Intrá­ky v Rus­ku sú pres­ne také, aké si ich pred­sta­vu­ješ

Dárius Polák / 23. augusta 2016 / Zaujímavosti

Mys­lím si, že kaž­dý slo­ven­ský štu­dent veľ­mi dob­re vie, aké intrá­ky posky­tu­jú naše vyso­ké ško­ly. No po pozre­tí tých­to fotiek z Rus­ka si uve­do­míš, že aj taká Mla­dosť v Nit­re je v porov­na­ní s Mos­kov­ským intrá­kom luxus­ný palác.

25-roč­ný nigé­rij­sky štu­dent Kudak­was­he Ndlo­va štu­du­jú­ci na Mos­kov­skej uni­ver­zi­te Lomo­no­sov zdie­ľa túto izbu s ďal­ším rus­kým štu­den­tom.

1

Ndlo­va, kto­rý dostal na svo­je štú­dium šti­pen­dium, pla­tí za túto izbu $10 dolá­rov mesač­ne. “Je to urči­te lac­né,” hovo­rí samot­ný štu­dent. Urči­te má prav­du.

2

Ndlo­va sa bojí, že voda tečú­ca zo stro­pu by moh­la kedy­koľ­vek spô­so­biť skrat v elek­tri­ke a vyvo­lať požiar. Pri pohľa­de sa skôr čudu­jem, pre­čo sa to celé ešte nezrú­ti­lo.

3

Ďal­ší nigé­rij­ský štu­den­ti, 22-roč­ný Chris­top­her Ono­ja a 24-roč­ný Issac Ismai­la tu takis­to štu­du­jú vďa­ka šti­pen­diu. “Úprim­ne, vôbec nič sa nám tu nepá­či. Izba je plná ploš­tíc a mol. My sami sme muse­li reno­vo­vať svet­lo, ste­ny, tak­mer všet­ko. Na začiat­ku to bolo hroz­né,” tvr­dia štu­den­ti.

4

Kuchyn­ka, kto­rú zdie­ľa celý intrák.

5

26-roč­ná štu­dent­ka hud­by Dina­ra Vafi­na štu­du­je na Mos­kov­skej uni­ver­zi­te peda­go­gi­ky. Sama nemá prob­lém bývať s iný­mi štu­dent­ka­mi, no rad­šej by chce­la bývať sama. Troj až štvor­člen­né izby sto­ja oko­lo $50 dolá­rov mesač­ne.

6

Yang Zhao je 25-roč­ná štu­dent­ka pochá­dza­jú­ca z Bei­jin­gu. Pri sna­he nájsť si uby­to­va­nia sa stre­tá­va­la s xeno­fób­ny­mi pre­na­jí­ma­teľ­mi. 2 mesia­ce sa sna­ži­la nájsť si uby­to­va­nie, no vždy keď člo­vek na dru­hej lin­ke počul jej prí­zvuk a zis­til, že je Číňan­ka, pove­dal “nyet!” a zlo­žil tele­fón.

7

Štu­dent­ský život na intrá­koch je napl­ne­ný for­mál­ny­mi a nefor­mál­ny­mi pra­vid­la­mi, kto­ré musí kaž­dý dodr­žia­vať.

Ele­na Gasy­uko­va, 24-roč­ná štu­dent­ka eko­no­mi­ka číta nad­pis, na kto­rom sto­jí: Upra­to­va­cie dni sú v sobo­tu a v nede­ľu.

9

Bež­né domá­ce prá­ce na intrá­koch zahŕňa­jú umý­va­nie okien, pod­láh, stien, kuchýň a kúpel­ní.

10

Štít­ky v spr­chách pri­po­mí­na­jú štu­den­tom, aby ich udr­žo­va­li čis­té a upra­ta­né.

11

Nie všet­ky intrá­ky majú prač­ky. Väč­ši­na štu­den­tov si musí umý­vať prád­lo ruč­ne.

12

Vrát­ni­ci berú svo­ju prá­cu váž­ne. Zvy­čaj­ne sa intrá­ky zatvá­ra­jú o 23:00 a otvá­ra­jú o 5:00. Nie­ke­dy sa pre­kĺz­nuť dá, nie­ke­dy nie.

13

Na zápis je potreb­né poskyt­núť svoj pas.

14

Pod­ľa Ele­ny, kon­tro­ly pre­bie­ha­jú kaž­dý večer o 21:00. Pokiaľ je nie­čo špi­na­vé, štu­den­to­vi sa to pri­po­me­nie a musí to upra­tať. Pokiaľ štu­dent nie je o 21:00 k dis­po­zí­cii nie­koľ­ko­krát po sebe, nahlá­si sa to rodi­čom.

15

Toto je vchod do intrá­ku pre štu­den­tov ume­nia Mos­kov­skej štát­nej uni­ver­zi­ty.

16

24-roč­ný štu­dent z Kyr­gyzs­ta­nu Zal­kar Tok­to­gu­lov štu­du­jú­ci ume­nie tu tré­nu­je v posil­ňov­ni.

17

Život tu je dob­rý. Cho­dím do posil­ňov­ne kaž­dý deň, aby som sa udr­žal v kon­dí­cii, nie som však pro­fe­si­onál­ny boxer,” hovo­rí Zal­kar.

18

24-roč­ná Ine­se Man­gu­se hrá na gita­re v zdie­ľa­nej izbe.

19

Zákaz faj­če­nia pla­tí na celom intrá­ku. Štu­den­ti aktív­ne hľa­da­jú mies­ta, kde si môžu zapá­liť ciga­re­tu.20

12. poscho­die je naj­lep­šie pre faj­če­nie,” hovo­rí Man­gu­se, štu­dent z Lit­vy.

21

Štu­den­ti bež­ne faj­čia aj na chod­bách.

22

Kaž­dý intrák je uni­kát­ny svo­jou kul­tú­rou a pra­vid­la­mi, štu­den­ti však vša­de boju­jú s tými istý­mi pre­káž­ka­mi — obme­dze­ným pries­to­rom a obme­dze­ný­mi pros­tried­ka­mi.

23

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)