Japonsko začalo vyberať vycestovaciu daň. Koľko zaplatia turisti za opustenie krajiny?

Richard Vítkovský / 8. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Vďaka množ­stvu ces­to­viek je dnes možné ces­to­vať za babku. Stačí len hľa­dať
  • Ja­pon­sko je ob­ľú­be­nou tu­ris­tic­kou des­ti­ná­ciou a roz­hodlo sa to ná­le­žite vy­užiť
  • S dneš­nou plat­nos­ťou každý je­den tu­rista za­platí od­chodnú daň vo výške 1000 je­nov, čo je v pre­počte niečo vyše 8 eur
zdroj: flickr
  • Vďaka množ­stvu ces­to­viek je dnes možné ces­to­vať za babku. Stačí len hľa­dať
  • Ja­pon­sko je ob­ľú­be­nou tu­ris­tic­kou des­ti­ná­ciou a roz­hodlo sa to ná­le­žite vy­užiť
  • S dneš­nou plat­nos­ťou každý je­den tu­rista za­platí od­chodnú daň vo výške 1000 je­nov, čo je v pre­počte niečo vyše 8 eur

Ja­pon­sko sa roz­hodlo zlep­šiť svoje hos­po­dár­ske vý­sledky zau­jí­ma­vým štý­lom. O kra­jinu je to­tiž po­merne veľký zá­u­jem zo strany tu­ris­tov, ktorí tu ne­chá­vajú svoje pe­niaze. Ja­pon­ská vláda sa teda roz­hodla tento ob­rov­ský zá­u­jem vy­užiť po svo­jom a vy­ťa­žiť čo naj­viac. Vý­sled­kom je daň za opus­te­nie kra­jiny, ktorá bola ozná­mená už v ap­ríli tohto roka.

Tieto plány prek­va­pili celý svet, av­šak ne­jed­nalo sa o ap­rí­lový žar­tík. Odo dneška táto daň vstú­pila do plat­nosti. Po­pla­tok za opus­te­nie kra­jiny bude vy­braný od kaž­dého tu­ristu, bez ohľadu na jeho ná­rod­nosť a formu do­pravy, ktorú si zvo­lil. A aká je jeho výška? Rov­ných 1000 je­nov, čo je v pre­počte niečo cez 8 eur.

Pe­niaze by mali byť po­u­žité na dobrú vec

Zisk, ktorý za­ve­de­nie dane na­leje do štát­nej po­klad­nice pri­ne­sie vláde fi­nan­cie na to, aby pri­tiahla ešte viac zá­kaz­ní­kov. Takto sa chce Ja­pon­sko stať ešte prí­ťaž­li­vej­šie pre tu­ris­tov. Je možné vy­hnúť sa pla­te­niu dane? Ak opus­tíš kra­jinu v ča­so­vom in­ter­vale 24 ho­dín pla­te­niu dane sa vyh­neš. Po­dobne sa po­plat­kom vy­hnú aj deti do veku dvoch ro­kov.

Pred­sta­vi­te­lia Ja­pon­ska sú ur­čite prek­va­pení zá­uj­mom tu­ris­tov o kra­jinu. Po­čet tu­ris­tov, ktorí kra­jinu nav­ští­vili v roku 2018, pre­ko­nal hra­nicu 30 mi­li­ó­nov. Vláda oča­káva, že daň pri­ne­sie v tomto roku do štát­nej po­klad­nice 50 mi­liárd je­nov. Pe­niaze sa po­u­žijú na­prí­klad na zvý­še­nie po­čtu za­ria­dení na roz­poz­ná­va­nie tvárí na le­tis­kách a zvý­še­nie pla­tob­ných ter­mi­ná­lov. Toto pris­peje rých­lej­šiemu a efek­tív­nej­šiemu vy­ba­vo­va­niu prí­cho­dzích.

Na druhú stranu sú tu obavy z toho, aby sa s pe­niazmi na­lo­žilo tak, ako treba a aby sa ne­stra­tili nie­kde v „čier­nej diere“. Keďže sú tu­risti nú­tení pla­tiť tieto po­platky, je jasné, že budú po­zorne sle­do­vať ako bude s fi­nan­ciami na­lo­žené.

„Je ne­vy­hnut­nos­ťou kon­tro­lo­vať to, aby pe­niaze ne­boli po­u­žité na me­nej dô­le­žité veci, ale na také, ktoré po­va­žujú plat­co­via dane za pre­sved­čivé,“ po­ve­dal od­bor­ník na fi­nan­cie pro­fe­sor Hi­de­aki Ta­naka. Ob­ľuba Ja­pon­ska aj na­ďa­lej stúpa. Do roku 2020 by mala ročná náv­štev­nosť vzrásť na 40 mi­li­ó­nov tu­ris­tov.

zdroj: news.com.au

[siu_native_articles]

 

 

 

Pridať komentár (0)