Kam v lete — tieto des­ti­ná­cie musíš vidieť

Michaela Líšková / 16. apríla 2016 / Tools a produktivita

Leto sa pomaly, ale iste blíži, a ak sa začí­naš roz­ho­do­vať a vybe­rať si tú pravú dovo­len­kovú des­ti­ná­ciu, pozri sa, aké krásne miesta sa tešia na tvoju náv­števu.

Talia Ava­kian z Busi­ness Insi­der si dala tú námahu, aby nám všet­kým pri­niesla zoznam 30- tich úžas­ných miest ako stvo­re­ných na letný oddych. Okrem dych­be­rú­cej exo­tiky náj­deš v zozname aj pár európ­skych skvos­tov, ktoré treba vidieť na vlastné oči, keď sme už tak blízko.

Nech sa páči, uži si pohľad na pre­krásne kra­jiny a vyber si tú svoju.

# ISOLA BELLA, Talian­sko

italy4real com

foto: italy4real.com

V 17. sto­ročí bola krásna Isola Bella pre­tvo­rená z neúrod­nej skaly v strede Lago Mag­gi­ore v nád­hernú kvit­núcu záh­radu a palác. Ak sa orvá­ceš pozrieť na všetky nád­hery, ktoré ti toto miesto ponúka, záh­rady aj palác bývajú otvo­rené od marca do októbra, takže ich počas let­nej dovo­lenky stih­neš nav­ští­viť.

# TULUM, Mexiko

2 mexico

foto: businessinsider.com

Mexické mesto Tulum sa môže popý­šiť nád­her­nými plá­žami, prvo­tried­nymi reštau­rá­ciami, plá­žo­vými barmi a množ­stvom akti­vít, medzi kto­rými si vybe­rie každý náv­štev­ník. A keďže je reč o Mexiku, milov­níci mays­kej kul­túry si tiež prídu na svoje.

# MARA­KÉŠ, Maroko

3 maroko

foto: businessinsider.com

Mara­kéš je skve­lou des­ti­ná­ciou, ktorá ponúka novú kul­túru a zážitky za výhodné ceny. Ak sa chys­táš ces­to­vať, ale nech­ceš minúť veľa, Mara­kéš je tým pra­vým mies­tom. Ceny uby­to­va­nia, jedla a akti­vít klesli o 30%, takže si môžeš užiť všetko ešte s väč­ším pote­še­ním a niž­šími nákladmi.

# JAZERO MASU­RIAN, Poľ­sko

4 polsko

foto: businessinsider.com

Oblasť Masu­rian­ského jazera u našich poľ­ských suse­dov skrýva viac krás, ako si si dote­raz mys­lel. Náj­deš tu viac ako 2000 jazier, ktoré obklo­pujú lesy a his­to­rické mestá. Toto miesto je doslova rajom pre všet­kých milov­ní­kov plach­te­nia, wind­sur­fingu, rybár­če­nia, kaja­ko­va­nia alebo turis­tiky.

# SHOAL BAY, Angu­illa

4 anguilla

foto: businessinsider.com

Pre tých, ktorí obľu­bujú tro­chu luxus­nejší druh ces­to­va­nia, ostrov Angu­illa ponúka novo­ot­vo­rené hotely, reštau­rá­cie a roman­tické vilky, ktoré lákajú čoraz viac turis­tov. Shoal Bay, na obrázku, ponúka jednu z naj­ná­mej­ších a najob­ľú­be­nej­ších angu­ill­ských pláží.

# SIEM REAP, Kam­bo­dža

6 cambodia

foto: businessinsider.com

Toto miesto bolo nedávno na Tri­pAd­vi­sor zara­dené medzi TOP 10 popu­lár­nych des­ti­ná­cií. Toto miesto priam dýcha his­tó­riou, o čom sved­čia aj mnohé chrámy, ktoré ti zostanú ešte dlho po odchode v pamäti. Krásna zeleň lemuje všetko naokolo a dotvára doko­nalý obraz Siem Reap.

# PLÁŽ NISSI, Cyp­rus

7 cyprus

foto: businessinsider.com

Ak ťa viac ako his­tó­ria baví party život od rána do rána, určite si pozri Nissi Beach na Cypre. Toto miesto je známe svo­jimi plá­žo­vými party, peno­vými party a zná­mymi DJ-mi, ktorí ti nami­xujú tú pravú letnú muziku. Ešte treba dodať, že Kari­bik nie je jediné miesto s krás­nou priez­rač­nou vodou.

# MALIBU, Kali­for­nia, USA

8 malibu

foto: businessinsider.com

Pokiaľ nav­ští­viš Kali­for­niu, určite nevy­ne­chaj Malibu. Ani Char­lie Har­per nevy­ze­ral, že je tu nespo­kojný. Prí­mor­ské mesto ponúka krásnu vodu, a skvelé vlny pre sur­fis­tov, neho­vo­riac o skve­lých reštau­rá­ciách. Malibu je od roku 2014 dokonca aj vinár­ska oblasť, o dôvod viac na náv­števu.

# JAMAJKA

9 jamaica

foto: businessinsider.com

Jamajka je nová top des­ti­ná­cia. Pláže s bie­lym pies­kom, nové hotely, ale tiež lokálna atmo­sféra a krásna prí­roda vytvá­rajú doko­nalé miesto na oddych a zábavu. Či už sa chceš povo­ziť na koňoch, zdo­lať vodo­pád, uží­vať si prí­rodu alebo len tak ležať na pláži a chy­tať bronz, Jamajka je miesto, odkiaľ nebu­deš chcieť odísť.

# BOR­DE­AUX, Fran­cúz­sko

10 bordeux

foto: businessinsider.com

Ako už určite vieš podľa názvu, táto oblasť je známa pre tisícky viníc, ktoré sa tu nachá­dzajú. Ktoré miesto dýcha viac roman­ti­kou a his­tó­riou, ktorú si môžeš so svo­jou polo­vič­kou užiť pri pohá­riku (či dvoch) vína? Navyše, inšti­tú­cia La Cité du Vin tu v lete otvorí svoje vinice, kde sa môžeš tiež zasta­viť.

# REYK­JA­VÍK, Island

11 iceland

foto: businessinsider.com

V júny sa v Reyk­ja­víku chystá veľký Sec­ret Sols­tice Fes­ti­val, kde si môžeš uží­vať hudbu a party celé tri dni. Okrem toho je tento fes­ti­val prvý sve­tový kon­cert odo­hrá­va­júci sa vo vnútri ľadovca AJ sopky. To treba roz­hodne zažiť. Vďaka aj za konečne dostupné ceny lete­niek na toto krásne miesto.

# FIDŽI

12 fiji

foto: businessinsider.com

Keď sa povie raj, mnoho z nás si určite pred­staví práve Fidži. Už len na foto­gra­fiách ti toto miesto ponúka dych­be­rúci záži­tok. Pred­stav si, čo to musí byť naživo. A okrem doko­na­lého miesta pre priaz­niv­cov potá­pa­nia a šnorch­lo­va­nia je ostrov Lau­cala dokonca prvé miesto na svete, ktoré ponúka jazdu v ponorke.

# ZAN­ZI­BAR

13 zanzibar

foto: businessinsider.com

Zan­zi­bar je snom mno­hých ces­to­va­te­ľov. Je obklo­pený tými najk­raj­šími afric­kými plá­žami, aké si doká­žeš pred­sta­viť, a svo­jim náv­štev­ní­kom ponúka okrem kriš­tá­ľovo čis­tej vody aj mnoho von­kaj­ších akti­vít, ktoré v tebe zane­chajú len tie naj­lep­šie spo­mienky.

# GAT­LIN­BURG, Ten­nes­see, USA

14 tennessee

foto: businessinsider.com

Malé, zato milé. Toto mes­tečko leží na úpätí národ­ného parku Great Smoky Moun­tains a ponúka ti na pre­skú­ma­nie svoje pre­krásne turis­tické chod­níky. Nevy­ne­chaj ani Great Smoky Arts & Craft Com­mu­nity, kde v okruhu 13 km náj­deš viac ako 100 obcho­dí­kov. Kto pove­dal, že doko­nalá dovo­lenka je iba tá pri mori.

# KOR­ČULA, Chor­vát­sko

15 croatia

foto: businessinsider.com

Nie je tajom­stvom, že Slo­váci majú radi Chor­vát­sko. Ostrov Kor­čula je kús­kom nedot­knu­tého raja a ponúka nespo­četné množ­stvo miest, ktoré stojí za to nav­ští­viť. Malé dedinky, čaro­vné staré mesto, tiché pláže či zna­me­nité biele víno Grk, ktoré môžeš ochut­nať vo vino­té­kach, to je iba pár prí­kla­dov toho, prečo je Chor­vát­sko stále obľú­be­nou des­ti­ná­ciou.

# CAÑO CRIS­TA­LES, Kolum­bia

rebeccaadventuretravel com

foto:rebeccaadventuretravel.com

Ak milu­ješ prí­rodné úkazy, vyber sa v lete do Caño Cris­ta­les v Kolum­bií. Toto miesto je pokryté vod­nou rast­li­nou, ktorá za rôz­nych p pod­mie­nok mení farby na čer­venú, modrú, žltú, oran­žovú a hnedú. Od decem­bra do mája je Caño Cris­ta­les zatvo­rené, aby ťa v lete mohlo doslova pri­ví­tať far­bami.

# BER­MUDY

17 bermuda

foto: businessinsider.com

Ber­mud­ský tro­j­u­hol­ník nie je jediná vec, ktorá Ber­mudy pre­slá­vila. Toto miesto obklo­pujú kora­lové útesy, ostrov­čeky a doslova vib­ruje mor­ským živo­tom, a je ide­álne pre ľudí, ktorí hol­dujú plach­te­niu. Samoz­rejme, že ani tí, ktorí pre­fe­rujú pev­ninu, náv­števu Ber­múd neoľu­tujú.

# MILWAU­KEE, Wis­con­sin, USA

18 wisconsin

foto: businessinsider.com

Milwa­kee, pre­zý­vané tiež “Brew City”, sa môže pochvá­liť tým, že je jed­ným z miest s naj­vyš­ším počtom barov na osobu v USA. Okrem toho tu ale náj­deš mnoho chut­ného jedla, najmä na Milwa­kee Pub­lic Mar­kete, odkiaľ sa ti nebude chcieť odísť. A neskôr ani nebude dať, pre­tože toľko dob­rého jedla si už dlho nemal.

# QUÉ­BEC CITY, Kanada

19 quebec c can

foto: businessinsider.com

Qué­bec City ti ponúka krásnu archi­tek­túru zo 17.storočia, ktorá ti ukáže, aké je jed­no­du­ché stra­tiť sa na chvíľu v čase. Nie nadarmo je súčas­ťou národ­ného dedič­stva UNESCO. Qué­bec City ti pomôže vrá­tiť sa pár sto­ročí späť, vní­mať všetku tú úžasnú atmo­sféru, ktorá ťa pohltí. Uži si večer v sta­ro­dáv­nom bis­tre, blúď dlhými ulič­kami, alebo si skrátka uži jeden z mno­hých let­ných fes­ti­va­lov a jar­mo­kov.

# AZOR­SKÉ OSTROVY, Por­tu­gal­sko

20 portugal

foto: businessinsider.com

Týchto 9 ostro­vov je často spo­mí­na­ných ako jedno z naj­lep­šie strá­že­ných tajom­stiev Atlan­tiku. Ponú­kajú všetko. Sku­točne všetko. Od pláží, cez jazerá, až po sopečné jas­kyne a vodo­pády. Jedno miesto je tu kraj­šie ako druhé. Náv­števa Azor­ských ostro­vov by bola mož­nosť, ktorú určite neoľu­tu­ješ.

# HOK­KAIDO, Japon­sko

21 japan

foto: businessinsider.com

Japon­ský ostrov Hok­kaido je domo­vom sko­rých ran­ných trhov, horú­cich jazier, nád­her­ných kve­ti­no­vých polí a neza­bud­nu­teľ­ných zážit­kov. V lete je na náv­števu ostrova naj­lepší čas, a keď už tam budeš, možno sa ti podarí aj náv­števa jed­ného z viac ako 1200 festivalov,ktoré ostrov každý rok orga­ni­zuje.

# JACK­SON HOLE, Wyo­ming, USA

22 wyoming

foto: businessinsider.com

Hoci je Jack­son Hole vo Wyo­mingu známa najmä pre svoje skvelé pod­mienky na lyžo­va­nie, v lete ponúka mnohé iné akti­vity, ktoré ťa udr­žia v pohybe. Medzi nimi naprí­klad raf­ting, golf, jazdu na koni, mož­nosť túry alebo hor­ského bicyk­lo­va­nia. A aby som neza­budla spo­me­núť, bolo by múdre využiť aj blíz­kosť neďa­le­kého Grand Tetonu a Yel­lo­ws­tonu, keď už budeš v oblasti.

# KOS­TA­RIKA

23 costa rica

foto: businessinsider.com

Hoci je hlavná sezóna na Kos­ta­rike od Novem­bra do apríla, pre teba to môže zna­me­nať hlavne to, že v lete vychy­táš ešte lep­šie ceny. Kos­ta­rika otvára nové luxusné rezorty a bun­ga­lovy, ktoré by boli prí­jem­ným spes­tre­ním už aj tak fan­tas­tic­kej dovo­lenky, najmä ak by boli ešte o čosi lac­nej­šie ako nor­málne. Vychut­naj si daž­ďové pra­lesy a všetky krásy, ktoré ti Kos­ta­rika ponúka.

# RIO DE JANE­IRO, Bra­zí­lia

24 rio

foto: businessinsider.com

Okrem toho, že v roku 2016 Rio de Jane­iro hos­ťuje Olym­pij­ské hry, toto miesto je skrátka doko­na­losť. Náj­deš tu všetko, po čom tvoje srdce baží, od úžas­ných hôr, cez krásny lesy, po pie­soč­naté pláže. Neus­tála hudba v uli­ciach mesta ti bude ešte dlho znieť v ušiach. Rio de Jane­iro si jed­no­du­cho musíš zami­lo­vať.

# TENE­RIFE, Špa­niel­sko

25 tenerife

foto: businessinsider.com

Naj­väčší z Kanár­skych ostro­vov, Tene­rife sa pýši svo­jimi pies­ko­vými plá­žami, all inc­lu­sive rezortmi a mno­hými akti­vi­tami. Okrem toho ti však ponúka aj svoje krásne tro­pické lesy, sopečné terény a nád­hernú archi­tek­túru. Tene­rife je skrátka all in.

# CHAR­LES­TON, Južná Karo­lína, USA

26 charles s carol

foto: businessinsider.com

Kúzelné mesto s boha­tou his­tó­riou (alebo aspoň takou boha­tou, akú ti môže Ame­rika ponúk­nuť), kde miesto mra­ko­dra­pov stoja kos­to­líky. Char­les­ton je miesto, ktoré ti na Ame­riku ponúkne iný pohľad.

# QUE­ENS, New York

queens armanyc org

foto: armanyc.org

Keď sa povie New York, určite sa ti ako prvé pred očami vyjaví mesto New York City. Všetci cho­dia obja­vo­vať Man­hat­tan. Ale čo tak skú­siť newy­or­skú štvrť Que­ens? Mie­ša­nie kul­túr a národ­ností, naj­väčší newy­or­ský Chi­na­town, moria a moria obcho­dí­kov, reštau­rá­cií, kaviarní a atmo­sféra, na ktorú neza­bud­neš do konca svojho života.

# OSTROV CANOUAN, Sv. Vin­cent a Gre­na­díny

28 vincent a grenada

foto: businessinsider.com

Canouan je ide­álne miesto, pokiaľ túžiš po tro­che súkro­mia. Pod­maní si ťa tiež svo­jimi krás­nymi plá­žami a dych­be­rú­cimi, nanaj­výš luxus­nými pri­vát­nymi rezi­den­ciami. Uži si dovo­lenku ako pán, kto­rým si.

# LA ROQUE-GAGEAC, Fran­cúz­sko

29 dalsie fr

foto: businessinsider.com

Toto miesto je pova­žo­vané za jednu z najk­raj­ších dedi­niek vo Fran­cúz­sku. Nechaj sa aj ty okúz­liť atmo­sfé­rou počas túla­nia sa ulič­kami, alebo sa odvez loď­kou a uži si pohľad z inej per­spek­tívy.

# ĽUB­ĽANA, Slo­vin­sko

30 slovenia

foto: businessinsider.com

Ljubl­jana skrýva viac, ako iba názov podobný tomu nášmu. Vyber sa na večernú pre­chádzku popri rieke, alebo si vychut­naj niečo dobré v jed­nom z lokál­nych pod­ni­kov. Ljubl­jana ťa určite uchváti svo­jou skve­lou atmo­sfé­rou.

Pozri si tiež miesta, ktoré v oblasti ces­tov­ného ruchu v roku 2015 vyhrali naj­viac oce­není, priamo tu.

Zdroj: Talia Ava­kian, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: todoviajes.com

Pridať komentár (0)