Intráky v Rusku sú presne také, aké si ich pred­sta­vu­ješ

Dárius Polák / 23. augusta 2016 / Zaujímavosti

Mys­lím si, že každý slo­ven­ský štu­dent veľmi dobre vie, aké intráky posky­tujú naše vysoké školy. No po pozretí týchto fotiek z Ruska si uve­do­míš, že aj taká Mla­dosť v Nitre je v porov­naní s Mos­kov­ským intrá­kom luxusný palác.

25-ročný nigé­rij­sky štu­dent Kudak­washe Ndlova štu­du­júci na Mos­kov­skej uni­ver­zite Lomo­no­sov zdieľa túto izbu s ďal­ším rus­kým štu­den­tom.

1

Ndlova, ktorý dostal na svoje štú­dium šti­pen­dium, platí za túto izbu $10 dolá­rov mesačne. “Je to určite lacné,” hovorí samotný štu­dent. Určite má pravdu.

2

Ndlova sa bojí, že voda tečúca zo stropu by mohla kedy­koľ­vek spô­so­biť skrat v elek­trike a vyvo­lať požiar. Pri pohľade sa skôr čudu­jem, prečo sa to celé ešte nezrú­tilo.

3

Ďalší nigé­rij­ský štu­denti, 22-ročný Chris­top­her Onoja a 24-ročný Issac Ismaila tu takisto štu­dujú vďaka šti­pen­diu. “Úprimne, vôbec nič sa nám tu nepáči. Izba je plná ploš­tíc a mol. My sami sme museli reno­vo­vať svetlo, steny, tak­mer všetko. Na začiatku to bolo hrozné,” tvr­dia štu­denti.

4

Kuchynka, ktorú zdieľa celý intrák.

5

26-ročná štu­dentka hudby Dinara Vafina štu­duje na Mos­kov­skej uni­ver­zite peda­go­giky. Sama nemá prob­lém bývať s inými štu­dent­kami, no rad­šej by chcela bývať sama. Troj až štvor­členné izby stoja okolo $50 dolá­rov mesačne.

6

Yang Zhao je 25-ročná štu­dentka pochá­dza­júca z Bei­jingu. Pri snahe nájsť si uby­to­va­nia sa stre­tá­vala s xeno­fób­nymi pre­na­jí­ma­teľmi. 2 mesiace sa sna­žila nájsť si uby­to­va­nie, no vždy keď člo­vek na dru­hej linke počul jej prí­zvuk a zis­til, že je Číňanka, pove­dal “nyet!” a zlo­žil tele­fón.

7

Štu­dent­ský život na intrá­koch je napl­nený for­mál­nymi a nefor­mál­nymi pra­vid­lami, ktoré musí každý dodr­žia­vať.

Elena Gasy­ukova, 24-ročná štu­dentka eko­no­mika číta nad­pis, na kto­rom stojí: Upra­to­va­cie dni sú v sobotu a v nedeľu.

9

Bežné domáce práce na intrá­koch zahŕňajú umý­va­nie okien, pod­láh, stien, kuchýň a kúpelní.

10

Štítky v spr­chách pri­po­mí­najú štu­den­tom, aby ich udr­žo­vali čisté a upra­tané.

11

Nie všetky intráky majú pračky. Väč­šina štu­den­tov si musí umý­vať prádlo ručne.

12

Vrát­nici berú svoju prácu vážne. Zvy­čajne sa intráky zatvá­rajú o 23:00 a otvá­rajú o 5:00. Nie­kedy sa pre­kĺz­nuť dá, nie­kedy nie.

13

Na zápis je potrebné poskyt­núť svoj pas.

14

Podľa Eleny, kon­troly pre­bie­hajú každý večer o 21:00. Pokiaľ je niečo špi­navé, štu­den­tovi sa to pri­po­me­nie a musí to upra­tať. Pokiaľ štu­dent nie je o 21:00 k dis­po­zí­cii nie­koľ­ko­krát po sebe, nahlási sa to rodi­čom.

15

Toto je vchod do intráku pre štu­den­tov ume­nia Mos­kov­skej štát­nej uni­ver­zity.

16

24-ročný štu­dent z Kyr­gyzs­tanu Zal­kar Tok­to­gu­lov štu­du­júci ume­nie tu tré­nuje v posil­ňovni.

17

Život tu je dobrý. Cho­dím do posil­ňovne každý deň, aby som sa udr­žal v kon­dí­cii, nie som však pro­fe­si­onálny boxer,” hovorí Zal­kar.

18

24-ročná Inese Man­guse hrá na gitare v zdie­ľa­nej izbe.

19

Zákaz faj­če­nia platí na celom intráku. Štu­denti aktívne hľa­dajú miesta, kde si môžu zapá­liť ciga­retu.20

12. poscho­die je naj­lep­šie pre faj­če­nie,” hovorí Man­guse, štu­dent z Litvy.

21

Štu­denti bežne faj­čia aj na chod­bách.

22

Každý intrák je uni­kátny svo­jou kul­tú­rou a pra­vid­lami, štu­denti však všade bojujú s tými istými pre­káž­kami — obme­dze­ným pries­to­rom a obme­dze­nými pros­tried­kami.

23

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)