Jediný člo­vek vytvo­ril v hre Minec­raft úžasné krá­ľov­stvo Gale­kin

Juraj Butko / 18. októbra 2016 / Zaujímavosti

Odhod­la­nie a zápal jed­not­livca sú neuve­ri­teľné. Tak naprí­klad…

Skús si nad­sta­viť v hlave vopred oča­ká­va­nia, aby si ich následne mohol porov­nať s tým, čo uvi­díš. Aký veľký svet je možné vybu­do­vať päť­roč­ným hra­ním tohto extrémne návy­ko­vého digi­tál­neho lega? Je skvelé začať obdi­vo­vať neuve­ri­teľné detaily, ktoré tento fan­tasy svet vo svo­jej “jed­no­du­chosti” obsa­huje. Prí­padne, aké dych­be­rúce sce­né­rie sa naskytnú pri jeho pre­hliadke. Hráč známy v Minec­raft online komu­nite pod nic­kom Linard, má vo svo­jich pri­ori­tách prav­de­po­dobne jasno.

Od iných nad­še­ných sta­vi­te­ľov sa odli­šuje najmä dosia­hnu­tým roz­sa­hom, aký sa sku­točne len tak nevidí. Jeho svet sa skladá z kom­plex­ných detail­ných úprav, tak­mer všetky inte­ri­éry sú vyzdo­bené, dá sa v nich túlať a strá­cať. Dizajn je prí­jemne veľ­ko­lepý, odzo­omo­vané vyhliadky pre­krásne, stre­do­veké stavby budia rešpekt nie len vyna­lo­že­ným úsi­lím, ale aj zmys­lom pre detail. Na násle­du­jú­cich obráz­koch, môžeš vidieť, prečo všetky tie super­la­tívy.

Všetky budovy sú uni­kátne vymys­lené kom­plexné stavby. Linard neko­pí­ruje exis­tu­júce sve­tové monu­menty, tvorí svoje vlastné.

Rather than a single impressive building, or a city, or a re-creation of something famous, the Kingdom of Galekin is an entire unique world.

Aj vysoký zoom out odha­ľuje len malú časť cel­ko­vého sveta.

With distinct regions:

Túto fotku zachy­til prvý Minec­raft para­šu­tista. Je na nej dokonca vidieť zakri­ve­nie Minec­raft sveta!

Pozri ale na tieto veľ­ko­lepé kated­rály!

And massive structures in each:

Opäť jedna “letecká”.

Some of these images are massively scaled out. Everything you see here is walkable, playable world:

Neza­bú­daj, že sa môžeš po všet­kých inte­ri­é­roch pop­re­chá­dzať. Už sa len nasťa­ho­vať.

The user, who goes by "Lindard" on the Planet Minecraft fan site, says the Kingdom of Galekin has been in progress for about 4.5 years.

Takúto obrov­skú slo­bodu tvorby pro­stre­dia pri­náša iba PC ver­zia.

Everything you see here was created in the PC version of "Minecraft," which enables a lot more freedom in world building.

Podobne krásne zábery sú možné iba na veľmi výkon­ných PC.

And beautiful shots like this are the result of a <em>powerful</em> PC running "Minecraft." Just look at all that detail!

Tieto masívne lode, bohu­žiaľ, nie sú funkčné, ale pozerá sa na ne parádne.

Massive boats like this, sadly, are not functional. But they are gorgeous!

Exte­ri­éry sú naozaj roz­ma­nité.

To say nothing of the massive greenscapes!

Kra­jina je posiata far­mami a mlynmi.

But don't think this is just about the aristocracy. Farms and windmills dot the countryside.

Zmrz­nuté hor­ské štíty a zasne­žené hory sa pre­lí­najú s lesmi a mes­tami.

The countryside gives way to snowy mountain peaks and frosted forests.

You probably don't have to worry about creeper attacks too much with these massive castle walls.

Zdroj: Busi­ness Insi­derZdroj obráz­kov a titul­nej foto­ga­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)