Jeff Bezos je bohatší ako Slovensko. Keby bol krajinou, predbehol by nás o desiatky miliárd

Mária Ambrozová / 4. februára 2019 / Biznis

  • Na tak často omie­ľaný reb­rí­ček naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty sa dá po­zrieť z mno­hých uhlov
  • Čo keby páni s naj­väč­ším ma­jet­kom boli kra­ji­nami? Akí bo­hatí by boli?
zdroj: Startitup/StickPNG, Pinterest
  • Na tak často omie­ľaný reb­rí­ček naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty sa dá po­zrieť z mno­hých uhlov
  • Čo keby páni s naj­väč­ším ma­jet­kom boli kra­ji­nami? Akí bo­hatí by boli?

28 naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty je v sú­čas­nosti bo­hat­ších ako 50 % sveta, tu­šil si to? Od­bor­níci upo­zor­ňujú na pre­hl­bu­júcu sa prie­pasť me­dzi chu­do­bou a bo­hat­stvom. V lete The Ti­mes of In­dia upo­zor­nili do­konca na to, že ak by Jeff Be­zos bol kra­ji­nou, bol by 56. naj­bo­hat­šou eko­no­mi­kou sveta.

My sa teda dnes po­zrieme na to, ako sú na tom aj os­tatní pod­ni­ka­te­lia sveta v po­rov­naní so sa­mot­nými eko­no­mi­kami. Do úvahy sme brali ak­tu­álny reb­rí­ček podľa Blo­om­berg Bil­li­onai­res In­dex, ktorý každý deň sle­duje po­hyby na burze a ku koncu dňa podľa strát a zá­rob­kov ak­tu­ali­zuje svoje in­for­má­cie, no a in­for­má­cie o hru­bých do­má­cich pro­duk­toch za rok 2018 jed­not­li­vých kra­jín sme zís­kali z reb­ríčka Me­dzi­ná­rod­ného me­no­vého fondu (IMF).

Bo­hatší ako Slo­ven­sko

Podľa ak­tu­ál­neho reb­ríčka mi­liar­dá­rov je teda ešte stále dr­ži­te­ľom pr­ven­stva CEO Ama­zonu, Jeff Be­zos, kto­rého ma­je­tok v po­sled­nom čase os­tro sle­dujú mé­diá kvôli avi­zo­va­nému roz­vodu. Na svo­jom konte má 135 mi­liárd do­lá­rov, a teda keby bol kra­ji­nou, bol by v reb­ríčku naj­bo­hat­ších kra­jín sveta v TOP 60. Pred­be­hol tak Litvu, Chor­vát­sko, Ma­roko, ale aj Slo­ven­sko. IMF to­tižto uvá­dza, že Slo­ven­ská eko­no­mika v roku 2018 do­siahla HDP vo výške 111,875 mi­liárd do­lá­rov. Ak však zo­sta­neme pri Be­z­o­sovi, zau­jí­mavé by bolo vy­tvo­riť po­my­selnú kra­jinu aj z jeho die­ťaťa, spo­loč­nosti Ama­zon. Ten sa po Apple stal dru­hou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa po­da­rilo do­siah­nuť hod­notu bi­lión do­lá­rov, a tak by do­ká­zal pred­be­hnúť aj väč­ších hrá­čov, ako na­prí­klad Ar­gen­tínu, Tu­recko aj Švéd­sko.

via GIPHY

TOP 6

Bill Ga­tes by už na Slo­ven­sko vďa­ka­bohu ne­sta­čil. S jeho ma­jet­kom vo výške 95,7 mi­liardy do­lá­rov však stále do­káže pred­sti­hnúť Pa­namu, Li­ba­non aj Jor­dán­sko. War­ren Buf­fett (86 mi­liárd do­lá­rov) je stále bo­hatší než na­prí­klad Is­land aj Hon­du­ras do­kopy, naj­bo­hatší Euró­pam Ber­nard Ar­nault (78 mi­liárd do­lá­rov) do­káže po­ra­ziť bo­haté Lu­xem­bur­sko, otec Fa­ce­bo­oku, Mark Zuc­ker­berg so svo­jím sú­čas­ným ma­jet­kom v hod­note 65,3 mi­liárd do­lá­rov sa pri­bližne vy­rovná Bul­har­sku, no a šiesty naj­bo­hatší člo­vek sú­čas­nosti, Aman­cio Or­tega (63,9 mi­liárd do­lá­rov) má stále ma­je­tok vyšší, než je HDP Slo­vin­ska. Veľmi zau­jí­mavý reb­rí­ček, čo po­vieš?

via GIPHY

Pridať komentár (0)