iPhone 6S vs. iPhone 6 — aké pokroky sku­točne pri­nie­sol? Oplatí sa ho v pia­tok kúpiť?

Alexandra Dulaková / 30. septembra 2015 / Tech a inovácie

Pre­daj iPhone 6s začne na Slo­ven­sku už o dva dni. Oplatí sa vôbec kúpiť? Len za prvý deň pre­dal Apple 13 mili­ó­nov svojho nového modelu 6S. Verní fana­tici aj náhodní nad­šenci sa idú kvôli novým mobi­lom potr­hať, aj keď len pred rokom vyšiel ich mladší brat, model 6. Aké sú medzi nimi roz­diely a na čo sa ľudia roz­hodli tak “bez­hlavo” míňať? 

Vo výzore pes zako­paný nebude, keďže starý a nový iPhone 6 je tak­mer iden­tický. Dokonca sú roz­diely ešte men­šie ako medzi iPho­nom 5 a 5S, kedy aspoň namiesto oby­čaj­ného home but­ton pri­dali nový s mož­nos­ťou odo­my­ka­nia vlast­ným odtlač­kom prsta. (A tak sa mohla vytvo­riť medzi­ná­rodná data­báza otlač­kov prs­tov všet­kých uží­va­te­ľov, keby o to nie­kto mal záu­jem.) Teraz teda skôr ide o interné fun­kcie a vymo­že­nosti, ktoré nám majú vziať dych a pre­sved­čiť k nema­lej inves­tí­cii. Tu sú nie­ktoré z nich. 

1. Live Pho­tos

Foťák nezachtí len moment, v kto­rom stla­číš pomy­selnú špúšť. Namiesto toho zazna­mená aj krátku chvíľu pred a po vyho­to­vení fotky, takže budeš mať namiesto oby­čaj­nej foto­gra­fie kra­tučké video, res­pek­tíve foto­gra­fiu, ktorá sa mierne hýbe. Načo? Len tak. Ešte nevedno, ako túto fun­kciu využiť pri fotení jedla, pop­rí­pade ako sa s ňou popa­sujú siete ako Ins­ta­gram a Face­book (ak teda vôbec). 

2. 3D Touch

Člo­vek by si možno mys­lel, že iPhone už je dosť 3D aj doty­kový, ale jeho tvor­co­via to predsa len mys­leli tro­chu inak. Ak chceš niečo uro­biť urých­lene a nemi­núť tie tri sekundy na otvo­re­nie apli­ká­cie, stačí jej ikonku tro­chu dlh­šie podržať a hneď sa ti pri nej obja­via návrhy. Zavo­lať nie­komu, pop­rí­pade zve­rej­niť sta­tus teda teraz môžeš aj bez toho, aby si apli­ká­ciu otvo­ril. Takže ti ostáva viac času naprí­klad na hra­nie Candy Crush, alebo sle­do­va­nia Ins­ta­gramu.

3D Touch pri­náša aj iné vymo­že­nosti. Naprí­klad ak v správe, ktorú máš práve roz­pí­sanú, odha­líš pre­klep, stačí, ak na dlh­šie stla­číš klá­ves­nicu a môžeš pomo­cou nej navi­go­vať kur­zor na miesto, kde nastala chyba. To pre tých, kto­rých veľké palce nesta­čili na navi­go­va­nie kur­zoru medzi riad­kami smsky. 

Podobne to fun­guje aj ak chceš prejsť z jed­nej apli­ká­cie do dru­hej. Stačí dlh­šie podržať disp­lej a oni sa zobra­zia podobne, ako keď si dote­raz musel dva krát stla­čiť home but­ton. Rov­nako môžeš otvá­rať linky, ktoré ti nie­kto pošle, bez toho, aby si apli­ká­ciu na komu­ni­ká­ciu opus­til. To isté platí aj o zobra­zo­vaní kalen­dára a rôz­nych lís­tkov v apli­ká­cii Pass­book. 

3. Lep­šia sel­fie

A teraz zásadná infor­má­cia pre väč­šinu z vás. Keďže miera zho­to­vo­va­nia sel­fies je pri nie­kto­rých jedin­coch naozaj neuve­ri­teľná, niet pochýb, že táto fun­kcia bude veľmi popu­lárna. Dote­raz im mohol vadiť jeden zásadný fakt, a síce že v tme si žiadnu poriadnu sel­fie neuro­bili (jedine na Snap­chate). To sa iPhone 6S roz­ho­dol vyrie­šiť a na prednú stranu iPhonu pri­dal blesk. Nahé fotky teda už v tme nemu­síme fotiť len o zrkadlo. 

4. Siri aj handsf­ree

Pre ľudí z našej geo­gra­fic­kej oblasti tro­chu menej uži­točné, keďže pou­ží­vať Siri sa zatiaľ v slo­ven­čine nedá a cel­kom sa obá­vam, akého sklo­ňo­va­nia a slo­vo­sledu sa doč­káme, ak na to jed­ného dňa príde. Kaž­do­pádne, tým, ktorí Siri aktívne pou­ží­vajú, už naj­nov­šie netreba ani ruky. Stačí vďaka novej fun­kcii “Hey Siri” jed­no­du­cho pove­dať… “Hey Siri” a Siri vás počúva, pri­pra­vená vyrie­šiť možné aj nemožné (stále bez rúk). V star­ších mode­loch bude nevy­hnutné pri­po­je­nie do zástrčky, takže zrejme ide o fun­kciu, ktorá bude k vašej baterke veľmi šetrná.

5. Kva­lit­nej­šie videá

Fotky a videá zho­to­vené iPho­nom sa sku­točne môžu rov­nať len veľmi málo iným mobi­lom, pri­čom ešte pra­vi­delne pra­cujú na vylep­še­niach. Tie naj­nov­šie umož­nia natá­čať videá s roz­lí­še­ním 4,000 pixe­lov na šírku.

6. Rých­lejší pro­ce­sor

Ten toho zrýchli cel­kovo dosť veľa, ale skom­bi­no­vaný s novým Touch ID sen­zo­rom ešte aj urýchli odo­my­ka­nie iPhone pomo­cou otlačku prsta. 

7. RUŽOVÁ farba

Okrem kla­sic­kej šede, striebra a dlh­šie už aj zla­tej máme navyše mož­nosť ružo­vého iPhone, správne teda nazý­va­ného “rose gold”. Pre všetky malé Apple nad­šen­kyne, aj pre tie, ktoré sa so skor­šou eta­pou svojho života neve­dia roz­lú­čiť — a samoz­rejme aj pre tých (desia­tich?) chla­pov, ktorí sa ho roz­hodnú kúpiť (proti gustu žia­den diš­pu­tát, samoz­rejme). Aj napriek všet­kým poku­som o zrov­no­práv­ne­nie a vyhla­de­nie roz­die­lov medzi mužmi a ženami je už vopred jasné, že toto bude farba najmä pre žen­ské poko­le­nie. Ale, netreba im až tak zazlie­vať. Exis­tuje aj veľa hor­ších odtie­ňov ružo­vej, ktoré mohli vybrať, takže “rose gold” je v pod­state ešte pri­ja­teľný. 

V koneč­nom dôsledku pred­sta­vuje Apple svoj nový iPhone nasle­dovne: “Nič sa nezme­nilo… okrem všet­kého”. Via­cerí zákaz­níci v Ame­rike kúpu nového iPhonu oľu­to­vali, ale určite sa nájdu aj takí, ktorú sú s ním spo­kojní. Voľbu nechá­vame na teba, ale my by sme si rok počkali.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)