iPho­ne 6S vs. iPho­ne 6 — aké pokro­ky sku­toč­ne pri­nie­sol? Opla­tí sa ho v pia­tok kúpiť?

Alexandra Dulaková / 30. septembra 2015 / Tech a inovácie

Pre­daj iPho­ne 6s začne na Slo­ven­sku už o dva dni. Opla­tí sa vôbec kúpiť? Len za prvý deň pre­dal App­le 13 mili­ó­nov svoj­ho nové­ho mode­lu 6S. Ver­ní fana­ti­ci aj náhod­ní nad­šen­ci sa idú kvô­li novým mobi­lom potr­hať, aj keď len pred rokom vyšiel ich mlad­ší brat, model 6. Aké sú medzi nimi roz­die­ly a na čo sa ľudia roz­hod­li tak “bez­hla­vo” míňať? 

Vo výzo­re pes zako­pa­ný nebu­de, keď­že sta­rý a nový iPho­ne 6 je tak­mer iden­tic­ký. Dokon­ca sú roz­die­ly ešte men­šie ako medzi iPho­nom 5 a 5S, kedy aspoň namies­to oby­čaj­né­ho home but­ton pri­da­li nový s mož­nos­ťou odo­my­ka­nia vlast­ným odtlač­kom prs­ta. (A tak sa moh­la vytvo­riť medzi­ná­rod­ná data­bá­za otlač­kov prs­tov všet­kých uží­va­te­ľov, keby o to nie­kto mal záu­jem.) Teraz teda skôr ide o inter­né fun­kcie a vymo­že­nos­ti, kto­ré nám majú vziať dych a pre­sved­čiť k nema­lej inves­tí­cii. Tu sú nie­kto­ré z nich. 

1. Live Pho­tos

Foťák nezach­tí len moment, v kto­rom stla­číš pomy­sel­nú špúšť. Namies­to toho zazna­me­ná aj krát­ku chví­ľu pred a po vyho­to­ve­ní fot­ky, tak­že budeš mať namies­to oby­čaj­nej foto­gra­fie kra­tuč­ké video, res­pek­tí­ve foto­gra­fiu, kto­rá sa mier­ne hýbe. Načo? Len tak. Ešte neved­no, ako túto fun­kciu využiť pri fote­ní jed­la, pop­rí­pa­de ako sa s ňou popa­su­jú sie­te ako Ins­ta­gram a Face­bo­ok (ak teda vôbec). 

2. 3D Touch

Člo­vek by si mož­no mys­lel, že iPho­ne už je dosť 3D aj doty­ko­vý, ale jeho tvor­co­via to pred­sa len mys­le­li tro­chu inak. Ak chceš nie­čo uro­biť urých­le­ne a nemi­núť tie tri sekun­dy na otvo­re­nie apli­ká­cie, sta­čí jej ikon­ku tro­chu dlh­šie podržať a hneď sa ti pri nej obja­via návrhy. Zavo­lať nie­ko­mu, pop­rí­pa­de zve­rej­niť sta­tus teda teraz môžeš aj bez toho, aby si apli­ká­ciu otvo­ril. Tak­že ti ostá­va viac času naprí­klad na hra­nie Can­dy Crush, ale­bo sle­do­va­nia Ins­ta­gra­mu.

3D Touch pri­ná­ša aj iné vymo­že­nos­ti. Naprí­klad ak v sprá­ve, kto­rú máš prá­ve roz­pí­sa­nú, odha­líš pre­klep, sta­čí, ak na dlh­šie stla­číš klá­ves­ni­cu a môžeš pomo­cou nej navi­go­vať kur­zor na mies­to, kde nasta­la chy­ba. To pre tých, kto­rých veľ­ké pal­ce nesta­či­li na navi­go­va­nie kur­zo­ru medzi riad­ka­mi smsky. 

Podob­ne to fun­gu­je aj ak chceš prejsť z jed­nej apli­ká­cie do dru­hej. Sta­čí dlh­šie podržať disp­lej a oni sa zobra­zia podob­ne, ako keď si dote­raz musel dva krát stla­čiť home but­ton. Rov­na­ko môžeš otvá­rať lin­ky, kto­ré ti nie­kto pošle, bez toho, aby si apli­ká­ciu na komu­ni­ká­ciu opus­til. To isté pla­tí aj o zobra­zo­va­ní kalen­dá­ra a rôz­nych lís­tkov v apli­ká­cii Pass­bo­ok. 

3. Lep­šia sel­fie

A teraz zásad­ná infor­má­cia pre väč­ši­nu z vás. Keď­že mie­ra zho­to­vo­va­nia sel­fies je pri nie­kto­rých jedin­coch naozaj neuve­ri­teľ­ná, niet pochýb, že táto fun­kcia bude veľ­mi popu­lár­na. Dote­raz im mohol vadiť jeden zásad­ný fakt, a síce že v tme si žiad­nu poriad­nu sel­fie neuro­bi­li (jedi­ne na Snap­cha­te). To sa iPho­ne 6S roz­ho­dol vyrie­šiť a na pred­nú stra­nu iPho­nu pri­dal blesk. Nahé fot­ky teda už v tme nemu­sí­me fotiť len o zrkad­lo. 

4. Siri aj handsf­ree

Pre ľudí z našej geo­gra­fic­kej oblas­ti tro­chu menej uži­toč­né, keď­že pou­ží­vať Siri sa zatiaľ v slo­ven­či­ne nedá a cel­kom sa obá­vam, aké­ho sklo­ňo­va­nia a slo­vo­sle­du sa doč­ká­me, ak na to jed­né­ho dňa prí­de. Kaž­do­pád­ne, tým, kto­rí Siri aktív­ne pou­ží­va­jú, už naj­nov­šie netre­ba ani ruky. Sta­čí vďa­ka novej fun­kcii “Hey Siri” jed­no­du­cho pove­dať… “Hey Siri” a Siri vás počú­va, pri­pra­ve­ná vyrie­šiť mož­né aj nemož­né (stá­le bez rúk). V star­ších mode­loch bude nevy­hnut­né pri­po­je­nie do zástrč­ky, tak­že zrej­me ide o fun­kciu, kto­rá bude k vašej bater­ke veľ­mi šetr­ná.

5. Kva­lit­nej­šie videá

Fot­ky a videá zho­to­ve­né iPho­nom sa sku­toč­ne môžu rov­nať len veľ­mi málo iným mobi­lom, pri­čom ešte pra­vi­del­ne pra­cu­jú na vylep­še­niach. Tie naj­nov­šie umož­nia natá­čať videá s roz­lí­še­ním 4,000 pixe­lov na šír­ku.

6. Rých­lej­ší pro­ce­sor

Ten toho zrých­li cel­ko­vo dosť veľa, ale skom­bi­no­va­ný s novým Touch ID sen­zo­rom ešte aj urých­li odo­my­ka­nie iPho­ne pomo­cou otlač­ku prs­ta. 

7. RUŽO­VÁ far­ba

Okrem kla­sic­kej šede, strieb­ra a dlh­šie už aj zla­tej máme navy­še mož­nosť ružo­vé­ho iPho­ne, správ­ne teda nazý­va­né­ho “rose gold”. Pre všet­ky malé App­le nad­šen­ky­ne, aj pre tie, kto­ré sa so skor­šou eta­pou svoj­ho živo­ta neve­dia roz­lú­čiť — a samoz­rej­me aj pre tých (desia­tich?) chla­pov, kto­rí sa ho roz­hod­nú kúpiť (pro­ti gus­tu žia­den diš­pu­tát, samoz­rej­me). Aj napriek všet­kým poku­som o zrov­no­práv­ne­nie a vyhla­de­nie roz­die­lov medzi muž­mi a žena­mi je už vopred jas­né, že toto bude far­ba naj­mä pre žen­ské poko­le­nie. Ale, netre­ba im až tak zazlie­vať. Exis­tu­je aj veľa hor­ších odtie­ňov ružo­vej, kto­ré moh­li vybrať, tak­že “rose gold” je v pod­sta­te ešte pri­ja­teľ­ný. 

V koneč­nom dôsled­ku pred­sta­vu­je App­le svoj nový iPho­ne nasle­dov­ne: “Nič sa nezme­ni­lo… okrem všet­ké­ho”. Via­ce­rí zákaz­ní­ci v Ame­ri­ke kúpu nové­ho iPho­nu oľu­to­va­li, ale urči­te sa náj­du aj takí, kto­rú sú s ním spo­koj­ní. Voľ­bu nechá­va­me na teba, ale my by sme si rok počka­li.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)