Kalifornia má modernejšie riešenia pre plynové elektrárne, postaví sa za ne Tesla

Richard Vítkovský / 9. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: flickr
  • Ka­li­for­nia sa roz­hodla na­hra­diť nie­koľko ply­no­vých elek­trární mo­der­nej­šími rie­še­niami. Sk­lo­ňo­vali sa hlavne ba­té­rie
  • Ich vý­ho­dou je to, že môžu slú­žiť ako úlo­žisko elek­tric­kej ener­gie z mno­hých zdro­jov, ktorá môže byť ná­sledne vy­užitá rôz­nymi spô­sobmi

Re­gu­lačná agen­túra Ca­li­for­nia Pub­lic Uti­li­ties Com­mis­sion plá­nuje kom­pletné zru­še­nie tro­j­ice ply­no­vých elek­trární v Ka­li­for­nii. Na ich mieste by mali vy­rásť úlo­žiská elek­tric­kej ener­gie, o ktoré by sa mala po­sta­rať spo­loč­nosť Tesla. Tá je ok­rem au­to­mo­bi­lov aj pro­du­cen­tom aku­mu­lá­to­rov, a to nie­len pre au­to­mo­bily, ale aj pre do­mác­nosti a pre väč­šie pro­jekty, kedy je po­trebné usklad­niť ma­sívne množ­stvo elek­tric­kej ener­gie.

Agen­túra na­ria­dila ešte v ja­nu­ári tohto roka naj­väč­šiemu dis­tri­bú­to­rovi elek­tric­kej ener­gie v Ka­li­for­nii spo­loč­nosti PG&E, aby na­šla rie­še­nie ako na­hra­diť do­dávky ener­gie, ktorá bola zís­ka­vaná z troch ply­no­vých elek­trární inou for­mou. Od­po­rú­čali im zvá­žiť aj sys­témy za­lo­žené na ba­té­riách. Pri­hlá­sili sa cel­kovo šty­ria zá­u­jem­co­via. Me­dzi nimi aj spo­loč­nosť Tesla.

Vý­ho­dou ba­té­ri­ových sys­té­mov je aj to, že môžu byť v bu­dúc­nosti vy­uží­vané na uskla­dňo­va­nie elek­tric­kej ener­gie z mo­der­ných a eko­lo­gic­kých zdro­jov. Môže sa tam uskla­dňo­vať ener­gia zís­kaná zo slnka alebo z vetra. Ka­li­for­nia je­den z pr­vých štá­tov, ktorý do bu­dúcna plá­nuje ma­sívne na­sa­de­nie so­lár­nych sys­té­mov a ve­ter­ných fa­riem.

Smelý plán gu­ver­néra

Gu­ver­nér Ka­li­for­nie Jerry Brown do­konca pod­pí­sal le­gis­la­tívu, ktorá Ka­li­for­niu za­vä­zuje k tomu, aby do roku 2045 zís­ka­vala sto per­cent ener­gie len z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. V sú­čas­nosti jedna z naj­sil­nej­ších eko­no­mík sveta fun­guje hlavne na ply­no­vých elek­trár­ňach. Cel­kovo až 39 % ener­gie po­chá­dza práve z tohto druhu elek­trární. Ply­nové elek­trárne fun­gujú na prin­cípe spa­ľo­va­nia zem­ného plynu.

Elek­trická ener­gia sa zís­kava che­mic­kou re­ak­ciou pri spa­ľo­vaní. Ty­pická ply­nová elek­trá­reň po­zos­táva z dvoch tur­bín. Prvá je ply­nová tur­bína, v kto­rej sa spa­ľuje plyn. Vznikne tak teplo. Toto teplo ná­sledne vy­robí paru v par­nej tur­bíne. Vý­sled­kom tohto pro­cesu je tak elek­trická ener­gia a teplo, ktoré sa môže vy­uží­vať ďa­lej.

Tieto elek­trárne sú omnoho eko­lo­gic­kej­šie ako kla­sické uhoľné elek­trárne. Pri spa­ľo­vaní plynu sú emi­sie niž­šie až o 80 %. Uhoľné elek­trárne z Ka­li­for­nie po­stupne miznú. V sú­čas­nosti už vy­rá­bajú iba 13 % z cel­ko­vej ener­gie. Na sile na­opak na­be­rajú ob­no­vi­teľné zdroje. Tie dnes po­sky­tujú až 29 % ener­gie. Iba 9 % ener­gie do­dá­vajú nuk­le­árne elek­trárne. Voda po­sky­tuje až 15 % elek­tric­kej ener­gie.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)