Jack Dor­sey by mal pri­dať, inak Twit­ter neza­chráni

Dárius Polák / 22. mája 2016 / Business

Zakla­da­teľ je už nejakú tu dobu opäť CEO. Čo za ten čas sti­hol? Sociálna sieť plá­nuje pre­stať zará­ta­vať fotky a odkazy do 140 zna­ko­vého obme­dze­nia. A to má byť všetko?

Tento krok ponúkne tro­chu miesta pre text v twe­e­toch, dlho­roční pou­ží­va­te­lia si však mys­lia, že táto zmena mala prísť už dávno. Hoci je vítaná, je prí­liš malá na to, aby vyrie­šila dlho­trva­júcu dep­re­siu Twit­teru. Rov­nako aj vyjad­ruje hlavný prob­lém v srdci spo­loč­nosti: Dor­se­yho návrat k vede­niu spo­loč­nosti sa usku­toč­nil tak­mer pred rokom a zme­nil len veľmi málo.

jack-dorsey-techcrunch-disrupt-sf-2012_pop_20294

foto: techcrunch.com

Twit­ter má dlhý zoznam sta­rostí. Na začia­tok – cena jed­nej akcie momen­tálne stojí 14.43 dolá­rov, čo je len tro­chu za his­to­ric­kým mini­mom $13,90 (ktorú pre zau­jí­ma­vosť dosa­ho­vala na začiatku tohto mesiaca). Je pri­tom veľmi, naozaj veľmi ďaleko od naj­vyš­šej sumy, ktorú činilo 69 dolá­rov (spo­loč­nosť ju dosa­ho­vala ešte v roku 2014).

Sociálna sieť sa neslávne pre­slá­vila twe­etmi o šikane, trol­lo­vaní a fana­tikmi, ktorí kazia atmo­sféru ostat­ným pou­ží­va­te­ľom. Aktívny počet pou­ží­va­te­ľov sa pohy­buje okolo 300 mili­ó­nov, čo je malé posu­nu­tie po posled­nom štvrť­roku. Počet mesač­ných twe­e­tov sa zni­žuje rov­na­kým tem­pom ako akcia – 303 mili­ó­nov v janu­ári, zatiaľ čo v auguste 2014 ich bolo 661 mili­ó­nov.

Šta­tis­tika twe­e­tov od júla 2013 po súčas­nosť:
untitled2

foto: businessinsider,com

Twit­ter to už skrátka nevie. Už dávno stra­til krok s rivalmi ako Face­book, Ins­ta­gram a Snap­chat. Nedo­káže zís­kať nových pou­ží­va­te­ľov, exis­tu­júci pou­ží­va­te­lia twe­e­tujú menej a menej, čo už pomaly vedie k strate záujmu zo strany inves­to­rov.

Toto boli jedny z prob­lé­mov, prečo sa Dor­sey, ktorý bol pri­nú­tení k odchodu v roku 2008, vrá­til nas­päť ako CEO v júni tohto roku. Záme­rom spo­loč­nosti bolo, aby mal Dor­sey (ktorý je v rov­na­kom čase CEO mobil­nej pla­tob­nej plat­formy Squ­are) morálnu auto­ritu ako zakla­da­teľ a posu­nul tímy vpred k veľ­kým zme­nám (ako to pove­dal aj COO Twit­teru Adam Bain). Lenže výsledky sú veľmi malé na to, aby doká­zali niečo zme­niť.

twitter

foto: djsupe.net

Twit­ter nie je ani mladá spo­loč­nosť, keďže začala už v júli 2006. Je celo­sve­tovo známa i vďaka masív­nemu kul­túr­nemu vplyvu naj­zná­mej­ších osobností/celebrít sveta (čo sa pova­žuje za jeden z úspe­chov). Ľudia nepou­ží­vajú Twit­ter, pre­tože by o ňom nepo­čuli. Nepou­ží­vajú ho preto, že im nepo­núka nijakú abso­lútnu výhodu v porov­naní s ostat­nými sociál­nymi sie­ťami.

Podľa pred­chá­dza­jú­ceho CEO Dicka Cos­tola je Twit­ter pre nových pou­ží­va­te­ľov mätúci so všet­kými hash­tagmi a „@“ odpo­ve­ďami. Tento jazyk je pre ľudí, ktorí ho neo­vlá­dajú bari­é­rou. Pokiaľ si (náho­dou) dlho­trva­júci pou­ží­va­teľ Twit­teru, vieš, že zru­še­nie počí­ta­nia fotiek a odka­zov v twe­e­toch samotný záži­tok nezlepší. Jed­no­du­cho si povieš „a to je všetko?“

Twitter-homepage

foto: dailysignal.com

Ak vyskú­šaš hoci­jaký pro­dukt raz a zdá sa ti chybný, viac­krát ho už do ruky nezo­be­rieš. Ďal­šia radi­kálna zmena, Twit­ter Moments – kolek­cia twe­e­tov od pou­ží­va­te­ľov, nezo­žala úspech. Už aj podľa nie­kto­rých zamest­nan­cov je Twit­ter pro­dukt, ktorý zly­hal.

Frus­tru­júce je však v sku­toč­nosti to, že sociálne siete dokážu zme­niť svoj kľú­čový pro­dukt. Face­book je toho dôka­zom. Twit­ter bol od začiatku určený pre rýchle správy a práve pre­bie­ha­júce uda­losti, zatiaľ čo Face­book pre socia­li­zá­ciu. No Zuc­ker­ber­gova sociálna sieť si berie čoraz viac a viac od Twit­teru.

An illustration picture shows the log-on icon for the Website Twitter on an Ipad in Bordeaux, Southwestern France, January 30, 2013. REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS) - RTR3D6NN

foto: theatlantic.com

Face­book tlačí na uve­rej­ňo­va­nie novi­niek, stačí sa pozrieť na média. 80% ich náv­štev pochá­dza zo sociál­nych sietí. Rov­nako aj uve­rej­nili tren­ding topics, čo sa strašne podobá na to, čo má Twit­ter. Ďal­šie zame­ra­nie sa sústredí na Ins­tant Artic­les, nový hos­ting pre správy, čo má pred­sta­vo­vať nový záži­tok pre ľudí. Live video je pria­mou odpo­ve­ďou na Peris­cope, live-video pro­dukt vlast­nený Twit­te­rom.

Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, či sa Twit­ter odrazí od dna, alebo sa pridá na sme­tisko k Mys­pace. Medzi Slo­vákmi sa vôbec nepre­sa­dil, keďže, ako bolo uve­dené vyš­šie, nie je nijaký dôvod cho­diť naň, keď ho Face­book pred­bieha vo všet­kom.

twitter-customer-service

foto: simpliflying.com

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj titul­nej fotky: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)