Jak jsem pro­dal moji fir­mu Ama­zo­nu za 970 $ mili­onů

Martin Kráľ / 26. augusta 2014 / Lifehacking

CEO Twitch Emmet­to­vi She­ar se poda­řil husar­ský kou­sek. Svou her­ní video plat­for­mu vstře­lil Ama­zo­nu za neuvěři­tel­ných 970 mil. dola­rů. Proč má prá­vě jeho web tako­vou cenu? Kro­mě desí­tek mili­onů uži­va­te­lů a neuvěři­tel­né­ho traf­fi­cu, těž­ko říct. 

Ješ­tě před časem byl hor­kým kan­di­dá­tem na kou­pi Twitch Goog­le, kte­rý nabí­zel odha­do­va­nou 1 miliar­du dola­rů. Nezná­mo proč ten deal praskl a Twitch nako­nec pře­šel pod kříd­la Ama­zo­nu. Deal s Goog­lem vypa­dal jako zce­la při­ro­ze­ným kro­kem, jeli­kož by si You­tu­be roz­ší­řil své port­fo­lio slu­žeb. K celé­mu dea­lu se vyjá­dřil i CEO Emmett She­ar, “Roz­hod­li jsme se pro Ama­zon, pro­to­že věří v naši komu­ni­tu, sdí­le­jí naše hod­no­ty a dlou­ho­do­bé vize, a chtějí nám pomo­ci tyto i rych­le napl­nit”, tolik jeho sta­te­ment.

Twitch ma za sebou skvělé čís­la z uži­va­tel­ské­ho hle­dis­ka. Ješ­tě v čer­ven­ci toho­to roku měl více než 15 bili­onů minut obsa­hu a průměr­ný user na něm strá­vil více než 100 minut den­ně. Uži­va­te­lé Twitch mohou dělat live stre­am ze své hry a stre­a­mo­vat ho do celé­ho světa.

Co je ale oprav­du bru­tál­ně je jeho traf­fic. Během špič­ky ho v US před­čí jen strán­ky Netf­lix, Goog­lu a App­lu, což je bru­tál­ně. V tom­to smys­lu stre­a­mu­je Twitch více kon­ten­tu jako Hulu (obdo­ba Netf­lix).

Co je však váž­ně obdi­vu­hod­né, že toh­le všech­no se poda­ři­lo vybu­do­vat pou­ze za 3 roky. Jaké jsou záměry Ama­zo­nu při kou­pi Twitch? Mož­ná si jen sna­ží zajis­tit tep­lé mís­teč­ko mezi budou­cí­mi gigan­ty tele­viz­ní­ho průmys­lu v US. Stá­le více a více kon­ten­tu se dívá na plat­for­mách jako You­tu­be, Netf­lix nebo Hulu. Ama­zon však není úpl­ným nováč­kem v tom­to seg­men­tu. Má do kon­ce i vlast­ní live stre­a­mo­va­cí plat­for­mu s náz­vem Ama­zon Ins­tant, kte­rou dosta­ne­te k pré­mi­ové­mu člen­ství (Ama­zon Pri­me mem­bers­hips).

K samot­né akvi­zi­ce se vyjá­dřil i Jeff Bez­os CEO zakla­da­tel Ama­zo­nu: “Live pře­no­sy a kou­ká­ní her­ních videí je celo­světo­vým feno­mé­nem a Twitch posta­vil plat­for­mu, kte­rá spo­ju­je desít­ky mili­onů lidí při sle­do­vá­ní video her kaž­dý měsíc — od The Inter­na­ti­onal, pře­ko­ná­ní světo­vé­ho rekor­du v Mari­ovi, až po her­ní kon­fe­ren­ci jako je E3. A co je nejob­di­vu­hod­něj­ší, Twitch to trva­lo jen 3 roky “.

Emmett napsal i ofi­ciál­ní zdůvod­nění (list) pro­de­je Twitch, kte­rý napsal pro své uži­va­te­le. Link na dopis naj­de­te ZDE.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)