Jediný Slovák na najslávnejšej technickej univerzite sveta. Ako sa mu to podarilo?

Jakub Jablonický / 9. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Z cesty Ja­kuba Chu­díka na MIT sa mô­žeme in­špi­ro­vať všetci
  • Po­da­rilo sa mu to­tiž to, o čom mnohí len sní­vajú
zdroj: Jakub Chudík, nydailynews.com
  • Z cesty Ja­kuba Chu­díka na MIT sa mô­žeme in­špi­ro­vať všetci
  • Po­da­rilo sa mu to­tiž to, o čom mnohí len sní­vajú

Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy, alebo MIT ako ju po­zná väč­šina sveta, je asi naj­zná­mej­šou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou na svete. Sídli v Bos­tone a mo­men­tálne vo svo­jich út­ro­bách skrýva aj jed­ného Slo­váka.

zdroj: Ja­kub Chu­dík

Ja­kub Chu­dík je ab­sol­vent bra­ti­slav­ského Gym­ná­zia Jura Hronca, úspešný účast­ník pre­stíž­neho pod­ni­ka­teľ­ského bo­ot­campu MITx, stá­žista v Slo­ven­skej aso­ciá­cii pre ves­mírne ak­ti­vity, má skú­se­nosti z nie­koľ­kých star­tu­pov a bol sú­čas­ťou tímu, ktorý na Slo­ven­sko pri­nie­sol li­cen­ciu TEDx Youth. A má iba 20 ro­kov! To, že sa do­stal na jednu z najp­res­tíž­nej­ších uni­ver­zít sveta, roz­hodne ne­bola ná­hoda.

Zá­sad­ným kro­kom v jeho ceste bol bez­po­chyby pod­ni­ka­teľ­ský bo­ot­camp, ktorý or­ga­ni­zuje práve MIT. Do­stal sa tam so svo­jim pro­jek­tom Pet­Ware. Ne­dos­tal ale šti­pen­dium, takže pe­niaze na le­tenky a os­tatné ná­klady si mu­sel zo­hnať sám. To ho ale ne­za­sta­vilo a úspešne ich zís­kal vďaka cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani a In­die­gogo.

„Pet­Ware obo­jok sle­duje po­hyb a GPS po­lohu do­má­ceho zvie­ratka, to zna­mená, že sa zvie­ratko už ni­kdy ne­stratí. Miska kon­tro­luje množ­stvo skon­zu­mo­va­nej po­travy a vody. Všetko je po­sie­lané do Pet­Ware appky. Vždy viete, či sa má vaše zvie­ratko dobre a či je zdravé.

Prí­padne appka vie do­konca na­vr­hnúť tré­nin­gový plán šitý na mieru pre vaše zvie­ratko. Appka na­vyše kon­tro­luje ano­má­lie v cho­vaní zvie­ratka a hneď vás upo­zorní, takže aký­koľ­vek prob­lém sa včasne za­chytí a dá sa tak jed­no­du­cho pre­dísť rôz­nym zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám. Sa­moz­rejme, ve­te­ri­nár si môže všetky dáta stiah­nuť a pre­zrieť,“ po­ve­dal Ja­kub pre Star­ti­tUp.

Všetky tieto skú­se­nosti viedli až k pri­ja­tiu na MIT. Po prej­dení ná­roč­ným pri­jí­ma­cím pro­ce­som, ktorý kla­die dô­raz ok­rem zná­mok najmä na mi­mo­škol­ské ak­ti­vity, do­sia­hnuté úspe­chy a od­po­vede na ese­jové otázky.

zdroj: bo­ot­camp.mit.edu

MIT nie je naj­zná­mej­šou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou bez­dô­vodne. Štu­denti majú k dis­po­zí­cii sve­tové prí­le­ži­tosti už od pr­vého dňa. Môžu sa po­die­ľať na re­ál­nych vý­sku­moch, či vy­užiť ne­spo­četné prí­le­ži­tosti na mi­mo­škol­ské ak­ti­vity. Ab­sol­ven­tom sú do­slova ot­vo­rené dvere do ce­lého sveta.

„V okruhu 20 mi­nút chô­dze od mo­jej izby sa mô­žem za­po­jiť do aké­ho­koľ­vek športu, de­ba­to­vať, stať sa štu­dent­ským kon­zul­tan­tom, ob­chod­ní­kom na burze, sta­vi­te­ľom škol­skej for­muly, di­zaj­né­rom tela Hy­per­lo­opu, kon­štruk­té­rom no­vej ge­ne­rá­cie nos­ných ra­kiet pre sa­te­lity, fú­ka­čom skla, rez­bá­rom, kraj­čí­rom, star­tu­pis­tom, po­moc­ní­kom vo vý­skume, ta­neč­ní­kom, spe­vá­kom – skrátka, na čo si len spo­me­niete. Ak to ná­ho­dou ešte ne­exis­tuje, nič vám neb­ráni to za­lo­žiť,“ na­pí­sal Ja­kub vo svo­jom blogu pre Den­ník N.

Cesta Ja­kuba Chu­díka na MIT ne­bola taká pria­mo­čiara ako keby zo­stal v na­šich kon­či­nách. No stálo to za to. Uká­zal, že to ide a aj keď možno nie všetci skon­číme na MIT, z jeho mo­ti­vá­cie a ne­únav­ného na­sle­do­va­nia svojho cieľa sa mô­žeme in­špi­ro­vať všetci.

Pridať komentár (0)