Je toto cestovanie budúcnosti? Zabudni na automobily, presúvať sa budeme v špeciálnych oblekoch vzduchom

Richard Vítkovský / 15. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Pre­lo­mová spo­loč­nosť Gra­vity In­dus­tries pred­sta­vila ces­to­va­nie bu­dúc­nosti. Ne­budú to au­to­mo­bily, ale lie­ta­nie
  • Na pre­sun vzdu­chom však ne­bu­deš po­tre­bo­vať pre­ras­tený dron, ale špe­ciálny ob­lek a schop­nosť hý­bať ru­kami
zdroj: youtube
  • Pre­lo­mová spo­loč­nosť Gra­vity In­dus­tries pred­sta­vila ces­to­va­nie bu­dúc­nosti. Ne­budú to au­to­mo­bily, ale lie­ta­nie
  • Na pre­sun vzdu­chom však ne­bu­deš po­tre­bo­vať pre­ras­tený dron, ale špe­ciálny ob­lek a schop­nosť hý­bať ru­kami

Ľu­dia tú­žili lie­tať ako vtáky už od ne­pa­mäti. V mi­nu­losti pre­bie­hali mnohé po­kusy s ume­lými kríd­lami. Väč­šina z nich skon­čila ne­ús­pešne. Dnes tu však máme ne­fal­šo­vaný lie­ta­júci ob­lek s vý­ko­nom ti­síc kon­ských síl. Od­vážny ná­pad pre­ta­vila do re­a­lity spo­loč­nosť Gra­vity In­dus­tries.

richard

Šéf a za­kla­da­teľ Ri­chard Bro­wning pre­zra­dil, ako sa mu po­da­rilo vy­ro­biť lie­ta­júci ob­lek, ktorý ti dá krídla. Za­čiatky boli ťažké, ne­exis­to­vali to­tiž žiadne plány ani ná­vody. Ri­chard sa teda učil priamo v praxi. V prie­behu krát­keho času otes­to­val množ­stvo ná­vrhov kon­fi­gu­rá­cií bu­dú­ceho naj­rých­lej­šieho lie­ta­jú­ceho ob­leku na svete.

Vhodné rie­še­nia tes­to­val na vlast­nej koži

Ri­chard je fa­nú­ši­kom cvi­če­nia s vlast­nou vá­hou. Zis­til, že telo sa do­káže pris­pô­so­biť akej­koľ­vek si­tu­ácii. Po­mys­lel si: „Prav­de­po­dobne do­ká­žem udr­žať v ru­kách vý­konné mo­tory a ma­név­ro­vať tak, aby som le­tel do aké­ho­koľ­vek smeru.“ Pr­vým kro­kom bolo vzliet­nuť a udr­žať sa sta­bilne vo vzdu­chu.

test

V roku 2016 za­čal teda na sebe tes­to­vať rôzne rie­še­nia. Vy­uží­val malé trys­kové mo­tory na le­tecké pa­livo pri­pev­nené na ru­kách. Spo­čiatku iba po­ska­ko­val. Ča­som však do­ká­zal pre­le­tieť nie­koľko met­rov. Po­čas ces­to­va­nia tiež pa­dal ako hruška, ne­vzdal sa však. Ná­sledne skú­šal umiest­niť dvo­j­icu mo­to­rov aj na svoje nohy. Zis­til však, že ta­diaľto cesta ne­ve­die. Strá­cal to­tiž sta­bi­litu, keďže boli trysky tesne nad ze­mou.

Po­stupne mo­tory po­sú­val vyš­šie a vyš­šie až na­ko­niec umiest­nil je­den vý­konný mo­tor na svoj chr­bát. Vtedy zis­til, že kom­bi­ná­cia mo­to­rov na ru­kách a na chrbte je tým naj­lep­ším rie­še­ním. Vzniklo vy­vá­že­nie, ktoré umož­nilo jed­no­du­cho udr­žia­vať sta­bi­litu vo vzdu­chu. Ri­chard sa na­učil lie­tať.

let

Po­čas svojho letu má na hlave prilbu, ktorá mu na vnú­tor­nom disp­leji uka­zuje, v akom stave sú mo­tory a koľko pa­liva ešte zo­stáva. Na svo­jom lie­ta­jú­com ob­leku sa mu mi­nulý rok po­da­rilo do­siah­nuť sve­tový re­kord v rých­losti. Do­sia­hol 51,5 km/h. Ri­chard tvrdí, že ob­lek do­káže le­tieť omnoho vyš­šie a omnoho rých­lej­šie. Bez­peč­nosť je však naj­dô­le­ži­tej­šia, a preto sa do po­dob­ných expe­ri­men­tov za­tiaľ ne­púšťa.

Jet­pack len pre vy­vo­le­ných

Do­konca aj pri ma­lých výš­kach a rých­los­tiach exis­tujú mnohé ri­ziká. Stačí, aby zly­hal je­den mo­tor a na­sle­duje strmý pád k zemi. Ak spad­neš ako vrece ze­mia­kov z výšky troch met­rov, ur­čite to po­cí­tiš. V sú­čas­nosti do­konca pre­dá­vajú túto „bez­pečnú“ ver­ziu za 440 000 do­lá­rov. Oby­čajný smr­teľ­ník môže iba sní­vať. Ako zní­žiť cenu? Na­prí­klad zdo­ko­na­le­ním sú­čas­nej tech­no­ló­gie.

Lie­ta­júci ob­lek si pýta ob­rov­ské množ­stvo pa­liva. V prie­behu mi­núty ho vy­pije tak­mer 4 litre. V sú­čas­nosti sa pra­cuje aj na mo­der­nej elek­tric­kej ver­zii. Ri­chard tiež verí, že sa ob­javí ne­jaká kon­ku­ren­cia, ktorá vý­voj týchto ob­le­kov po­su­nie na vyšší le­vel. Ak všetko vy­jde tak ako má, v bu­dúc­nosti by sa do­konca mohli ko­nať aj pre­teky v lie­taní.

zdroj: you­tube.com

Pridať komentár (0)