Kam ísť za lokálnymi výrobkami. Kraj alebo Miletička?

Linda Cebrová / 27. augusta 2018 / Food biznis

  • Na Slo­ven­sku sa rozt­hlo vrece s pre­vádz­kami, ktoré bo­jujú o zá­kaz­níka po­nu­kou lo­kál­nych vý­rob­kov
  • Ako však ob­stojí re­ťa­zec v po­rov­naní s kul­to­vým tr­ho­vis­kom Mi­le­tička?
zdroj: Martin Ondruš- Startitup
  • Na Slo­ven­sku sa rozt­hlo vrece s pre­vádz­kami, ktoré bo­jujú o zá­kaz­níka po­nu­kou lo­kál­nych vý­rob­kov
  • Ako však ob­stojí re­ťa­zec v po­rov­naní s kul­to­vým tr­ho­vis­kom Mi­le­tička?

Slo­vá­kom sú lo­kálne pro­dukty čo­raz sym­pa­tic­kej­šie. Zá­ro­veň si za­čí­najú uve­do­mo­vať, že do­máce je naj­lep­šie. Podľa zis­tení ak­tu­ál­nej štú­die Ba­yer Ba­ro­me­ter s náz­vom „Svet sa točí okolo po­tra­vín“, ktorú spra­co­vala spo­loč­nosť Kan­tar Mil­lward Brown, viac ako 3/4 Slo­vá­kov (77,6 %) v pries­kume uvá­dzajú pre­fe­ren­ciu po­tra­vín vy­ro­be­ných na Slo­ven­sku.

Pris­pô­so­bo­vať sa za­čína aj sa­motný trh. Sme sved­kami toho, ako najmä v hlav­nom meste pri­bú­dajú mo­derné tr­ho­viská a kon­cepty po­tra­vín s dô­ra­zom na lo­kálnu pro­duk­ciu. My sme sa roz­hodli vy­ra­ziť do bra­ti­slav­ských ulíc s cie­ľom otes­to­vať, čo nám trh po­núka a kam sa oplatí zájsť, ak nech­ceme doma ze­miaky zo špa­niel­ska a ces­nak z Číny.

Kraj ver­zus ot­vo­rené tr­ho­visko

Ako prvé sme si to na­mie­rili do no­vého kon­ceptu po­tra­vín s náz­vom KRAJ. Ten za­čali mnohí po­rov­ná­vať s pl­no­chut­nými po­tra­vi­nami YEME, ktoré sú však na trhu už ne­jaký ten rok a väč­šina ľudí ich už nav­ští­vila, za­tiaľ čo KRAJ je predsa len no­vinka.

Najb­liž­šie máme pre­vádzku na Kaš­mír­ska 5 v Tr­návke. Išli sme sem s tým, že sme­ru­jeme do veľké su­per­mar­ketu s roz­siah­lym par­ko­vis­kom a množ­stvom ľudí. Opak bol však prav­dou.

Po­tra­viny sa na­chá­dzajú v ti­chej štvrti a sú pries­to­rovo men­šie, no útulné. Ideál pre člo­veka, ktorý do ob­chodu ne­chodí kvôli pre­chádz­kam, ale kú­piť všetko po­trebné a byť čo naj­skôr doma. V KRAJI sme ne­strá­vili viac ako 10 mi­nút, aj tak sme si od­niesli všetko, čo sme mali na ná­kup­nom zo­zname.

Pri­márne sme tu hľa­dali sa­moz­rejme lo­kálne vý­robky. Ako prvé nás uví­tala sek­cia ze­le­niny a ovo­cia. To, čo po­chá­dza zo Slo­ven­ska bolo vždy ozna­čené ne­pre­hliad­nu­teľ­nou vla­joč­kou SR.  

Toto „vla­joč­kové“ ozna­čo­va­nie príde cel­kom vhod, keď sa po­náh­ľaš a ne­máš práve čas čí­tať ští­tok kaž­dého vý­robku a hľa­dať ma­lými pís­me­nami kra­jinu pô­vodu. Mali sme šťas­tie, na­koľko sme na­tra­fili na raj­činy v ak­cii za 0,79 € na­miesto pô­vod­ného 1,49 € za ki­lo­gram.

V sek­cii chla­dia­cich bo­xov tak­tiež nie je prob­lém na­ra­ziť na far­márke vý­robky. Pri kaž­dom sor­ti­mente je as­poň pár dru­hov pro­duk­tov, na kto­rých je jasne vi­dieť, že po­chá­dzajú od lo­kál­nych vý­rob­cov. Či už ide o orav­skú bryn­dzu alebo kor­bá­čiky z Lip­tova. V na­šom ko­šíku skon­čili dve 5 % mlieka v skle za euro. Kú­pili sme aj čerstvý chlieb z Du­naj­skej Luž­nej za 0,99 €.

Ok­rem tra­dič­ných pro­duk­tov ako je ze­le­nina, mliečne vý­robky a pe­čivo, sme sa po­zreli na pré­mi­ové pro­dukty. Prí­jemne nás prek­va­pilo, že takú Slo­wlan­diu – vý­hercu toh­to­roč­ného gas­tro os­cara, tu náj­deš za rov­nakú cenu ako na ich ofi­ciál­nom e-shope. Takto to bolo aj s pre­važ­nou väč­ši­nou re­me­sel­ných pív zo Slo­ven­ska.

Vstu­pu­jeme do iného sveta

Na­šou ďal­šou za­stáv­kou bolo už le­gen­dárne tr­ho­visko Mi­le­ti­čova. Po ľa­vici na  nás kričí pani v ro­koch, že má ši­roko ďa­leko naj­lep­šie lokše, za­tiaľ čo na pra­vej strane Viet­na­mec vy­kladá svoje tex­tilné vý­robky dis­ku­ta­bil­ného pô­vodu.

Po­kra­ču­jeme hl­b­šie me­dzi stoly s ovo­cím a ze­le­ni­nou, sme nad­c­hnutí vô­ňami čerstvých by­lín a plo­dov rôz­neho druhu. Na hy­gienu sa tu však po­ze­rať ne­o­platí.

O po­nuku ze­le­niny tu nie je nú­dza, člo­vek jed­no­du­cho ne­na­kúpi hneď pri pr­vom stánku a chtiac nech­tiac to tam prejde celé. Ná­kup na Mi­le­tičke jed­no­du­cho zhlte ur­čitý čas, ku kto­rému mu­síme pri­rá­tať aj hľa­da­nie par­ko­va­cieho miesta.

 Po 15 mi­nú­tach máme vy­braté pa­ra­dajky. A cena? 1,20 € za ki­lo­gram. Na daž­ďom skú­ša­nom pa­pie­riku na­pí­sané ozna­če­nie SR, kto­rému mô­žeš, ale ne­mu­síš ve­riť.

Pri­stu­pu­jeme k stánku s mlieč­nymi vý­rob­kami. Mladý muž nám núka 6 % mlieko s do­ko­na­lou chu­ťou, no v plaste a bez bločka, cena 1,50 € za li­ter. V dre­ve­nom stánku ku­pu­jeme lo­kálny kvás­kový chlieb za 1,70 €.

Na Mi­le­tičke sme strá­vili pek­ných 30 mi­nút, máme všetko, čo sme chceli a za tro­chu vyš­šiu cenu si od­ná­šame aj zá­ži­tok, ktorý pri na­ku­po­vaní na tomto mieste ur­čite do­sta­neš. A fi­nálne zhod­no­te­nie?

Ak po­tre­bu­ješ rýchlo na­kú­piť, chceš vý­robky od lo­kál­nych far­má­rov a vý­rob­cov za roz­umné ceny, KRAJ je to pravé. Ne­ča­kaj však, že každý pro­dukt, na ktorý sa po­zrieš po­chá­dza vý­lučne spod Ta­tier. Ide tu o v celku rov­no­vážny mix slo­ven­ských, ale aj za­hra­nič­ných vý­rob­kov.

Na dru­hej strane, ak sa ni­kam ne­po­náh­ľaš, na­ku­po­va­nie je pre teba re­lax a vy­ží­vaš sa vo vy­be­raní tých správ­nych ja­bĺk, po­tom si pre lo­kálne po­tra­viny ur­čite zájdi na Mi­le­tičku. Ide o akúsi kra­jinu v kra­jine, kde síce ne­na­kú­piš naj­lac­nej­šie v meste, no často to stojí za to.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Terno.
Pridať komentár (0)