Jak jsem pro­dal moji firmu Ama­zonu za 970 $ mili­onů

Martin Kráľ / 26. augusta 2014 / Tools a produktivita

CEO Twitch Emmet­tovi Shear se poda­řil husar­ský kou­sek. Svou herní video plat­formu vstře­lil Ama­zonu za neuvěři­tel­ných 970 mil. dolarů. Proč má právě jeho web tako­vou cenu? Kromě desí­tek mili­onů uži­va­telů a neuvěři­tel­ného traf­ficu, těžko říct. 

Ještě před časem byl hor­kým kan­di­dá­tem na koupi Twitch Google, který nabí­zel odha­do­va­nou 1 miliardu dolarů. Neznámo proč ten deal praskl a Twitch nako­nec pře­šel pod křídla Ama­zonu. Deal s Goog­lem vypa­dal jako zcela při­ro­ze­ným kro­kem, jeli­kož by si You­tube roz­ší­řil své port­fo­lio slu­žeb. K celému dealu se vyjá­dřil i CEO Emmett Shear, “Roz­hodli jsme se pro Ama­zon, pro­tože věří v naši komu­nitu, sdí­lejí naše hod­noty a dlou­ho­dobé vize, a chtějí nám pomoci tyto i rychle napl­nit”, tolik jeho sta­te­ment.

Twitch ma za sebou skvělé čísla z uži­va­tel­ského hle­diska. Ještě v čer­venci tohoto roku měl více než 15 bili­onů minut obsahu a průměrný user na něm strá­vil více než 100 minut denně. Uži­va­telé Twitch mohou dělat live stream ze své hry a stre­a­mo­vat ho do celého světa.

Co je ale opravdu bru­tálně je jeho traf­fic. Během špičky ho v US předčí jen stránky Netf­lix, Googlu a Applu, což je bru­tálně. V tomto smyslu stre­a­muje Twitch více kon­tentu jako Hulu (obdoba Netf­lix).

Co je však vážně obdi­vu­hodné, že tohle všechno se poda­řilo vybu­do­vat pouze za 3 roky. Jaké jsou záměry Ama­zonu při koupi Twitch? Možná si jen snaží zajis­tit teplé mís­tečko mezi budou­cími giganty tele­viz­ního průmyslu v US. Stále více a více kon­tentu se dívá na plat­for­mách jako You­tube, Netf­lix nebo Hulu. Ama­zon však není úpl­ným nováč­kem v tomto seg­mentu. Má do konce i vlastní live stre­a­mo­vací plat­formu s náz­vem Ama­zon Ins­tant, kte­rou dosta­nete k pré­mi­ovému člen­ství (Ama­zon Prime mem­bers­hips).

K samotné akvi­zice se vyjá­dřil i Jeff Bezos CEO zakla­da­tel Ama­zonu: “Live pře­nosy a kou­kání her­ních videí je celo­světo­vým feno­mé­nem a Twitch posta­vil plat­formu, která spo­juje desítky mili­onů lidí při sle­do­vání video her každý měsíc — od The Inter­na­ti­onal, pře­ko­nání světo­vého rekordu v Mari­ovi, až po herní kon­fe­renci jako je E3. A co je nejob­di­vu­hod­nější, Twitch to trvalo jen 3 roky “.

Emmett napsal i ofi­ciální zdůvod­nění (list) pro­deje Twitch, který napsal pro své uži­va­tele. Link na dopis naj­dete ZDE.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)