Kal­vá­ria vo Veľ­kých Úľa­noch skrý­va hoto­vý archi­tek­to­nic­ký skvost

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Peter Šercel Ing. arch. Andrej Švec, Spolupráca: Ing. Ondrej Klučár (návrh záhrady / 13. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Tomáš Manina

Ak archi­tekt robí pre seba ale­bo pre svo­jich blíz­kych, je to asi to naj­ťaž­šie zada­nie. Na dru­hej stra­ne, má mož­nosť slo­bod­ne pre­ja­viť svo­ju osob­nosť a vlast­né názo­ry na kva­lit­né býva­nie.

Poze­mok sa nachá­dza v cen­tre malej obce Veľ­ké Úľa­ny na juho­zá­pad­nom Slo­ven­sku. Par­ce­la je špe­ci­fic­ká svo­jím nepra­vi­del­ným zužu­jú­cim sa tva­rom. Svo­jou polo­hou zasa­hu­je do ochran­nej zóny dôle­ži­tej obec­nej pamiat­ky (kal­vá­rie) s vyso­kým poras­tom.

Situácia
Situ­áciaarchi­tek­ti Šer­cel Švec

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Kon­cep­cia návrhu vychá­dza zo zacho­va­nia pôvod­nej atmo­sfé­ry pozem­ku v čo naj­väč­šej mie­re. Hmo­ta rodin­né­ho domu vychá­dza z tra­dič­né­ho tva­ru domu umiest­ne­né­ho medzi exis­tu­jú­ce stro­my. Sna­ha o sym­bi­ó­zu s exis­tu­jú­cou zele­ňou vyús­ti­la do spo­je­nia plo­chej a šik­mej stre­chy. Dvoj­pod­laž­ná stav­ba zámer­ne rešpek­tu­je ulič­nú líniu, pri­čom svo­jou polo­hou si otvá­ra výhľad na celý poze­mok. Prud­ší spád stre­chy sme­rom na juh pod­po­ru­je ľah­kosť záh­ra­dy a vytvá­ra jej prí­jem­né poza­die. Ľud­ská mier­ka pri­nies­la do záh­ra­dy vzduš­nosť, naopak objekt ju pri vstu­pe potlá­ča a pôso­bí menej osob­ne, no stá­le atrak­tív­ne.

Koncept
Kon­ceptarchi­tek­ti Šer­cel Švec
foto: Tomáš Mani­na

Rodin­ný dom sa navrho­val s otvo­re­nou dis­po­zí­ci­ou kom­for­tne pre maxi­mál­ne 4 člen­nú rodi­nu. Na prí­ze­mí sa nachá­dza pred­sieň prí­stup­ná pria­mo z úrov­ne par­ko­va­cie­ho stá­tia pre auto­mo­bi­ly (zatráv­ňo­va­cia dlaž­ba). Hneď po vstu­pe sa ponú­ka prie­hľad do záh­ra­dy cez obý­va­ciu izbu a veľ­ké pre­sk­le­nia. Hygie­na s WC tvo­rí naj­se­ver­nej­ší cíp objek­tu, pri­čom sa k nej vstu­pu­je chod­bou so šat­ní­kom a tech­nic­kým vyba­ve­ním.

Pries­tor den­nej čas­ti je čias­toč­ne vizu­ál­ne roz­de­le­ný hmo­tou scho­dis­ka. Jedá­leň s kuchy­ňou a obý­va­cou izbou tvo­rí jeden pre­vádz­ko­vý kruh na kto­ré­ho obvo­de sa nachá­dza naj­sil­nej­ší archi­tek­to­nic­ký prvok: pre­po­je­nie exte­ri­é­ru a inte­ri­é­ru. Otvo­re­nie spál­ne do pries­to­ru dodá­va čas­ti domu vzduš­nosť. Poscho­die slú­ži ako noč­ná zóna domu s dvo­mi samos­tat­ný­mi izba­mi.

Z den­nej čas­ti sa vychá­dza na tera­su a do záh­ra­dy. Záh­ra­da je navr­hnu­tá v kon­tex­te okras­ných a úžit­ko­vých rast­lín. Výbe­ru a výsad­be záh­ra­dy, ako aj ošet­re­niu exis­tu­jú­cich stro­mov sa veno­va­la znač­ná pozor­nosť pri rea­li­zá­cii.

Pôdorysy
Pôdo­ry­syarchi­tek­ti Šer­cel Švec

Sta­veb­né rie­še­nie objek­tu len dopĺňa pôvod­nú myš­lien­ku zacho­va­nia exis­tu­jú­cich stro­mov.
Objekt je zalo­že­ný na žele­zo­bé­to­no­vej zákla­do­vej doske s pou­ži­tím tepel­nej izo­lá­cie peno­vé­ho skla, aby nepo­ru­šil kore­ňo­vú sústa­vu pod domom a moh­la sa tak zacho­vať pôvod­ná vyso­ká zeleň na pozem­ku. V inte­ri­é­ri aj exte­ri­é­ri sa vo výraz­nej mie­re pou­ži­li len mate­riá­ly vo svo­jej pri­ro­dze­nej podo­be ako dre­vo, kameň, oceľ, betón. Akcen­tá­cia vstup­nej a dvor­nej fasá­dy sa docie­li­la dre­ve­ným obkla­dom, kto­rý je pone­cha­ný pri­ro­dze­nej oxi­dá­cií. Oplo­te­nie sa rie­ši­lo len v čas­ti záh­ra­dy do výš­ky „lak­ťa“, pri­čom sa kom­bi­no­va­li plné plo­chy gabi­ó­nu s výpl­ňou s prázd­ny­mi.

Objekt pôso­bí malo, kom­pakt­ne a využí­va pôvod­né stro­my pre zacho­va­nie prí­jem­nej klí­my v inte­ri­é­ri a blíz­kom oko­lí stav­by. Pre­lí­na­nie exte­ri­é­ru a inte­ri­é­ru sa vďa­ka otvo­re­nej dis­po­zí­cií docie­li­lo v celej stav­be.

foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na
foto: Tomáš Mani­na

Pod­kla­dy: archi­tek­ti Šer­cel Švec

Na záver pri­dá­va­me aj video­p­re­hliad­ku domu a jeho oko­lia:

Pridať komentár (0)