Juice­ro — star­tup, kto­rý poti­chu rai­sol 120 mili­ó­nov na džús z kap­súl

Kristína Šuvadová / 4. apríla 2016 / Lifehacking

Juice­ro je nový star­tup, kto­rý vzni­kol s cel­kom jed­no­du­chým cie­ľom — uro­biť ti čo naj­lep­ší džús. Po troch rokoch v skú­šob­nej ver­zii a s počia­toč­ným kapi­tá­lom väč­ším ako 100 mili­ó­nov dolá­rov sa v ten­to štvr­tok koneč­ne spus­til jeho pre­daj.

Juice­ro nie je len taký hoci­ja­ký kuchyn­ský spot­re­bič. Okrem iné­ho sa s ním vieš aj “pre­po­jiť” pomo­cou wi-fi — je to IoT zaria­de­nie, tak­že ho doká­žeš ovlá­dať aj na diaľ­ku. A to naj­lep­šie (a naj­kon­tro­verz­nej­šie) — žiad­ne lúpa­nie a krá­ja­nie ovo­cia sa neko­ná. Tvo­ja kuchy­ňa teda osta­ne čis­tá a voňa­vá aj naďa­lej, juice­ro totiž zvlád­ne vyro­biť džús z oby­čaj­né­ho malé­ho sáč­ka — jed­no­du­cho sáčok vlo­žíš dnu, stla­číš tla­čid­lo a stroj začne pra­co­vať.

Na svo­je si prí­du aj tí ľudia, kto­rí si musia všet­ko naplá­no­vať a vo všet­kom chcú mať poria­dok. Jucie­ro totiž ponú­ka mož­nosť “naplá­no­va­nia si svoj­ho džú­su.” Ak sa ráno ponáh­ľaš a rád by si si nápoj vzal len hneď do ruky, sta­čí ak si v apli­ká­cii naplá­nu­ješ v kto­rý deň a o koľ­kej má byť džús hoto­vý. Nasta­ve­nie môžeš hoci­ke­dy zme­niť a to všet­ko vďa­ka pre­po­je­niu Juce­ra s tvo­jím smart­fó­nom.

2

Ak si držíš líniu a rád ješ zdra­vo, nemu­síš sa báť. Aj keď je nápoj prvot­ne v sáč­ku, výrob­co­via si dali zále­žať na tom, aby sáč­ky puto­va­li z far­my pria­mo na tvoj stôl domov, tak­že ten­to džús je asi tak 100 násob­ne čerstvej­ší a zdrav­ší ako kto­rý­koľ­vek iný. Navy­še, sa ti na disp­le­ji zakaž­dým zobra­zí cel­ko­vá nut­rič­ná hod­no­ta zvo­le­né­ho nápo­ja.

Cena sa zatiaľ pohy­bu­je oko­lo 699 dolá­rov, čo je v pre­poč­te oko­lo 613 eur. Je to cel­kom vyso­ká suma, no inves­to­ri sľu­bu­jú naozaj vyso­kú kva­li­tu. Potvr­diť to môžu aj celeb­ri­ty, medzi kto­rý­mi sa Juicer stá­va veľ­mi rých­lo obľú­be­ným. Naprí­klad taký Dr. Oz si ho spo­lu s Gwy­neth Pal­trow veľ­mi pochva­ľu­jú.

Ten­to džús počas pitia nor­mál­ne žije.” Vyjad­ril sa Stu­art Peter­son — par­tner a spo­lu­in­ves­tor od Artis Ven­tu­res.” Počas pitia cíti­te svie­žosť a čerstvosť ovo­cia. Je to ako­ke­by som si prá­ve vytla­čil čerstvú šťa­vu.”

No okrem vyso­kej ceny to má ešte jeden háčik. Vysu­še­né ovo­cie v sáč­ku (a tým pádom aj džús) obsa­hu­je cel­kom vyso­ký podiel cuk­ru. A to momen­tál­ne “v móde” veľ­mi nie je. Ak ho však budeš piť pre­važ­ne len ráno, urči­te nepri­be­rieš ani gram a ešte si k tomu posil­níš aj imu­ni­tu.

341

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)