Jana reprezentovala Slovensko v ďalekom Thajsku: Výskum vesmíru je niečo, čomu by som sa chcela venovať

Mária Ambrozová / 4. marca 2019 / Inšpiratívni Slováci

  • Veľmi radi ob­ja­vu­jeme a ná­sledne ti pred­sta­vu­jeme ši­kov­ných ľudí z rôz­nych pro­stredí
  • Dnes si trošku od­beh­neme od biz­nisu a za­mie­rime k vede
  • Mladú štu­dentku fy­ziky, Janu Švrč­kovú, ktorá nás re­pre­zen­tuje v ďa­le­kom svete, jed­no­du­cho mu­síš spoz­nať
zdroj: Archív, Jana Švrčková
  • Veľmi radi ob­ja­vu­jeme a ná­sledne ti pred­sta­vu­jeme ši­kov­ných ľudí z rôz­nych pro­stredí
  • Dnes si trošku od­beh­neme od biz­nisu a za­mie­rime k vede
  • Mladú štu­dentku fy­ziky, Janu Švrč­kovú, ktorá nás re­pre­zen­tuje v ďa­le­kom svete, jed­no­du­cho mu­síš spoz­nať

Ahoj Jana, do­po­čuli sme sa o tom, že sa ve­nu­ješ veľmi zau­jí­ma­vej sfére. Pred­sta­víš sa nám a pre­zra­díš nám viac?

Som ab­sol­ventka Gym­ná­zia L. No­vo­mes­kého Se­nica. Od pr­vej triedy na zá­klad­nej škole sa ve­nu­jem astro­nó­mii a po­čas štú­dia na tomto gym­ná­ziu som sa za­čala ve­no­vať viac aj fy­zike a astro­fy­zike. Mo­men­tálne som štu­dent­kou pr­vého roč­níka obec­nej fy­ziky na Uni­ver­zite Kar­lo­vej v Prahe. Re­pre­zen­to­vala som Slo­ven­sko na via­ce­rých me­dzi­ná­rod­ných ve­dec­kých olym­piá­dach; 3-krát som sa zú­čast­nila Me­dzi­ná­rod­nej olym­piády v astro­nó­mii a astro­fy­zike, a po je­den raz Me­dzi­ná­rod­nej fy­zi­kál­nej olym­piády a Európ­skej fy­zi­kál­nej olym­piády. Z týchto sú­ťaží som si do­hro­mady od­niesla 3 bron­zové a jednu zlatú me­dailu.

zdroj: Ar­chív, Jana Švrč­ková

Prav­de­po­dobne sa veľa diev­čat o túto vedu ne­zau­jíma. Po­kojne ma oprav ak sa mý­lim. Aké je to byť zá­stup­ky­ňou než­ného po­hla­via v tomto smere?

Áno, je síce pravda, že je to skôr muž­ská dis­cip­lína, ale zase diev­čat, ktoré sa ve­nujú astro­fy­zike nie je až tak málo, aby sme sa kvôli tomu cí­tili ne­jako špe­ciálne.

Mnohí mladí ľu­dia majú doma pla­gáty roc­ko­vých hviezd či her­cov. Ako je to s te­bou? Kto je tvoj naj­väčší vzor a prečo?

Túto otázku som do­stala už viac­krát a ni­kdy som na ňu ne­ve­dela po­riadne od­po­ve­dať. Mys­lím, že po­čas štú­dia na gym­ná­ziu som v sebe vy­pes­to­vala veľkú cie­ľa­ve­do­mosť a od­hod­la­nie ro­biť všetko, čo sa dá pre to, aby sa spl­nili moje sny. A najmä vďaka tomu som svoje ve­do­mosti vy­lep­šila na­toľko, že mi umož­nili pre­ces­to­vať via­cero kra­jín sveta.

Nedá sa po­ve­dať, že by som mala ne­jaký kon­krétny vzor. Ale ur­čite mô­žem po­ve­dať, že ma veľmi in­špi­ro­vali účast­níci ZMAS-u (sú­stre­de­nie pre úspeš­ných účast­ní­kov slo­ven­skej astro­no­mic­kej sú­ťaže Čo vieš o hviez­dach?).

Bola si taká ši­kovná, že v roku 2017 si sa zú­čast­nila Me­dzi­ná­rod­nej olym­piády v astro­nó­mii a astro­fy­zike (IOAA) 2017 na thaj­skom os­trove Phu­ket. Aký to bol zá­ži­tok?

Zo všet­kých me­dzi­ná­rod­ných sú­ťaží mi naj­viac utk­vela v pa­mäti práve táto v Thaj­sku. Or­ga­ni­zá­tori ro­bili všetko pre to, aby kra­jinu re­pre­zen­to­vali v čo naj­lep­šom svetle. A po­da­rilo sa. Za­mi­lo­vala som si thaj­skú prí­rodu, kul­túru i jedlo a ak sa na­skytne prí­le­ži­tosť sa tam vrá­tiť, tak ur­čite ne­bu­dem vá­hať.

Sa­mot­nej sú­ťaže sa zú­čast­nilo viac než 200 štu­den­tov z pri­bližne 40 kra­jín sveta (každú kra­jinu mohlo re­pre­zen­to­vať ma­xi­málne 5 štu­den­tov). Sú­ťaž je pre jed­not­liv­cov, každý bo­juje sám za seba. Po­čas po­bytu v Thaj­sku sme ab­sol­vo­vali 5-ho­di­nové te­ore­tické kolo (po­čí­tali sme prí­klady), štvor­ho­di­novú dá­tovú ana­lýzu, kde sme spra­co­vá­vali astro­no­mické dáta a prak­tické kolo zlo­žené z via­ce­rých krát­kych úloh za­me­ra­ných najmä na orien­tá­ciu na noč­nej ob­lohe a po­u­ží­va­nie astro­no­mic­kých prí­stro­jov.

Je­den deň bol ve­no­vaný špe­ciál­nej sa­mos­tat­nej tí­mo­vej sú­ťaži. Tímy boli zlo­žené z ná­hodne vy­bra­ných štu­den­tov z rôz­nych kra­jín a hlav­nou úlo­hou azda ne­bolo ani to, aby sme, čo naj­lep­šie vy­rie­šili úlohu, ale to, že sme sa na­vzá­jom spoz­nali, za­ba­vili a pre­cvi­čili naše ko­mu­ni­kačné schop­nosti.

zdroj: Ar­chív, Jana Švrč­ková

No a na­ko­niec si zís­kala bron­zovú me­dailu.

Áno, zís­kala som bronz, no mu­sím po­dot­knúť, že som ne­bola 3. naj­lep­šia na svete, ako by si nie­kto mo­hol mys­lieť. Me­daily sa na ta­kýchto sú­ťa­žiach odo­vzdá­vajú v pás­mach, čo zna­mená, že rov­nakú me­dailu zís­kalo via­cero sú­ťa­žia­cich. V zá­vis­losti od pres­ných pra­vi­diel a ná­roč­nosti sú­ťaže tak môže zís­kať me­dailu cca 30 až 50 % sú­ťa­žia­cich. To ale na­ozaj ne­zna­mená, že zís­kať ju je jed­no­du­ché, člo­vek sa musí veľmi usi­lovne pri­pra­vo­vať a mať aj tro­chu šťas­tia na svo­jej strane, aby mo­hol zís­kať me­dailu na takto ná­roč­nej sú­ťaži.

Aké to bolo pra­co­vať v tak roz­ma­ni­tom me­dzi­ná­rod­nom pro­stredí?

Práve po­čas ta­kejto me­dzi­ná­rod­nej uda­losti si člo­vek uve­domí, že je jedno z akej kra­jiny po­chá­dza, akým ja­zy­kom ho­vorí, pod­statné je len to, že všetci mô­žeme spo­lu­pra­co­vať, stačí len za­bud­núť na pred­sudky.

Celá sú­ťaž sa niesla vo veľmi pria­teľ­skom du­chu. Ne­bolo dô­le­žité len to, kto vy­hrá, ale aj vy­tvá­ra­nie ka­ma­rát­stva me­dzi prí­sluš­níkmi rôz­nych ná­ro­dov. Zá­ro­veň sa IOAA v mno­hom po­do­bala na špor­tovú olym­piádu; veľ­ko­lepý ot­vá­rací ce­re­mo­niál, kto­rého sa zú­čast­nila aj thaj­ská prin­cezná, pre­zen­tá­cia tí­mov z jed­not­li­vých kra­jín aj zá­ve­rečné oce­ňo­va­nie tých na­jús­peš­nej­ších me­dai­lami.

Ve­rím, že to ale ne­bolo celé len o práci.

Sa­moz­rejme, že nie. Po­čas voľ­ných dní nás or­ga­ni­zá­tori sú­ťaže zo­brali na rôzne zau­jí­mavé miesta na os­trove a dva dni me­dzi prí­le­tom/od­le­tom a sa­mot­nou sú­ťa­žou sme ešte vy­užili na naše vlastné pre­skú­ma­nie Phu­ketu.

zdroj: Ar­chív, Jana Švrč­ková

Ur­čite to bol aj fi­nančne ná­ročný vý­let. Ako si rie­šila túto stránku?

Ná­klady na väč­šinu me­dzi­ná­rod­ných olym­piád pre­pláca Mi­nis­ter­stvo škols­tva SR, av­šak IOAA je jed­nou z vý­ni­miek. Ak sa aj štu­dent do­stane me­dzi naj­lep­šiu pä­ticu štu­den­tov, ktorá má re­pre­zen­to­vať SR na IOAA, čaká ho ešte stras­ti­plná cesta hľa­da­nia spon­zo­rov, pre­tože ná­klady na účasť na ta­kejto ak­cii, nie sú práve naj­men­šie.

Po fi­nanč­nej stránke mi veľmi po­mohla Na­dá­cia Tatra banky a jej grant Stre­doš­ko­láci do sveta, ktorá mi nie­len pre­pla­tila všetky ná­klady spo­jené s ces­tou do Thaj­ska, ale aj učebné ma­te­riály. Na­vyše sta­čilo len na za­čiatku roka po­riadne vy­pl­niť žia­dosť o grant a po­tom, čo bola uznaná som sa už mohla na­plno ve­no­vať príp­rave na sú­ťaž, na­miesto toho, aby som mu­sela zhá­ňať pe­niaze na le­tenku.

A čo tvoje plány na­trvalo sa usa­diť v za­hra­ničí? Od­liv moz­gov je pre­tr­vá­va­júci prob­lém Slo­ven­ska. Ne­in­špi­ro­val ťa tento vý­let?

Na­priek tomu, že mo­men­tálne štu­du­jem v Česku (a roz­hodne plá­nu­jem ísť aj nie­kam ďa­lej), veľmi rada by som sa po čase vrá­tila na­s­päť na Slo­ven­sko. Ak sa na­skytne vhodná prí­le­ži­tosť, tak to ur­čite uro­bím. Na za­čiatku by som však chcela zbie­rať skú­se­nosti v za­hra­ničí.

Vý­let do Thaj­ska na mňa za­pô­so­bil presne opačne. Stretla som tam množ­stvo ši­kov­ných mla­dých ľudí z rôz­nych kra­jín sveta, ktorí chceli štu­do­vať na najp­res­tíž­nej­ších ško­lách sveta a po­tom zo­stať pra­co­vať v za­hra­ničí. Od­liv moz­gov teda ur­čite nie je len slo­ven­ským prob­lé­mom. Ale nie­kedy v tomto ob­dobí som si uve­do­mila, že by som sa mala sna­žiť mo­jej rod­nej kra­jine as­poň svo­jim drob­ným po­die­lom po­môcť a nie ju opus­tiť.

Tak teda pre­zraď, aké sú tvoje najb­liž­šie ciele? Pri­ority mla­dých ľudí sa často rýchlo me­nia. Tú­žiš navždy ob­ja­vo­vať ves­mír?

Mo­men­tálne chcem najmä úspešne zvlád­nuť ba­ka­lár­ske štú­dium fy­ziky. Pred ná­stu­pom na uni­ver­zitu som prá­veže vô­bec ne­uva­žo­vala, že by som sa ve­no­vala astro­fy­zike, ale čím ďa­lej, tým viac pre­mýš­ľam nad tým, že práve vý­skum ves­míru je niečo, čomu by som sa chcela ve­no­vať po celý ži­vot.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s Na­dá­ciou Tatra banky.

Pridať komentár (0)