je plná brain-games ako Lumo­sity či Ele­vate, zvy­šok sú, pocho­pi­teľne” apli­ká­cie Google.

amit-singhalsenior-vpof-search-at-google.jpg

Payal Kada­kia, CEO Class­Pass

Class­Pass dovo­ľuje pou­ží­va­te­ľom po zapla­tení mesač­ného poplatku nav­šte­vo­vať hodiny fit­ness v sieti par­tner­ských gymov. Na čo si však dovo­lím upo­zor­niť je prázdna mai­lová schránka. Fra­jer!

payal-kadakia-classpass-ceo.jpg

Marc Lore, zakla­da­teľ jet.com

Jet je pre­dajte, ktorý chce zni­čiť Ama­zon dyna­mic­kým pri­cin­gom a níz­kymi cenami. Na obra­zovke si určite všimni apli­ká­ciu JetS­tream, ktorá je určená jeho inves­to­rom. Marc verí na trans­pa­ren­tnosť a v tejto apli­ká­cií vidia inves­tori doslova všetko. Star­tup už narai­so­val 570 mili­ó­nov dolá­rov.

marc-lore-jetcom-founder-and-ceo.jpg

Bryan Gold­berg, zakla­da­teľ Bustle

Bry­anova mediálna spo­loč­nosť Bustle nedávno spus­tila novú stránku Rom­per. Jeho domov­ská obra­zovka zhruba sedí s tým, čo sám o sebe tvrdí. Gold­berg neznáša nie­ktoré druhy komu­ni­ká­cie a sám vyhlá­sil, aby mu ľudia nepí­sali správy, že nemajú šancu.

bryan-goldberg-founder-and-ceo-of-bustle-2

Jen­ni­fer Hyman, zakla­da­teľka Rent the Run­way

Rent the Run­way umož­ňuje poži­čať si luxusné šperky a po pou­žití ich vrá­tiť. Ako vidíš na obra­zovke, Jen­ni­fer na dob­rom vkuse naozaj záleží — hovo­ria o tom pre­dov­šet­kým apli­ká­cie Glam­squad a PS Dept.

jennifer-hyman-rent-the-runway-cofounder-and-ceo.jpg

Amanda Brad­ford, zakla­da­teľka The Lea­gue

The Lea­gue je pre­stížna zoznamka pre ambi­ci­óz­nych ľudí s bru­tál­nou čaka­cou lis­ti­nou. Amanda pre­zra­dila, že jej najob­ľú­be­nej­šou apli­ká­ciou je Sun­rise. To je kalen­dár, ktorý stojí za pokus.

amanda-bradford-founder-and-ceo-of-the-league-a-dating-app-targeted-toward-smart-busy-and-ambitious-singles-that-currently-has-an-enormous-waiting-list

Hiroshi Miki­tani, zakla­da­teľ Raku­ten

Hiroshi je Japo­nec, takže ti asi jeho domov­ská obra­zovka moc neprez­radí. Lyft a Eba­tes tam má asi zrejme len preto, že do nich ako inves­tor nalial svoje peniaze.

hiroshi-mickey-mikitani-founder-and-ceo-of-enormous-japanese-e-commercecompanyrakuten

David Hayes, hlava kre­a­tív­nej stra­té­gie Tum­blr

Zau­jí­mavé je, ako David pou­žíva smaj­líky pri pome­no­vaní zlo­žiek. Tiež som si vši­mol veľmi zau­jí­mavé apli­ká­cie — Faded pre edi­to­va­nie fotiek, Day One pre písa­nie den­níka a Fre­e­le­tics pre wor­kout s vlast­nou váhou.

Bonus: Moja obra­zovka

Z mojej obra­zovky sa dajú vyčí­tať len tri veci — som mini­ma­lista, potre­bu­jem ísť pre nabí­jačku a asi by som mal pre­hod­no­tiť pri­ority :))

Screenshot_2015-12-17-15-12-00

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)