Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­ré ťa biz­nis naučí

Nina Matejčeková / 12. marca 2016 / Lifehacking

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­ťaž­ších vecí v živo­te kaž­dé­ho star­tu­pis­tu, je doká­zať spra­viť dôle­ži­té roz­hod­nu­tia v pomer­ne krát­kom čase. Pod­ľa čoho sa však roz­ho­do­vať?

Pod­ľa psy­cho­ló­gie sa roz­ho­do­va­nie defi­nu­je ako súbor psy­chic­kých pro­ce­sov, kto­rých zmys­lom je vyhľa­dať opti­mál­ny cieľ a vhod­ný spô­sob kona­nia v urči­tej situ­ácií, spre­vá­dza­ných neprí­jem­ným cito­vým sta­vom napä­tia.

Ako sa však roz­hod­núť, keď ide o všet­ko?

Je nie­koľ­ko mož­nos­tí ako sa roz­ho­do­vať. Nie­kto­rí líd­ri a zakla­da­te­lia sa ria­dia inštink­tom v kom­bi­ná­cii s váš­ňou a silou ich osob­nos­ti. Ďal­ší sa spo­lie­ha­jú na svoj inte­lekt, pou­ka­zu­jú na fak­ty a čís­la, kto­ré pod­po­ru­jú smer, akým by sa mali vydať. Ale­bo sa jed­no­du­cho spo­lie­ha­jú na moc ich posta­ve­nia.

Ale je tu ešte aj iná ces­ta. Bill Camp­bell, býva­lý CEO spo­loč­nos­ti Intu­it, coach osob­nos­tí ako Ste­ve Jobs, Lar­ry Page, Ben Horo­witz a mno­ho ďal­ších, učí, ako sa roz­ho­do­vať rých­lej­šie a lep­šie vďa­ka prvot­ným prin­cí­pom.

Môže­te pochy­bo­vať o mojom úsud­ku, ale nie o mojej integ­ri­te.” – Bill Camp­bell

Bill Campbell

Bill Camp­bell, foto: www.businessinsider.com

Je to sil­nej­šie ako ty.

Prvot­né prin­cí­py sú väč­šie, sú to moc­nej­šie sily, než kto­koľ­vek iný v spo­loč­nos­ti, vrá­ta­ne zakla­da­te­ľov a CEO. Nie sú to názo­ry, ale neza­me­ni­teľ­né sku­toč­nos­ti, kto­ré keď raz ovlá­da­me, môže­me z nich neskôr vyťa­žiť úspech. Prvot­né prin­cí­py sú kli­nic­ké, moc­né a bez emó­cií.

Ak čelíš ťaž­ké­mu roz­hod­nu­tiu, vyhľa­dá­vaj prvot­né prin­cí­py. Môžeš sta­vať na kaž­dom z nich a kom­plex­ne ich ana­ly­zo­vať až do jad­ra. Ak tak uro­bíš, správ­na voľ­ba bude jas­ná.

Ty ako líder konáš v služ­be prvot­ných prin­cí­pov, musíš byť úpl­ne otvo­re­ný k pod­po­re čoho­koľ­vek, čo prvot­né prin­cí­py pred­pi­su­jú, bez ohľa­du na to, aké to je ťaž­ké. Koniec kon­cov, integ­ri­ta je pre­dov­šet­kým o rešpek­to­va­ní prin­cí­pov. Nej­de o to, čo si mys­líš, čo cítiš, kto má pre­sved­či­vej­ší argu­ment ale­bo je skú­se­nej­ší. Je to o vyhľa­dá­va­ní a zastá­va­ní sa prvých prin­cí­pov, a to naj­mä v naj­hor­ších časoch. Opý­taj sa seba a svoj­ho tímu: „Môže byť prav­dou, to čo vie­me?“

my-life-as-a-startup-ceo-1108551-TwoByOne

foto: askmen.com

Rov­na­kú otáz­ku polo­žil svoj­mu tímu aj Mike McCue, zakla­da­teľ Tell­me Networks (v tom čase degra­do­va­ný na COO), kto­rý si uve­do­mil svo­je prvot­né prin­cí­py vďa­ka Bil­lo­vi. V tom čase stál pro­ti roz­hod­nu­tiu, kto­ré zna­me­na­lo život ale­bo smrť jeho star­tu­pu. Po tvr­dej prá­ci vyhra­li zákaz­ky ako AT&T, Mer­ril Lynch, Ame­ri­can Air­li­nes či FedEx. Naj­viac upú­ta­li pozor­nosť od AT&T, sta­li sa ich naj­väč­ším zákaz­ní­kom a inves­to­rom.

Dosta­li príležitosť/ultimátum: licen­co­vať Tell­me plat­for­mu pre AT&T zme­nou z cloud mode­lu na soft­vé­ro­vý a foku­so­vať sa na trh nosi­čov. To by pre Tell­me moh­lo zna­me­nať zme­nu zo star­tu­pu na pro­fi­tu­jú­cu spo­loč­nosť, avšak za cenu dras­tic­kej zme­ny busi­ness mode­lu, stra­ty naj­väč­šie­ho zákaz­ní­ka a ďal­ších peňa­zí.

Na stret­nu­tí so spo­loč­ník­mi polo­žil Mike otáz­ku: „Je prav­dou to, čo vie­me? Môže­me byť posky­to­va­te­ľom clou­du a soft­vé­ru záro­veň?“ odpo­veď bola jed­no­hlas­ná: „Nemô­že­me byť obo­je. Bolo by nero­zum­né spus­tiť cloud služ­by a záro­veň byť posky­to­va­te­ľom soft­vé­ru na sve­to­vej úrov­ni, naj­mä keď sme star­tup. Musí­me si vybrať jed­nu ale­bo ris­ku­je­me zly­ha­nie v oboch.“ Tu vzni­kol prvot­ný prin­cíp č.1. 

flipboard-ceo-mike-mccue

Mike McCue, foto: www.businessinsider.sg

Potre­bo­va­li by dva roky na dokon­če­nie pre­cho­du. V tom­to momen­te už kaž­dý vedel, kam to bude sme­ro­vať. Za pred­po­kla­du, že by zvo­li­li súťa­žiť s AT&T, trva­lo by roky, aby sa im ope­rá­tor vyrov­nal na úrov­ni pres­nos­ti soft­vé­ru. V dohľad­nej budúc­nos­ti by žiad­ny zákaz­ník nebol schop­ný pla­tiť za pou­ží­va­nie AT&T namies­to Tell­me, dokon­ca ani AT&T. A tu vznik­la prvot­ná zása­da č.2.

Po odmiet­nu­tí tej­to ponu­ky sa AT&T sna­ži­li vytvo­riť kon­ku­ren­cie­schop­nú služ­bu, zatiaľ čo Tell­me žalo úspech nový­mi víťazs­tva­mi. Neskôr, výkon­ný tím ucho­pil AT&T, súpe­re­nie sa ukon­či­lo a nad­via­za­li sil­né par­tner­stvo.

Ver si!

Ak zosta­neš ver­ný svo­jim zása­dám a prvot­ným prin­cí­pom, vždy uro­bíš naj­lep­šie roz­hod­nu­tie a tvoj tím zosil­nie. Po rokoch, keď sa obzrieš späť na svo­ju kari­é­ru či život, nebu­de tak zále­žať na úspe­choch, či neús­pe­choch, ale na tom, či si sa tam, kde si teraz dostal vďa­ka dodr­žia­va­niu svo­jich prin­cí­pov.

foto: timedotcom.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: goodmenproject.com, 

Pridať komentár (0)