Jak jsem ode­šel z práv­nic­ké fakul­ty, a zalo­žil byz­nys, kte­rý mi vydělá­vá 40 000 měsíč­ně

Andrej Kras / 3. apríla 2015 / Business

Po tom, co ho při­ja­li na práv­nic­kou fakul­tu v jeho rod­ném Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ji snad mohl dokon­čit.

Po tom, co ho při­ja­li na práv­nic­kou fakul­tu v jeho rod­ném Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ji snad mohl dokon­čit.

V té době se mi to zdá­lo správ­né, pro­to­že jsem nevěděl, co jiné­ho bych mohl dělat,” vzpo­mí­ná Moaz­zez. “Po čase jsem si začal uvědo­mo­vat, že nech­ci být celý život při­ko­va­ný ke sto­lu, bez vět­ší dáv­ky svo­bo­dy.”

V roce 2013 ode­šel ze ško­ly, aby spus­til svůj vlast­ní byz­nys.

O dva roky později mu ten­to byz­nys vydělá­vá něk­dy až 40 000 dola­rů měsíč­ně, a dovo­lu­je mu pra­co­vat odkud­ko­liv. Pro Bus­si­nes Insi­der roz­po­ví­dal, jak se mu to poda­ři­lo.

Moaz­zez spus­til pár měsí­ců před svým odcho­dem ze ško­ly svou osob­ní strán­ku. Ins­pi­ro­val se lid­mi, kte­ří šli po netra­dič­ní kari­ér­ní ces­tě, a kni­ha­mi jako “Mys­li a zbo­hat­ni” a “Jak zís­ká­vat přá­te­le a půso­bit na lidi”.

Hlav­ním prob­lé­mem bylo, že v době kdy jsem ode­šel ze ško­ly jsem neměl žád­ný sku­teč­ný byz­nys, a ani jsem neměl stá­lý pří­jem. Ale i tak jsem to udělal. Nejpr­ve to byl jen způsob jak si doku­men­to­vat mou pod­ni­ka­tel­skou ces­tu, a ins­pi­ro­vat lidi, aby se také vyda­li tou­to ces­tou. Začal jsem z nuly bez jakých­ko­liv kon­tak­tů či zku­še­nos­tí v onli­ne světě, a tak jsem se musel oprav­du hod­ně naučit, a vybu­do­vat si svou znač­ku a onli­ne auto­ri­tu. ”

Moaz­zez začal tvo­řit svou strán­ku bez něja­ké­ho přes­né­ho cíle — jedi­ným úče­lem bylo sdí­let své zku­še­nos­ti (“i když to nedo­po­ru­ču­ji kaž­dé­mu”). Ze začát­ku se mu poda­ři­lo zís­kat inter­view s mis­trem pro pasiv­ní pří­jem Pat­ti Flyn­nem, což pod­le jeho slov uda­lo dal­ší směřo­vá­ní strán­ky, a zís­ka­lo mu něja­kou počá­teč­ní popu­la­ri­tu.

Poda­ři­lo se mi vybu­do­vat něko­lik úžas­ných vzta­hů s vliv­ný­mi lid­mi, as mno­hem vět­ším množ­stvím lidí v onli­ne komu­ni­tách,” říká Moaz­zez. “Vel­mi blíz­ký je mi citát Ziga Zigg­la­ra: Může­te mít coko­liv, co v živo­tě chce­te, pokud pomůže­te ostat­ním dostat to, co chtějí oni. A přes­ně to jsem se sna­žil dělat. ”

Také přik­lá­dá vel­kou váhu 30 den­ní blo­go­va­cí výzvě od Nata­lie Sis­son, během níž napsal 40 000 slov. Byl to pro něj zvra­to­vý moment. V roce 2014 zno­vu spus­til svou strán­ku, av dub­nu toho roku při­dal i pod­cast s náz­vem The Lifes­ty­le Archi­tects.

Dělal jsem roz­ho­vo­ry s úžas­ný­mi lid­mi jako Rober­tem Gre­e­ne, Calom Newpor­tu, Tod­dem Her­ma­nem, Chri­sem Bro­gan, Joelem com­mit, Lau­rou Roeder, a mno­ha dal­ší­mi. Milu­ji tvor­bu pod­cas­tů, a záro­veň to byl ten nej­lep­ší způsob budo­vá­ní si vzta­hů — navíc také men­to­ring zdar­ma. Ale prob­lé­mem bylo, že jsem netvo­řil se svým pod­ni­ká­ním vel­ký cashf­low, a ani mi nijak rych­le nerostl mai­ling list. ”

Moaz­zez začal dělat průz­kum, a poté co zjis­til, že lidé by si za jeho pod­cast pla­ti­li, při­šel s nápa­dem vytvo­řit vir­tu­ál­ní sum­mit na téma osob­ní znač­ky — z čeho se později vyklu­bal jeho The Bran­ding Sum­mit. Bylo to zdar­ma, jen s úče­lem zvět­še­ní jeho mai­ling lis­tu. Přih­lá­si­lo se více než 3000 lidí. Při­dal i mož­nost při­kou­pit si k vstu­pen­ce i spe­ciál­ní pod­cast, a rych­le se mu poda­ři­lo pro­dat 200 pod­cas­tů.

Moaz­zez nyní žije svůj vysněný život. Ces­tu­je kolem světa, a stá­le vydělá­vá pení­ze.

Pro­dá­val jsem roz­ho­vo­ry a pre­zen­ta­ce ze sum­mi­tu — měl jsem tam 88 pod­ni­ka­te­lů ze světo­vé špič­ky — plus exklu­ziv­ní bonu­sy jako mož­nost živě se ptát otáz­ky něk­te­rých z nej­lep­ších řeč­ní­ků, souk­ro­mou Face­bo­oko­vou sku­pi­nu, a lís­t­ky na pří­mý pře­nos. Bez rozmys­lu jsem nasta­vil cenu na 97 dola­rů, a jak se to blí­ži­lo, zvý­šil jsem cenu na 147. Nyní sto­jí 197 dola­rů. ”

Začal jsem vydělá­vat během spán­ku, během cvi­če­ní v posi­lov­ně, v obcho­dě, nebo během letu letad­lem,” dodá­vá.

Zatím­co se sous­tře­dil na svou strán­ku, pra­co­val na čás­teč­ný úva­zek v ban­ce, aby si něco vydělal. Než začal sum­mit nabí­rat jas­něj­ší kon­tu­ry, roz­hodl se ode­jít. “Stej­ně jako na ško­le, cítil jsem, že se mi to poda­ří. Upros­třed lis­to­pa­du jsem poslal své­mu šéfo­vi ozná­me­ní, že v prá­ci kon­čím a 28 lis­to­pa­du jsem tam napo­sle­dy pra­co­val. A v ten den jsem vydělal asi nej­ví­ce peněz v živo­tě. 4 500 dola­rů za jedi­ný den! ”

Poté co vydělal ze své­ho onli­ne byz­ny­su 20 000 dola­rů, Moaz­zez pro­dal nebo daro­val vět­ši­nu svých věcí, dokud se vše co měl neveš­lo do jed­né taš­ky. Tuto teď s sebou nosí všu­de po světě, pro­to­že pra­cu­je na ces­tách.

Nikdy jsem nebyl mini­ma­lis­ta, ani jsem si nikdy nemys­lel, že bych takh­le doká­zal žít. Ale musím říct, že je úžas­né jen tak pros­tě žít v thais­ké, jít do Mexi­ka, nebo se set­kat s přá­te­li ze Spo­je­ných Stá­tů. Prá­vě teď jsem v Cabo San Lucas, spo­ju­ji prá­ci s potěše­ním az bytu mám neuvěři­tel­ný výhled. Tak­to není těž­ké cítit moti­va­ci vždy když se pro­bu­dím. Vím, že mám komu­ni­tu jejíž slou­žím, a čím vět­ší hod­no­tu jim vím poskyt­nout, tím vět­ší dopad bude mít můj byz­nys, a tím více peněz vydělám. ”

Nikdy nebu­de per­fekt­ní čas na to, abys­te s něčím zača­li,” říká Moaz­zez. “Udělej­te dnes jeden malý krok, pusť­te se do toho dří­ve než bude­te přip­ra­ve­ni, dělej­te to napl­no, a pros­tě to usku­teč­něte!”

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)