Kam v lete — tie­to des­ti­ná­cie musíš vidieť

Michaela Líšková / 16. apríla 2016 / Lifehacking

Leto sa poma­ly, ale iste blí­ži, a ak sa začí­naš roz­ho­do­vať a vybe­rať si tú pra­vú dovo­len­ko­vú des­ti­ná­ciu, pozri sa, aké krás­ne mies­ta sa tešia na tvo­ju náv­šte­vu.

Talia Ava­kian z Busi­ness Insi­der si dala tú náma­hu, aby nám všet­kým pri­nies­la zoznam 30- tich úžas­ných miest ako stvo­re­ných na let­ný oddych. Okrem dych­be­rú­cej exo­ti­ky náj­deš v zozna­me aj pár európ­skych skvos­tov, kto­ré tre­ba vidieť na vlast­né oči, keď sme už tak blíz­ko.

Nech sa páči, uži si pohľad na pre­krás­ne kra­ji­ny a vyber si tú svo­ju.

# ISO­LA BEL­LA, Talian­sko

italy4real com

foto: italy4real.com

V 17. sto­ro­čí bola krás­na Iso­la Bel­la pre­tvo­re­ná z neúrod­nej ska­ly v stre­de Lago Mag­gi­ore v nád­her­nú kvit­nú­cu záh­ra­du a palác. Ak sa orvá­ceš pozrieť na všet­ky nád­he­ry, kto­ré ti toto mies­to ponú­ka, záh­ra­dy aj palác býva­jú otvo­re­né od mar­ca do októb­ra, tak­že ich počas let­nej dovo­len­ky stih­neš nav­ští­viť.

# TULUM, Mexi­ko

2 mexico

foto: businessinsider.com

Mexic­ké mes­to Tulum sa môže popý­šiť nád­her­ný­mi plá­ža­mi, prvo­tried­ny­mi reštau­rá­cia­mi, plá­žo­vý­mi bar­mi a množ­stvom akti­vít, medzi kto­rý­mi si vybe­rie kaž­dý náv­štev­ník. A keď­že je reč o Mexi­ku, milov­ní­ci mays­kej kul­tú­ry si tiež prí­du na svo­je.

# MARA­KÉŠ, Maro­ko

3 maroko

foto: businessinsider.com

Mara­kéš je skve­lou des­ti­ná­ci­ou, kto­rá ponú­ka novú kul­tú­ru a zážit­ky za výhod­né ceny. Ak sa chys­táš ces­to­vať, ale nech­ceš minúť veľa, Mara­kéš je tým pra­vým mies­tom. Ceny uby­to­va­nia, jed­la a akti­vít kles­li o 30%, tak­že si môžeš užiť všet­ko ešte s väč­ším pote­še­ním a niž­ší­mi náklad­mi.

# JAZE­RO MASU­RIAN, Poľ­sko

4 polsko

foto: businessinsider.com

Oblasť Masu­rian­ské­ho jaze­ra u našich poľ­ských suse­dov skrý­va viac krás, ako si si dote­raz mys­lel. Náj­deš tu viac ako 2000 jazier, kto­ré obklo­pu­jú lesy a his­to­ric­ké mes­tá. Toto mies­to je doslo­va rajom pre všet­kých milov­ní­kov plach­te­nia, wind­sur­fin­gu, rybár­če­nia, kaja­ko­va­nia ale­bo turis­ti­ky.

# SHO­AL BAY, Angu­il­la

4 anguilla

foto: businessinsider.com

Pre tých, kto­rí obľu­bu­jú tro­chu luxus­nej­ší druh ces­to­va­nia, ostrov Angu­il­la ponú­ka novo­ot­vo­re­né hote­ly, reštau­rá­cie a roman­tic­ké vil­ky, kto­ré láka­jú čoraz viac turis­tov. Sho­al Bay, na obráz­ku, ponú­ka jed­nu z naj­ná­mej­ších a najob­ľú­be­nej­ších angu­ill­ských plá­ží.

# SIEM REAP, Kam­bo­dža

6 cambodia

foto: businessinsider.com

Toto mies­to bolo nedáv­no na Tri­pAd­vi­sor zara­de­né medzi TOP 10 popu­lár­nych des­ti­ná­cií. Toto mies­to priam dýcha his­tó­ri­ou, o čom sved­čia aj mno­hé chrá­my, kto­ré ti zosta­nú ešte dlho po odcho­de v pamä­ti. Krás­na zeleň lemu­je všet­ko naoko­lo a dotvá­ra doko­na­lý obraz Siem Reap.

# PLÁŽ NIS­SI, Cyp­rus

7 cyprus

foto: businessinsider.com

Ak ťa viac ako his­tó­ria baví par­ty život od rána do rána, urči­te si pozri Nis­si Beach na Cyp­re. Toto mies­to je zná­me svo­ji­mi plá­žo­vý­mi par­ty, peno­vý­mi par­ty a zná­my­mi DJ-mi, kto­rí ti nami­xu­jú tú pra­vú let­nú muzi­ku. Ešte tre­ba dodať, že Kari­bik nie je jedi­né mies­to s krás­nou priez­rač­nou vodou.

# MALI­BU, Kali­for­nia, USA

8 malibu

foto: businessinsider.com

Pokiaľ nav­ští­viš Kali­for­niu, urči­te nevy­ne­chaj Mali­bu. Ani Char­lie Har­per nevy­ze­ral, že je tu nespo­koj­ný. Prí­mor­ské mes­to ponú­ka krás­nu vodu, a skve­lé vlny pre sur­fis­tov, neho­vo­riac o skve­lých reštau­rá­ciách. Mali­bu je od roku 2014 dokon­ca aj vinár­ska oblasť, o dôvod viac na náv­šte­vu.

# JAMAJ­KA

9 jamaica

foto: businessinsider.com

Jamaj­ka je nová top des­ti­ná­cia. Plá­že s bie­lym pies­kom, nové hote­ly, ale tiež lokál­na atmo­sfé­ra a krás­na prí­ro­da vytvá­ra­jú doko­na­lé mies­to na oddych a zába­vu. Či už sa chceš povo­ziť na koňoch, zdo­lať vodo­pád, uží­vať si prí­ro­du ale­bo len tak ležať na plá­ži a chy­tať bronz, Jamaj­ka je mies­to, odkiaľ nebu­deš chcieť odísť.

# BOR­DE­AUX, Fran­cúz­sko

10 bordeux

foto: businessinsider.com

Ako už urči­te vieš pod­ľa náz­vu, táto oblasť je zná­ma pre tisíc­ky viníc, kto­ré sa tu nachá­dza­jú. Kto­ré mies­to dýcha viac roman­ti­kou a his­tó­ri­ou, kto­rú si môžeš so svo­jou polo­vič­kou užiť pri pohá­ri­ku (či dvoch) vína? Navy­še, inšti­tú­cia La Cité du Vin tu v lete otvo­rí svo­je vini­ce, kde sa môžeš tiež zasta­viť.

# REYK­JA­VÍK, Island

11 iceland

foto: businessinsider.com

V júny sa v Reyk­ja­ví­ku chys­tá veľ­ký Sec­ret Sols­ti­ce Fes­ti­val, kde si môžeš uží­vať hud­bu a par­ty celé tri dni. Okrem toho je ten­to fes­ti­val prvý sve­to­vý kon­cert odo­hrá­va­jú­ci sa vo vnút­ri ľadov­ca AJ sop­ky. To tre­ba roz­hod­ne zažiť. Vďa­ka aj za koneč­ne dostup­né ceny lete­niek na toto krás­ne mies­to.

# FIDŽI

12 fiji

foto: businessinsider.com

Keď sa povie raj, mno­ho z nás si urči­te pred­sta­ví prá­ve Fidži. Už len na foto­gra­fiách ti toto mies­to ponú­ka dych­be­rú­ci záži­tok. Pred­stav si, čo to musí byť naži­vo. A okrem doko­na­lé­ho mies­ta pre priaz­niv­cov potá­pa­nia a šnorch­lo­va­nia je ostrov Lau­ca­la dokon­ca prvé mies­to na sve­te, kto­ré ponú­ka jaz­du v ponor­ke.

# ZAN­ZI­BAR

13 zanzibar

foto: businessinsider.com

Zan­zi­bar je snom mno­hých ces­to­va­te­ľov. Je obklo­pe­ný tými najk­raj­ší­mi afric­ký­mi plá­ža­mi, aké si doká­žeš pred­sta­viť, a svo­jim náv­štev­ní­kom ponú­ka okrem kriš­tá­ľo­vo čis­tej vody aj mno­ho von­kaj­ších akti­vít, kto­ré v tebe zane­cha­jú len tie naj­lep­šie spo­mien­ky.

# GAT­LIN­BURG, Ten­nes­see, USA

14 tennessee

foto: businessinsider.com

Malé, zato milé. Toto mes­teč­ko leží na úpä­tí národ­né­ho par­ku Gre­at Smo­ky Moun­tains a ponú­ka ti na pre­skú­ma­nie svo­je pre­krás­ne turis­tic­ké chod­ní­ky. Nevy­ne­chaj ani Gre­at Smo­ky Arts & Craft Com­mu­ni­ty, kde v okru­hu 13 km náj­deš viac ako 100 obcho­dí­kov. Kto pove­dal, že doko­na­lá dovo­len­ka je iba tá pri mori.

# KOR­ČU­LA, Chor­vát­sko

15 croatia

foto: businessinsider.com

Nie je tajom­stvom, že Slo­vá­ci majú radi Chor­vát­sko. Ostrov Kor­ču­la je kús­kom nedot­knu­té­ho raja a ponú­ka nespo­čet­né množ­stvo miest, kto­ré sto­jí za to nav­ští­viť. Malé dedin­ky, čaro­vné sta­ré mes­to, tiché plá­že či zna­me­ni­té bie­le víno Grk, kto­ré môžeš ochut­nať vo vino­té­kach, to je iba pár prí­kla­dov toho, pre­čo je Chor­vát­sko stá­le obľú­be­nou des­ti­ná­ci­ou.

# CAÑO CRIS­TA­LES, Kolum­bia

rebeccaadventuretravel com

foto:rebeccaadventuretravel.com

Ak milu­ješ prí­rod­né úka­zy, vyber sa v lete do Caño Cris­ta­les v Kolum­bií. Toto mies­to je pokry­té vod­nou rast­li­nou, kto­rá za rôz­nych p pod­mie­nok mení far­by na čer­ve­nú, mod­rú, žltú, oran­žo­vú a hne­dú. Od decem­bra do mája je Caño Cris­ta­les zatvo­re­né, aby ťa v lete moh­lo doslo­va pri­ví­tať far­ba­mi.

# BER­MU­DY

17 bermuda

foto: businessinsider.com

Ber­mud­ský tro­j­u­hol­ník nie je jedi­ná vec, kto­rá Ber­mu­dy pre­slá­vi­la. Toto mies­to obklo­pu­jú kora­lo­vé úte­sy, ostrov­če­ky a doslo­va vib­ru­je mor­ským živo­tom, a je ide­ál­ne pre ľudí, kto­rí hol­du­jú plach­te­niu. Samoz­rej­me, že ani tí, kto­rí pre­fe­ru­jú pev­ni­nu, náv­šte­vu Ber­múd neoľu­tu­jú.

# MILWAU­KEE, Wis­con­sin, USA

18 wisconsin

foto: businessinsider.com

Milwa­kee, pre­zý­va­né tiež “Brew City”, sa môže pochvá­liť tým, že je jed­ným z miest s naj­vyš­ším počtom barov na oso­bu v USA. Okrem toho tu ale náj­deš mno­ho chut­né­ho jed­la, naj­mä na Milwa­kee Pub­lic Mar­ke­te, odkiaľ sa ti nebu­de chcieť odísť. A neskôr ani nebu­de dať, pre­to­že toľ­ko dob­ré­ho jed­la si už dlho nemal.

# QUÉ­BEC CITY, Kana­da

19 quebec c can

foto: businessinsider.com

Qué­bec City ti ponú­ka krás­nu archi­tek­tú­ru zo 17.storočia, kto­rá ti uká­že, aké je jed­no­du­ché stra­tiť sa na chví­ľu v čase. Nie nadar­mo je súčas­ťou národ­né­ho dedič­stva UNES­CO. Qué­bec City ti pomô­že vrá­tiť sa pár sto­ro­čí späť, vní­mať všet­ku tú úžas­nú atmo­sfé­ru, kto­rá ťa pohl­tí. Uži si večer v sta­ro­dáv­nom bis­tre, blúď dlhý­mi ulič­ka­mi, ale­bo si skrát­ka uži jeden z mno­hých let­ných fes­ti­va­lov a jar­mo­kov.

# AZOR­SKÉ OSTRO­VY, Por­tu­gal­sko

20 portugal

foto: businessinsider.com

Tých­to 9 ostro­vov je čas­to spo­mí­na­ných ako jed­no z naj­lep­šie strá­že­ných tajom­stiev Atlan­ti­ku. Ponú­ka­jú všet­ko. Sku­toč­ne všet­ko. Od plá­ží, cez jaze­rá, až po sopeč­né jas­ky­ne a vodo­pá­dy. Jed­no mies­to je tu kraj­šie ako dru­hé. Náv­šte­va Azor­ských ostro­vov by bola mož­nosť, kto­rú urči­te neoľu­tu­ješ.

# HOK­KAI­DO, Japon­sko

21 japan

foto: businessinsider.com

Japon­ský ostrov Hok­kai­do je domo­vom sko­rých ran­ných trhov, horú­cich jazier, nád­her­ných kve­ti­no­vých polí a neza­bud­nu­teľ­ných zážit­kov. V lete je na náv­šte­vu ostro­va naj­lep­ší čas, a keď už tam budeš, mož­no sa ti poda­rí aj náv­šte­va jed­né­ho z viac ako 1200 festivalov,ktoré ostrov kaž­dý rok orga­ni­zu­je.

# JACK­SON HOLE, Wyo­ming, USA

22 wyoming

foto: businessinsider.com

Hoci je Jack­son Hole vo Wyo­min­gu zná­ma naj­mä pre svo­je skve­lé pod­mien­ky na lyžo­va­nie, v lete ponú­ka mno­hé iné akti­vi­ty, kto­ré ťa udr­žia v pohy­be. Medzi nimi naprí­klad raf­ting, golf, jaz­du na koni, mož­nosť túry ale­bo hor­ské­ho bicyk­lo­va­nia. A aby som neza­bud­la spo­me­núť, bolo by múd­re využiť aj blíz­kosť neďa­le­ké­ho Grand Teto­nu a Yel­lo­ws­to­nu, keď už budeš v oblas­ti.

# KOS­TA­RI­KA

23 costa rica

foto: businessinsider.com

Hoci je hlav­ná sezó­na na Kos­ta­ri­ke od Novem­bra do aprí­la, pre teba to môže zna­me­nať hlav­ne to, že v lete vychy­táš ešte lep­šie ceny. Kos­ta­ri­ka otvá­ra nové luxus­né rezor­ty a bun­ga­lo­vy, kto­ré by boli prí­jem­ným spes­tre­ním už aj tak fan­tas­tic­kej dovo­len­ky, naj­mä ak by boli ešte o čosi lac­nej­šie ako nor­mál­ne. Vychut­naj si daž­ďo­vé pra­le­sy a všet­ky krá­sy, kto­ré ti Kos­ta­ri­ka ponú­ka.

# RIO DE JANE­I­RO, Bra­zí­lia

24 rio

foto: businessinsider.com

Okrem toho, že v roku 2016 Rio de Jane­i­ro hos­ťu­je Olym­pij­ské hry, toto mies­to je skrát­ka doko­na­losť. Náj­deš tu všet­ko, po čom tvo­je srd­ce baží, od úžas­ných hôr, cez krás­ny lesy, po pie­soč­na­té plá­že. Neus­tá­la hud­ba v uli­ciach mes­ta ti bude ešte dlho znieť v ušiach. Rio de Jane­i­ro si jed­no­du­cho musíš zami­lo­vať.

# TENE­RI­FE, Špa­niel­sko

25 tenerife

foto: businessinsider.com

Naj­väč­ší z Kanár­skych ostro­vov, Tene­ri­fe sa pýši svo­ji­mi pies­ko­vý­mi plá­ža­mi, all inc­lu­si­ve rezort­mi a mno­hý­mi akti­vi­ta­mi. Okrem toho ti však ponú­ka aj svo­je krás­ne tro­pic­ké lesy, sopeč­né teré­ny a nád­her­nú archi­tek­tú­ru. Tene­ri­fe je skrát­ka all in.

# CHAR­LES­TON, Juž­ná Karo­lí­na, USA

26 charles s carol

foto: businessinsider.com

Kúzel­né mes­to s boha­tou his­tó­ri­ou (ale­bo aspoň takou boha­tou, akú ti môže Ame­ri­ka ponúk­nuť), kde mies­to mra­ko­dra­pov sto­ja kos­to­lí­ky. Char­les­ton je mies­to, kto­ré ti na Ame­ri­ku ponúk­ne iný pohľad.

# QUE­ENS, New York

queens armanyc org

foto: armanyc.org

Keď sa povie New York, urči­te sa ti ako prvé pred oča­mi vyja­ví mes­to New York City. Všet­ci cho­dia obja­vo­vať Man­hat­tan. Ale čo tak skú­siť newy­or­skú štvrť Que­ens? Mie­ša­nie kul­túr a národ­nos­tí, naj­väč­ší newy­or­ský Chi­na­to­wn, moria a moria obcho­dí­kov, reštau­rá­cií, kaviar­ní a atmo­sfé­ra, na kto­rú neza­bud­neš do kon­ca svoj­ho živo­ta.

# OSTROV CANOU­AN, Sv. Vin­cent a Gre­na­dí­ny

28 vincent a grenada

foto: businessinsider.com

Canou­an je ide­ál­ne mies­to, pokiaľ túžiš po tro­che súkro­mia. Pod­ma­ní si ťa tiež svo­ji­mi krás­ny­mi plá­ža­mi a dych­be­rú­ci­mi, nanaj­výš luxus­ný­mi pri­vát­ny­mi rezi­den­cia­mi. Uži si dovo­len­ku ako pán, kto­rým si.

# LA ROQUE-GAGE­AC, Fran­cúz­sko

29 dalsie fr

foto: businessinsider.com

Toto mies­to je pova­žo­va­né za jed­nu z najk­raj­ších dedi­niek vo Fran­cúz­sku. Nechaj sa aj ty okúz­liť atmo­sfé­rou počas túla­nia sa ulič­ka­mi, ale­bo sa odvez loď­kou a uži si pohľad z inej per­spek­tí­vy.

# ĽUB­ĽA­NA, Slo­vin­sko

30 slovenia

foto: businessinsider.com

Ljubl­ja­na skrý­va viac, ako iba názov podob­ný tomu náš­mu. Vyber sa na večer­nú pre­chádz­ku pop­ri rie­ke, ale­bo si vychut­naj nie­čo dob­ré v jed­nom z lokál­nych pod­ni­kov. Ljubl­ja­na ťa urči­te uchvá­ti svo­jou skve­lou atmo­sfé­rou.

Pozri si tiež mies­ta, kto­ré v oblas­ti ces­tov­né­ho ruchu v roku 2015 vyhra­li naj­viac oce­ne­ní, pria­mo tu.

Zdroj: Talia Ava­kian, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: todoviajes.com

Pridať komentár (0)