Jedi­ný člo­vek vytvo­ril v hre Minec­raft úžas­né krá­ľov­stvo Gale­kin

Juraj Butko / 18. októbra 2016 / Zaujímavosti

Odhod­la­nie a zápal jed­not­liv­ca sú neuve­ri­teľ­né. Tak naprí­klad…

Skús si nad­sta­viť v hla­ve vopred oča­ká­va­nia, aby si ich násled­ne mohol porov­nať s tým, čo uvi­díš. Aký veľ­ký svet je mož­né vybu­do­vať päť­roč­ným hra­ním toh­to extrém­ne návy­ko­vé­ho digi­tál­ne­ho lega? Je skve­lé začať obdi­vo­vať neuve­ri­teľ­né detai­ly, kto­ré ten­to fan­ta­sy svet vo svo­jej “jed­no­du­chos­ti” obsa­hu­je. Prí­pad­ne, aké dych­be­rú­ce sce­né­rie sa naskyt­nú pri jeho pre­hliad­ke. Hráč zná­my v Minec­raft onli­ne komu­ni­te pod nic­kom Linard, má vo svo­jich pri­ori­tách prav­de­po­dob­ne jas­no.

Od iných nad­še­ných sta­vi­te­ľov sa odli­šu­je naj­mä dosia­hnu­tým roz­sa­hom, aký sa sku­toč­ne len tak nevi­dí. Jeho svet sa skla­dá z kom­plex­ných detail­ných úprav, tak­mer všet­ky inte­ri­é­ry sú vyzdo­be­né, dá sa v nich túlať a strá­cať. Dizajn je prí­jem­ne veľ­ko­le­pý, odzo­omo­va­né vyhliad­ky pre­krás­ne, stre­do­ve­ké stav­by budia rešpekt nie len vyna­lo­že­ným úsi­lím, ale aj zmys­lom pre detail. Na násle­du­jú­cich obráz­koch, môžeš vidieť, pre­čo všet­ky tie super­la­tí­vy.

Všet­ky budo­vy sú uni­kát­ne vymys­le­né kom­plex­né stav­by. Linard neko­pí­ru­je exis­tu­jú­ce sve­to­vé monu­men­ty, tvo­rí svo­je vlast­né.

Rather than a single impressive building, or a city, or a re-creation of something famous, the Kingdom of Galekin is an entire unique world.

Aj vyso­ký zoom out odha­ľu­je len malú časť cel­ko­vé­ho sve­ta.

With distinct regions:

Túto fot­ku zachy­til prvý Minec­raft para­šu­tis­ta. Je na nej dokon­ca vidieť zakri­ve­nie Minec­raft sve­ta!

Pozri ale na tie­to veľ­ko­le­pé kated­rá­ly!

And massive structures in each:

Opäť jed­na “letec­ká”.

Some of these images are massively scaled out. Everything you see here is walkable, playable world:

Neza­bú­daj, že sa môžeš po všet­kých inte­ri­é­roch pop­re­chá­dzať. Už sa len nasťa­ho­vať.

The user, who goes by "Lindard" on the Planet Minecraft fan site, says the Kingdom of Galekin has been in progress for about 4.5 years.

Takú­to obrov­skú slo­bo­du tvor­by pro­stre­dia pri­ná­ša iba PC ver­zia.

Everything you see here was created in the PC version of "Minecraft," which enables a lot more freedom in world building.

Podob­ne krás­ne zábe­ry sú mož­né iba na veľ­mi výkon­ných PC.

And beautiful shots like this are the result of a <em>powerful</em> PC running "Minecraft." Just look at all that detail!

Tie­to masív­ne lode, bohu­žiaľ, nie sú funkč­né, ale poze­rá sa na ne parád­ne.

Massive boats like this, sadly, are not functional. But they are gorgeous!

Exte­ri­é­ry sú naozaj roz­ma­ni­té.

To say nothing of the massive greenscapes!

Kra­ji­na je posia­ta far­ma­mi a mlyn­mi.

But don't think this is just about the aristocracy. Farms and windmills dot the countryside.

Zmrz­nu­té hor­ské ští­ty a zasne­že­né hory sa pre­lí­na­jú s les­mi a mes­ta­mi.

The countryside gives way to snowy mountain peaks and frosted forests.

You probably don't have to worry about creeper attacks too much with these massive castle walls.

Zdroj: Busi­ness Insi­derZdroj obráz­kov a titul­nej foto­ga­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)