Japonsko ponúka „najvoľnejší“ pas sveta. Môžeš s ním cestovať až do 190 krajín

Richard Vitkovský / 11. októbra 2018 / Zaujímavosti

  • Ja­pon­sko je je­di­nou kra­ji­nou sveta, ktorá ti umožní ces­to­vať do 190 kra­jín sveta úplne bez prob­lé­mov
  • Stačí ti k tomu je­den je­diný pas
  • Na­prí­klad taký Af­ga­nis­tan po­núka iba 30 kra­jín
zdroj: pixabay.com
  • Ja­pon­sko je je­di­nou kra­ji­nou sveta, ktorá ti umožní ces­to­vať do 190 kra­jín sveta úplne bez prob­lé­mov
  • Stačí ti k tomu je­den je­diný pas
  • Na­prí­klad taký Af­ga­nis­tan po­núka iba 30 kra­jín

Ces­to­va­nie je ob­ľú­be­nou čin­nos­ťou tak­mer kaž­dého člo­veka. Nie­kto ces­tuje ma­xi­málne do práce na bi­cykli alebo aute, iný si zasa vy­stačí so svo­jou do­mov­skou kra­ji­nou. Exis­tujú však vý­nimky, ktoré me­nia cie­ľové des­ti­ná­cie ako na be­žia­com páse. Veľký ces­to­va­teľ po­tre­buje mať po­ruke vždy pas. Nie každý pas ti však umožní ces­to­vať do kaž­dej kra­jiny sveta.

Jed­no­du­cho po­ve­dané, aj pasy majú svoje ob­me­dze­nia. Za­tiaľ čo je­den ti dá ob­rov­skú voľ­nosť, iný po­čet cie­ľo­vých des­ti­ná­cií dras­ticky oseká. Oby­va­te­lia kto­rej kra­jiny majú naj­väč­šie vý­hody, čo sa ces­to­va­nia týka? Podľa Hen­ley Pas­sport In­dexu, ktorý bol ak­tu­ali­zo­vaný tento me­siac, sú na tom naj­lep­šie Ja­ponci.

Tí si môžu uží­vať bez­ví­zový prí­stup do re­kord­ných 190 des­ti­ná­cií v rámci ce­lého sveta. Na dru­hej priečke sa umiest­nil Sin­ga­pur. Jeho oby­va­te­lia môžu ces­to­vať do 189 des­ti­ná­cií. Na tre­ťom mieste sa prek­va­pivo umiest­nilo hneď nie­koľko kra­jín. Je tu Ne­mecko, Fran­cúz­sko a Južná Kó­rea. Ich ob­ča­nia si môžu uží­vať po­hodlné ces­to­va­nie do 188 des­ti­ná­cií. Na štvr­tej po­zí­cii sa umiest­nilo cel­kovo päť kra­jín. Náj­deš tu Dán­sko, Fín­sko, Ta­lian­sko, Švéd­sko a Špa­niel­sko. Ak bu­deš vlast­niť pas jed­nej z nich, mô­žeš slo­bodne ces­to­vať do 180 des­ti­ná­cií.

Kto sa na­chá­dza na po­sled­nom mieste?

Na pia­tej priečke sa umiest­nilo cel­kovo se­dem kra­jín. Šťas­tie má Nór­sko, Veľká Bri­tá­nia, Aus­trá­lia, Lu­xem­bur­sko, Ho­land­sko, Por­tu­gal­sko a Spo­jené štáty ame­rické. Oby­va­te­lia týchto kra­jín môžu ces­to­vať do 186 des­ti­ná­cií sveta. Česká re­pub­lika sa spolu s No­vým Zé­lan­dom umiest­nila na re­kord­nej ôs­mej priečke. V pr­vej de­siatke však náj­deš aj tak­mer nášho me­novca – Slo­vin­sko, ktoré sa umiest­nilo na de­sia­tej priečke. Ve­del si, že so slo­ven­ským pa­som mô­žeš ces­to­vať bez víz až do 179 kra­jín a tým nám patrí 11. priečka?

Po­sledná priečka od­zadu patrí sil­nej dvojke, ktorá je na zá­pade po­merne ne­ob­ľú­bená. Náj­deš tu Af­ga­nis­tan a Irak. Tieto kra­jiny umož­ňujú svo­jim oby­va­te­ľom prí­stup iba do trid­sia­tich des­ti­ná­cií. Niet sa čomu ču­do­vať. Hrozba te­ro­rizmu je to­tiž vy­soká. Po­dob­ných in­de­xov, ako je Hen­ley Pas­sport In­dex, exis­tuje omnoho viac. Hen­ley je však naj­zná­mejší a naj­po­pu­lár­nejší.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)