Juicero — star­tup, ktorý poti­chu rai­sol 120 mili­ó­nov na džús z kap­súl

Kristína Šuvadová / 4. apríla 2016 / Tools a produktivita

Juicero je nový star­tup, ktorý vzni­kol s cel­kom jed­no­du­chým cie­ľom — uro­biť ti čo naj­lepší džús. Po troch rokoch v skú­šob­nej ver­zii a s počia­toč­ným kapi­tá­lom väč­ším ako 100 mili­ó­nov dolá­rov sa v tento štvr­tok konečne spus­til jeho pre­daj.

Juicero nie je len taký hoci­jaký kuchyn­ský spot­re­bič. Okrem iného sa s ním vieš aj “pre­po­jiť” pomo­cou wi-fi — je to IoT zaria­de­nie, takže ho doká­žeš ovlá­dať aj na diaľku. A to naj­lep­šie (a naj­kon­tro­verz­nej­šie) — žiadne lúpa­nie a krá­ja­nie ovo­cia sa nekoná. Tvoja kuchyňa teda ostane čistá a voňavá aj naďa­lej, juicero totiž zvládne vyro­biť džús z oby­čaj­ného malého sáčka — jed­no­du­cho sáčok vlo­žíš dnu, stla­číš tla­čidlo a stroj začne pra­co­vať.

Na svoje si prídu aj tí ľudia, ktorí si musia všetko naplá­no­vať a vo všet­kom chcú mať poria­dok. Juciero totiž ponúka mož­nosť “naplá­no­va­nia si svojho džúsu.” Ak sa ráno ponáh­ľaš a rád by si si nápoj vzal len hneď do ruky, stačí ak si v apli­ká­cii naplá­nu­ješ v ktorý deň a o koľ­kej má byť džús hotový. Nasta­ve­nie môžeš hoci­kedy zme­niť a to všetko vďaka pre­po­je­niu Jucera s tvo­jím smart­fó­nom.

2

Ak si držíš líniu a rád ješ zdravo, nemu­síš sa báť. Aj keď je nápoj prvotne v sáčku, výrob­co­via si dali zále­žať na tom, aby sáčky puto­vali z farmy priamo na tvoj stôl domov, takže tento džús je asi tak 100 násobne čerstvejší a zdravší ako kto­rý­koľ­vek iný. Navyše, sa ti na disp­leji zakaž­dým zobrazí cel­ková nut­ričná hod­nota zvo­le­ného nápoja.

Cena sa zatiaľ pohy­buje okolo 699 dolá­rov, čo je v pre­počte okolo 613 eur. Je to cel­kom vysoká suma, no inves­tori sľu­bujú naozaj vysokú kva­litu. Potvr­diť to môžu aj celeb­rity, medzi kto­rými sa Juicer stáva veľmi rýchlo obľú­be­ným. Naprí­klad taký Dr. Oz si ho spolu s Gwy­neth Pal­trow veľmi pochva­ľujú.

Tento džús počas pitia nor­málne žije.” Vyjad­ril sa Stu­art Peter­son — par­tner a spo­lu­in­ves­tor od Artis Ven­tu­res.” Počas pitia cítite svie­žosť a čerstvosť ovo­cia. Je to ako­keby som si práve vytla­čil čerstvú šťavu.”

No okrem vyso­kej ceny to má ešte jeden háčik. Vysu­šené ovo­cie v sáčku (a tým pádom aj džús) obsa­huje cel­kom vysoký podiel cukru. A to momen­tálne “v móde” veľmi nie je. Ak ho však budeš piť pre­važne len ráno, určite nepri­be­rieš ani gram a ešte si k tomu posil­níš aj imu­nitu.

341

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)