Japonci sa rozhodli pre dvojročnú prestavbu železničnej trate kvôli skráteniu cestovania o 60 sekúnd

Richard Vitkovský / 12. júla 2018 / Zaujímavosti

  • Ja­ponci sú známi svo­jou kva­litne od­ve­de­nou prá­cou, čo bolo vy­ro­bené v Ja­pon­sku jed­no­du­cho vy­drží
  • Ich zmys­lel pre de­tail je tak­tiež ne­sku­točný
  • Prí­kla­dom je že­lez­ničná trať, ktorú sú schopní kom­pletne pre­ro­biť len kvôli mi­nú­to­vej úspore času
zdroj: flickr
  • Ja­ponci sú známi svo­jou kva­litne od­ve­de­nou prá­cou, čo bolo vy­ro­bené v Ja­pon­sku jed­no­du­cho vy­drží
  • Ich zmys­lel pre de­tail je tak­tiež ne­sku­točný
  • Prí­kla­dom je že­lez­ničná trať, ktorú sú schopní kom­pletne pre­ro­biť len kvôli mi­nú­to­vej úspore času

Ja­ponci sú pilní ako včielky. Na roz­diel od Čí­ňa­nov, ktorí síce pilne pra­cujú, ale často za cenu níz­kej kva­lity, idú Ja­ponci striktne ces­tou kva­lity pri za­cho­vaní so­líd­nej rých­losti práce. Pro­dukt vy­ro­bený v Ja­pon­sku ti za­ru­čene vy­drží omnoho dl­h­šie. Pri­pla­tiť sa teda oplatí. Ja­ponci sú známi rých­lym bu­do­va­ním diaľ­níc či špič­ko­vou kva­li­tou že­lez­níc.


Ja­pon­sko je v pop­redí vý­voja rých­lov­la­kov. Ich stroje bežne ata­kujú rých­losti pre­ko­ná­va­júce 300 km/h a vyš­šie. Efek­ti­vita rých­lov­la­kov je na ma­xime. Ako sa však po­su­núť ďa­lej na trati, ktorá nie je pris­pô­so­bená pre tie naj­rých­lej­šie vlaky?

Ja­pon­ské pun­tič­kár­stvo v ak­cii

Rie­še­ním je úp­rava trate. Presne ta­kýto plán má Vý­cho­do­ja­pon­ská že­lez­ničná spo­loč­nosť, ktorá sa pus­tila do úp­ravy jed­nej časti že­lez­nice. Dô­vod je po­merne zau­jí­mavý. Že­lez­ničná spo­loč­nosť chce to­tiž skrá­tiť ces­to­va­nie. Zá­kaz­níci sú pr­vo­radí, a keď sa ich cesta skráti na­prí­klad o mi­nútu, ur­čite to oce­nia. Po­ču­ješ na­ozaj dobre. Kvôli mi­núte sa pre­pra­cuje celý úsek že­lez­nice me­dzi diš­triktmi Ueno a Omiya.

Táto úp­rava bude tr­vať re­kordné dva roky. Pro­jekt by mal byť do­kon­čený v prie­behu roka 2020. Naj­viac času pri­tom ne­za­be­rie zmena ko­ľaj­níc, tá bude len koz­me­tická. Hlav­ným dô­vo­dom je kom­pletné pre­bu­do­va­nie oko­lia že­lez­nice. V okolí trate sa to­tiž na­chá­dzajú mnohé obyd­lia a zvý­še­nie rých­losti súp­ravy spô­sobí ešte väčší hluk. Práve preto sa tu vy­bu­dujú mo­derné zvu­kové a an­ti­vib­račné ba­ri­éry. Ná­sledne bude možné zvý­šiť rých­losť.

Zvý­še­nie rých­losti zo 110 km/h na plá­no­va­ných 130 km/h na­ozaj spô­sobí úsporu času o re­kordnú jednu mi­nútu. Na prvý po­hľad nič vý­ni­močné, av­šak zá­stup­co­via Vý­cho­do­ja­pon­skej že­lez­nič­nej spo­loč­nosti majú úplne opačný ná­zor. Tento malý krok by mal pri­lá­kať omnoho viac ces­to­va­te­ľov než je ob­vyklé.

Ja­ponci mi­lujú zlep­šo­va­nie. Nad tým, ako zvý­šiť rých­losť už exis­tu­jú­cich vla­kov roz­mýš­ľali pek­ných 10 ro­kov. Na­ko­niec prišli na zau­jí­mavé a efek­tívne rie­še­nie, ktoré síce nie je tým naj­lac­nej­ším, ale ak by malo po­môcť pri oži­vení ces­to­va­nia a zvý­šení po­čtu ces­tu­jú­cich, tak to prav­de­po­dobne stojí za to.

zdroj: czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)