Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré ťa biz­nis naučí

Nina Matejčeková / 12. marca 2016 / Tools a produktivita

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­ťaž­ších vecí v živote kaž­dého star­tu­pistu, je doká­zať spra­viť dôle­žité roz­hod­nu­tia v pomerne krát­kom čase. Podľa čoho sa však roz­ho­do­vať?

Podľa psy­cho­ló­gie sa roz­ho­do­va­nie defi­nuje ako súbor psy­chic­kých pro­ce­sov, kto­rých zmys­lom je vyhľa­dať opti­málny cieľ a vhodný spô­sob kona­nia v urči­tej situ­ácií, spre­vá­dza­ných neprí­jem­ným cito­vým sta­vom napä­tia.

Ako sa však roz­hod­núť, keď ide o všetko?

Je nie­koľko mož­ností ako sa roz­ho­do­vať. Nie­ktorí lídri a zakla­da­te­lia sa ria­dia inštink­tom v kom­bi­ná­cii s váš­ňou a silou ich osob­nosti. Ďalší sa spo­lie­hajú na svoj inte­lekt, pou­ka­zujú na fakty a čísla, ktoré pod­po­rujú smer, akým by sa mali vydať. Alebo sa jed­no­du­cho spo­lie­hajú na moc ich posta­ve­nia.

Ale je tu ešte aj iná cesta. Bill Camp­bell, bývalý CEO spo­loč­nosti Intuit, coach osob­ností ako Steve Jobs, Larry Page, Ben Horo­witz a mnoho ďal­ších, učí, ako sa roz­ho­do­vať rých­lej­šie a lep­šie vďaka prvot­ným prin­cí­pom.

Môžete pochy­bo­vať o mojom úsudku, ale nie o mojej integ­rite.” – Bill Camp­bell

Bill Campbell

Bill Camp­bell, foto: www.businessinsider.com

Je to sil­nej­šie ako ty.

Prvotné prin­cípy sú väč­šie, sú to moc­nej­šie sily, než kto­koľ­vek iný v spo­loč­nosti, vrá­tane zakla­da­te­ľov a CEO. Nie sú to názory, ale neza­me­ni­teľné sku­toč­nosti, ktoré keď raz ovlá­dame, môžeme z nich neskôr vyťa­žiť úspech. Prvotné prin­cípy sú kli­nické, mocné a bez emó­cií.

Ak čelíš ťaž­kému roz­hod­nu­tiu, vyhľa­dá­vaj prvotné prin­cípy. Môžeš sta­vať na kaž­dom z nich a kom­plexne ich ana­ly­zo­vať až do jadra. Ak tak uro­bíš, správna voľba bude jasná.

Ty ako líder konáš v službe prvot­ných prin­cí­pov, musíš byť úplne otvo­rený k pod­pore čoho­koľ­vek, čo prvotné prin­cípy pred­pi­sujú, bez ohľadu na to, aké to je ťažké. Koniec kon­cov, integ­rita je pre­dov­šet­kým o rešpek­to­vaní prin­cí­pov. Nejde o to, čo si mys­líš, čo cítiš, kto má pre­sved­či­vejší argu­ment alebo je skú­se­nejší. Je to o vyhľa­dá­vaní a zastá­vaní sa prvých prin­cí­pov, a to najmä v naj­hor­ších časoch. Opý­taj sa seba a svojho tímu: „Môže byť prav­dou, to čo vieme?“

my-life-as-a-startup-ceo-1108551-TwoByOne

foto: askmen.com

Rov­nakú otázku polo­žil svojmu tímu aj Mike McCue, zakla­da­teľ Tellme Networks (v tom čase degra­do­vaný na COO), ktorý si uve­do­mil svoje prvotné prin­cípy vďaka Bil­lovi. V tom čase stál proti roz­hod­nu­tiu, ktoré zna­me­nalo život alebo smrť jeho star­tupu. Po tvr­dej práci vyhrali zákazky ako AT&T, Mer­ril Lynch, Ame­ri­can Air­li­nes či FedEx. Naj­viac upú­tali pozor­nosť od AT&T, stali sa ich naj­väč­ším zákaz­ní­kom a inves­to­rom.

Dostali príležitosť/ultimátum: licen­co­vať Tellme plat­formu pre AT&T zme­nou z cloud modelu na soft­vé­rový a foku­so­vať sa na trh nosi­čov. To by pre Tellme mohlo zna­me­nať zmenu zo star­tupu na pro­fi­tu­júcu spo­loč­nosť, avšak za cenu dras­tic­kej zmeny busi­ness modelu, straty naj­väč­šieho zákaz­níka a ďal­ších peňazí.

Na stret­nutí so spo­loč­níkmi polo­žil Mike otázku: „Je prav­dou to, čo vieme? Môžeme byť posky­to­va­te­ľom cloudu a soft­véru záro­veň?“ odpo­veď bola jed­no­hlasná: „Nemô­žeme byť oboje. Bolo by nero­zumné spus­tiť cloud služby a záro­veň byť posky­to­va­te­ľom soft­véru na sve­to­vej úrovni, najmä keď sme star­tup. Musíme si vybrať jednu alebo ris­ku­jeme zly­ha­nie v oboch.“ Tu vzni­kol prvotný prin­cíp č.1. 

flipboard-ceo-mike-mccue

Mike McCue, foto: www.businessinsider.sg

Potre­bo­vali by dva roky na dokon­če­nie pre­chodu. V tomto momente už každý vedel, kam to bude sme­ro­vať. Za pred­po­kladu, že by zvo­lili súťa­žiť s AT&T, trvalo by roky, aby sa im ope­rá­tor vyrov­nal na úrovni pres­nosti soft­véru. V dohľad­nej budúc­nosti by žiadny zákaz­ník nebol schopný pla­tiť za pou­ží­va­nie AT&T namiesto Tellme, dokonca ani AT&T. A tu vznikla prvotná zásada č.2.

Po odmiet­nutí tejto ponuky sa AT&T sna­žili vytvo­riť kon­ku­ren­cie­schopnú službu, zatiaľ čo Tellme žalo úspech novými víťazs­tvami. Neskôr, výkonný tím ucho­pil AT&T, súpe­re­nie sa ukon­čilo a nad­via­zali silné par­tner­stvo.

Ver si!

Ak zosta­neš verný svo­jim zása­dám a prvot­ným prin­cí­pom, vždy uro­bíš naj­lep­šie roz­hod­nu­tie a tvoj tím zosil­nie. Po rokoch, keď sa obzrieš späť na svoju kari­éru či život, nebude tak zále­žať na úspe­choch, či neús­pe­choch, ale na tom, či si sa tam, kde si teraz dostal vďaka dodr­žia­va­niu svo­jich prin­cí­pov.

foto: timedotcom.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: goodmenproject.com, 

Pridať komentár (0)