Jak jsem ode­šel z práv­nické fakulty, a zalo­žil byz­nys, který mi vydělává 40 000 měsíčně

Andrej Kras / 3. apríla 2015 / Business

Po tom, co ho při­jali na práv­nic­kou fakultu v jeho rod­ném Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ji snad mohl dokon­čit.

Po tom, co ho při­jali na práv­nic­kou fakultu v jeho rod­ném Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ji snad mohl dokon­čit.

V té době se mi to zdálo správné, pro­tože jsem nevěděl, co jiného bych mohl dělat,” vzpo­míná Moaz­zez. “Po čase jsem si začal uvědo­mo­vat, že nechci být celý život při­ko­vaný ke stolu, bez větší dávky svo­body.”

V roce 2013 ode­šel ze školy, aby spus­til svůj vlastní byz­nys.

O dva roky později mu tento byz­nys vydělává někdy až 40 000 dolarů měsíčně, a dovo­luje mu pra­co­vat odkud­ko­liv. Pro Bus­si­nes Insi­der roz­po­ví­dal, jak se mu to poda­řilo.

Moaz­zez spus­til pár měsíců před svým odcho­dem ze školy svou osobní stránku. Ins­pi­ro­val se lidmi, kteří šli po netra­diční kari­érní cestě, a kni­hami jako “Mysli a zbo­hatni” a “Jak zís­ká­vat přá­tele a půso­bit na lidi”.

Hlav­ním prob­lé­mem bylo, že v době kdy jsem ode­šel ze školy jsem neměl žádný sku­tečný byz­nys, a ani jsem neměl stálý pří­jem. Ale i tak jsem to udělal. Nejprve to byl jen způsob jak si doku­men­to­vat mou pod­ni­ka­tel­skou cestu, a ins­pi­ro­vat lidi, aby se také vydali touto ces­tou. Začal jsem z nuly bez jakých­ko­liv kon­taktů či zku­še­ností v online světě, a tak jsem se musel opravdu hodně naučit, a vybu­do­vat si svou značku a online auto­ritu. ”

Moaz­zez začal tvo­řit svou stránku bez něja­kého přes­ného cíle — jedi­ným úče­lem bylo sdí­let své zku­še­nosti (“i když to nedo­po­ru­čuji kaž­dému”). Ze začátku se mu poda­řilo zís­kat inter­view s mis­trem pro pasivní pří­jem Patti Flyn­nem, což podle jeho slov udalo další směřo­vání stránky, a zís­kalo mu něja­kou počá­teční popu­la­ritu.

Poda­řilo se mi vybu­do­vat něko­lik úžas­ných vztahů s vliv­nými lidmi, as mno­hem vět­ším množ­stvím lidí v online komu­ni­tách,” říká Moaz­zez. “Velmi blízký je mi citát Ziga Zigg­lara: Můžete mít coko­liv, co v životě chcete, pokud pomůžete ostat­ním dostat to, co chtějí oni. A přesně to jsem se sna­žil dělat. ”

Také přik­ládá vel­kou váhu 30 denní blo­go­vací výzvě od Nata­lie Sis­son, během níž napsal 40 000 slov. Byl to pro něj zvra­tový moment. V roce 2014 znovu spus­til svou stránku, av dubnu toho roku při­dal i pod­cast s náz­vem The Lifes­tyle Archi­tects.

Dělal jsem roz­ho­vory s úžas­nými lidmi jako Rober­tem Gre­ene, Calom Newportu, Tod­dem Her­ma­nem, Chri­sem Bro­gan, Joelem com­mit, Lau­rou Roeder, a mnoha dal­šími. Miluji tvorbu pod­castů, a záro­veň to byl ten nej­lepší způsob budo­vání si vztahů — navíc také men­to­ring zdarma. Ale prob­lé­mem bylo, že jsem netvo­řil se svým pod­ni­ká­ním velký cashf­low, a ani mi nijak rychle nerostl mai­ling list. ”

Moaz­zez začal dělat průz­kum, a poté co zjis­til, že lidé by si za jeho pod­cast pla­tili, při­šel s nápa­dem vytvo­řit vir­tu­ální sum­mit na téma osobní značky — z čeho se později vyklu­bal jeho The Bran­ding Sum­mit. Bylo to zdarma, jen s úče­lem zvět­šení jeho mai­ling listu. Přih­lá­silo se více než 3000 lidí. Při­dal i mož­nost při­kou­pit si k vstu­pence i spe­ciální pod­cast, a rychle se mu poda­řilo pro­dat 200 pod­castů.

Moaz­zez nyní žije svůj vysněný život. Ces­tuje kolem světa, a stále vydělává peníze.

Pro­dá­val jsem roz­ho­vory a pre­zen­tace ze sum­mitu — měl jsem tam 88 pod­ni­ka­telů ze světové špičky — plus exklu­zivní bonusy jako mož­nost živě se ptát otázky něk­te­rých z nej­lep­ších řeč­níků, souk­ro­mou Face­bo­oko­vou sku­pinu, a lís­tky na přímý pře­nos. Bez rozmyslu jsem nasta­vil cenu na 97 dolarů, a jak se to blí­žilo, zvý­šil jsem cenu na 147. Nyní stojí 197 dolarů. ”

Začal jsem vydělá­vat během spánku, během cvi­čení v posi­lovně, v obchodě, nebo během letu letad­lem,” dodává.

Zatímco se sous­tře­dil na svou stránku, pra­co­val na čás­tečný úva­zek v bance, aby si něco vydělal. Než začal sum­mit nabí­rat jas­nější kon­tury, roz­hodl se ode­jít. “Stejně jako na škole, cítil jsem, že se mi to podaří. Upros­třed lis­to­padu jsem poslal svému šéfovi ozná­mení, že v práci kon­čím a 28 lis­to­padu jsem tam napo­sledy pra­co­val. A v ten den jsem vydělal asi nej­více peněz v životě. 4 500 dolarů za jediný den! ”

Poté co vydělal ze svého online byz­nysu 20 000 dolarů, Moaz­zez pro­dal nebo daro­val vět­šinu svých věcí, dokud se vše co měl nevešlo do jedné tašky. Tuto teď s sebou nosí všude po světě, pro­tože pra­cuje na ces­tách.

Nikdy jsem nebyl mini­ma­lista, ani jsem si nikdy nemys­lel, že bych takhle doká­zal žít. Ale musím říct, že je úžasné jen tak prostě žít v thaiské, jít do Mexika, nebo se set­kat s přá­teli ze Spo­je­ných Států. Právě teď jsem v Cabo San Lucas, spo­juji práci s potěše­ním az bytu mám neuvěři­telný výhled. Takto není těžké cítit moti­vaci vždy když se pro­bu­dím. Vím, že mám komu­nitu jejíž slou­žím, a čím větší hod­notu jim vím poskyt­nout, tím větší dopad bude mít můj byz­nys, a tím více peněz vydělám. ”

Nikdy nebude per­fektní čas na to, abyste s něčím začali,” říká Moaz­zez. “Udělejte dnes jeden malý krok, pusťte se do toho dříve než budete přip­ra­veni, dělejte to naplno, a prostě to usku­teč­něte!”

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)