Jack Dor­sey by mal pri­dať, inak Twit­ter neza­chrá­ni

Dárius Polák / 22. mája 2016 / Business

Zakla­da­teľ je už neja­kú tu dobu opäť CEO. Čo za ten čas sti­hol? Sociál­na sieť plá­nu­je pre­stať zará­ta­vať fot­ky a odka­zy do 140 zna­ko­vé­ho obme­dze­nia. A to má byť všet­ko?

Ten­to krok ponúk­ne tro­chu mies­ta pre text v twe­e­toch, dlho­roč­ní pou­ží­va­te­lia si však mys­lia, že táto zme­na mala prí­sť už dáv­no. Hoci je víta­ná, je prí­liš malá na to, aby vyrie­ši­la dlho­trva­jú­cu dep­re­siu Twit­te­ru. Rov­na­ko aj vyjad­ru­je hlav­ný prob­lém v srd­ci spo­loč­nos­ti: Dor­se­y­ho návrat k vede­niu spo­loč­nos­ti sa usku­toč­nil tak­mer pred rokom a zme­nil len veľ­mi málo.

jack-dorsey-techcrunch-disrupt-sf-2012_pop_20294

foto: techcrunch.com

Twit­ter má dlhý zoznam sta­ros­tí. Na začia­tok – cena jed­nej akcie momen­tál­ne sto­jí 14.43 dolá­rov, čo je len tro­chu za his­to­ric­kým mini­mom $13,90 (kto­rú pre zau­jí­ma­vosť dosa­ho­va­la na začiat­ku toh­to mesia­ca). Je pri­tom veľ­mi, naozaj veľ­mi ďale­ko od naj­vyš­šej sumy, kto­rú čini­lo 69 dolá­rov (spo­loč­nosť ju dosa­ho­va­la ešte v roku 2014).

Sociál­na sieť sa nesláv­ne pre­slá­vi­la twe­et­mi o šika­ne, trol­lo­va­ní a fana­tik­mi, kto­rí kazia atmo­sfé­ru ostat­ným pou­ží­va­te­ľom. Aktív­ny počet pou­ží­va­te­ľov sa pohy­bu­je oko­lo 300 mili­ó­nov, čo je malé posu­nu­tie po posled­nom štvrť­ro­ku. Počet mesač­ných twe­e­tov sa zni­žu­je rov­na­kým tem­pom ako akcia – 303 mili­ó­nov v janu­ári, zatiaľ čo v augus­te 2014 ich bolo 661 mili­ó­nov.

Šta­tis­ti­ka twe­e­tov od júla 2013 po súčas­nosť:
untitled2

foto: businessinsider,com

Twit­ter to už skrát­ka nevie. Už dáv­no stra­til krok s rival­mi ako Face­bo­ok, Ins­ta­gram a Snap­chat. Nedo­ká­že zís­kať nových pou­ží­va­te­ľov, exis­tu­jú­ci pou­ží­va­te­lia twe­e­tu­jú menej a menej, čo už poma­ly vedie k stra­te záuj­mu zo stra­ny inves­to­rov.

Toto boli jed­ny z prob­lé­mov, pre­čo sa Dor­sey, kto­rý bol pri­nú­te­ní k odcho­du v roku 2008, vrá­til nas­päť ako CEO v júni toh­to roku. Záme­rom spo­loč­nos­ti bolo, aby mal Dor­sey (kto­rý je v rov­na­kom čase CEO mobil­nej pla­tob­nej plat­for­my Squ­are) morál­nu auto­ri­tu ako zakla­da­teľ a posu­nul tímy vpred k veľ­kým zme­nám (ako to pove­dal aj COO Twit­te­ru Adam Bain). Len­že výsled­ky sú veľ­mi malé na to, aby doká­za­li nie­čo zme­niť.

twitter

foto: djsupe.net

Twit­ter nie je ani mla­dá spo­loč­nosť, keď­že zača­la už v júli 2006. Je celo­sve­to­vo zná­ma i vďa­ka masív­ne­mu kul­túr­ne­mu vply­vu naj­zná­mej­ších osobností/celebrít sve­ta (čo sa pova­žu­je za jeden z úspe­chov). Ľudia nepou­ží­va­jú Twit­ter, pre­to­že by o ňom nepo­ču­li. Nepou­ží­va­jú ho pre­to, že im nepo­nú­ka nija­kú abso­lút­nu výho­du v porov­na­ní s ostat­ný­mi sociál­ny­mi sie­ťa­mi.

Pod­ľa pred­chá­dza­jú­ce­ho CEO Dic­ka Cos­to­la je Twit­ter pre nových pou­ží­va­te­ľov mätú­ci so všet­ký­mi hash­tag­mi a [email protected] odpo­ve­ďa­mi. Ten­to jazyk je pre ľudí, kto­rí ho neo­vlá­da­jú bari­é­rou. Pokiaľ si (náho­dou) dlho­trva­jú­ci pou­ží­va­teľ Twit­te­ru, vieš, že zru­še­nie počí­ta­nia fotiek a odka­zov v twe­e­toch samot­ný záži­tok nezlep­ší. Jed­no­du­cho si povieš „a to je všet­ko?“

Twitter-homepage

foto: dailysignal.com

Ak vyskú­šaš hoci­ja­ký pro­dukt raz a zdá sa ti chyb­ný, viac­krát ho už do ruky nezo­be­rieš. Ďal­šia radi­kál­na zme­na, Twit­ter Moments – kolek­cia twe­e­tov od pou­ží­va­te­ľov, nezo­ža­la úspech. Už aj pod­ľa nie­kto­rých zamest­nan­cov je Twit­ter pro­dukt, kto­rý zly­hal.

Frus­tru­jú­ce je však v sku­toč­nos­ti to, že sociál­ne sie­te doká­žu zme­niť svoj kľú­čo­vý pro­dukt. Face­bo­ok je toho dôka­zom. Twit­ter bol od začiat­ku urče­ný pre rých­le sprá­vy a prá­ve pre­bie­ha­jú­ce uda­los­ti, zatiaľ čo Face­bo­ok pre socia­li­zá­ciu. No Zuc­ker­ber­go­va sociál­na sieť si berie čoraz viac a viac od Twit­te­ru.

An illustration picture shows the log-on icon for the Website Twitter on an Ipad in Bordeaux, Southwestern France, January 30, 2013. REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS) - RTR3D6NN

foto: theatlantic.com

Face­bo­ok tla­čí na uve­rej­ňo­va­nie novi­niek, sta­čí sa pozrieť na média. 80% ich náv­štev pochá­dza zo sociál­nych sie­tí. Rov­na­ko aj uve­rej­ni­li tren­ding topics, čo sa straš­ne podo­bá na to, čo má Twit­ter. Ďal­šie zame­ra­nie sa sústre­dí na Ins­tant Artic­les, nový hos­ting pre sprá­vy, čo má pred­sta­vo­vať nový záži­tok pre ľudí. Live video je pria­mou odpo­ve­ďou na Peris­co­pe, live-video pro­dukt vlast­ne­ný Twit­te­rom.

Bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať, či sa Twit­ter odra­zí od dna, ale­bo sa pri­dá na sme­tis­ko k Mys­pa­ce. Medzi Slo­vák­mi sa vôbec nepre­sa­dil, keď­že, ako bolo uve­de­né vyš­šie, nie je nija­ký dôvod cho­diť naň, keď ho Face­bo­ok pred­bie­ha vo všet­kom.

twitter-customer-service

foto: simpliflying.com

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj titul­nej fot­ky: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)