Je to oficiálne. Ak si na Slovensku postavíš eko dom, štát ti naň dá niekoľko tisíc eur

Linda Cebrová / 10. januára 2019 / Eko

  • Vláda schvá­lila prís­pe­vok na ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie
  • Slo­váci tak môžu na nové bý­va­nie zís­kať 8-ti­síc eur
  • Vláda schvá­lila prís­pe­vok na ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie
  • Slo­váci tak môžu na nové bý­va­nie zís­kať 8-ti­síc eur

Mi­nis­ter­stvo do­pravy a vý­stavby SR bude mať od mája vy­tvo­rené pod­mienky pre nový prís­pe­vok na no­vo­stavby ro­din­ných do­mov vo výške 8 000 eur. Táto pod­pora má mo­ti­vo­vať ob­ča­nov, aby svoje no­vo­stavby ro­din­ných do­mov sta­vali s vlast­nos­ťami bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. Táto úro­veň vý­stavby bude po roku 2020 vy­ža­do­vaná pri kaž­dej no­vo­stavbe.

„Ve­rím, že prís­pe­vok vo výške 8 000 eur do­sta­točne mo­ti­vuje ob­ča­nov, ktorí práve bu­dujú ro­dinné domy, alebo to majú v pláne, aby po­u­žili ma­te­riály a sta­vebné po­stupy, kto­rých vý­sled­kom bude ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. Ušet­ria tak na ener­giách a pris­pejú k ochrane ži­vot­ného pro­stre­dia – čo je na­šim cie­ľom v rámci Európ­skej únie,“ re­a­go­val mi­nis­ter do­pravy a vý­stavby SR Ar­pád Ér­sek.

Žia­da­te­lia o prís­pe­vok ho zís­kajú po do­kon­čení domu v prí­pade, ak je dom ur­čený na bý­va­nie a cel­ková pod­la­hová plo­cha nie je väč­šia ako 200 met­rov štvor­co­vých, na­chá­dza sa na území Slo­ven­skej re­pub­liky a bol sko­lau­do­vaný po 31.12.2014.

Zá­ro­veň musí spĺňať mi­ni­málne po­žia­davky na ener­ge­tickú hos­po­dár­nosť bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. To zna­mená, že dom má mať kva­litnú te­pelnú izo­lá­ciu a vy­užíva ener­giu z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. Z prog­ramu „Vý­stavba a ob­nova by­to­vého fondu“ boli vy­čle­nené fi­nančné pros­triedky už pri sch­va­ľo­vaní štát­neho roz­počtu na rok 2019 vo výške 40 mil. Eur.

Slo­váci naj­viac mí­ňajú na bý­va­nie a naj­me­nej na vzde­la­nie

V rámci spot­reb­ného koša tvo­ria vý­davky na bý­va­nie, vodu, elek­trinu či plyn tak­mer štvr­tinu. Na po­tra­viny a ne­al­ko­ho­lické ná­poje dá­vame 18 % zo všet­kých me­sač­ných vý­dav­kov, tre­ťou naj­ná­klad­nej­šou po­lož­kou je re­kre­ácia a kul­túra (10 %). Naj­me­nej nám me­sačne zhl­tne vzde­lá­va­nie (ne­celé 2 %).

V po­rov­naní s kra­ji­nami EÚ mali Slo­váci za rok 2018 jedny z naj­vyš­ších ná­kla­dov nie­len bý­va­nie ale aj po­tra­viny a ne­al­ko­ho­lické ná­poje. Ak sa však po­zrieme do ne­dáv­nej mi­nu­losti, tak za po­sled­ných de­sať ro­kov sa vý­davky na spo­mí­nané bý­va­nie a ener­gie mierne zní­žili.

„Si­tu­ácia na ko­mo­dit­ných tr­hoch bola najmä v ro­koch 2016 a 2017 priaz­nivá. Ako však vi­díme, ceny idú opäť na­hor, Slo­váci si za plyn, elek­trinu a teplo v tomto roku viac pri­pla­tia,“ po­ve­dala ana­ly­tička Slo­ven­skej spo­ri­teľne Lenka Buch­lá­ková.

Úrad pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vetví ešte kon­com roka 2018 roz­ho­dol o zvý­šení cien elek­triny, plynu, vody aj tepla. V pre­počte vy­chá­dza, že za plyn si pri­pla­tíme od 0,90 do 11 eur me­sačne, za elek­trinu od 0,6 do 7 eur, za teplo do 2 eur me­sačne. Ak sa po­zrieme na ceny cel­kovo, tak podľa úda­jov Európ­skeho šta­tis­tic­kého úradu Euros­tat má v Európ­skej únii naj­niž­šie ceny Bul­har­sko, na­opak, najd­rah­šie sa žije v Dán­sku.

„V Bul­har­sku sú ceny ani nie po­lo­vičné než je prie­mer EÚ, v Dán­sku sú o 41 % vyš­šie. Slo­ven­sko je na úrovni 65 %, to zna­mená, že ceny máme cel­kovo o 35 % niž­šie než prie­mer ce­lej únie. Z hľa­diska V4 však pat­ria k najd­rah­ším, niž­šie ceny to­va­rov sú v Čes­kej re­pub­like, Ma­ďar­sku aj Poľ­sku,“ vy­svet­lila Buch­lá­ková.

Naj­viac vý­dav­kov z ro­din­ných roz­poč­tov európ­skych do­mác­ností sme­ruje do bý­va­nia a ná­kla­dov na ener­gie, a to až viac ako 24 % z cel­ko­vých vý­dav­kov. Dru­hou naj­ná­klad­nej­šou po­lož­kou v rámci 28 kra­jín EÚ je s 13 %-timi do­prava, po­tra­viny a ne­al­ko­ho­lické ná­poje ukra­jujú 12 % z cel­ko­vého dis­po­ni­bil­ného príjmu prie­mer­nej európ­skej do­mác­nosti. V ho­te­loch a re­štau­rá­ciách minú Euró­pa­nia me­sačne ne­ce­lých 9 % z cel­ko­vých vý­dav­kov, na kul­túru rov­nako.

Pridať komentár (0)