Kanad­ský start-up pre­dáva Číne vzduch vo fľa­šiach

Tatiana Rumanovská / 19. decembra 2015 / Business

Všetko sa dá spe­ňa­žiť. Zrejme týmto sa asi riadi Kanad­ská spo­loč­nosť Vita­lity Air, ktorá sa roz­hodla zaro­biť na kva­lite ovzdu­šia v Číne, ktoré je momen­tálne vo veľmi zúfa­lom stave. Ako rie­še­nie pre oby­va­te­ľov zne­čis­te­nej kra­jiny ponúka pravý kanad­ský vzduch vo fľa­šiach.

Začiat­kom decem­bra sa met­ro­pola Číny dostala do nebla­hej situ­ácie, kedy sa kvôli sil­nému zne­čis­te­niu z lokál­nych tovární ocitla v hus­tej hmle smogu. Úro­veň zdra­viu škod­li­vých toxí­nov už po dru­hý­krát v prie­behu krát­kej doby pre­siahla naj­vyšší tzv. čer­vený stu­peň poho­to­vosti a pred­po­kladá sa, že ten­to­krát môže byť stav ešte horší.

canadian-company-selling-bottled-air-to-china

Situ­ácie sa však promptne chy­til zakla­da­teľ kanad­ského star­tupu, Moses Lam. „Chceli sme uro­biť niečo pre­vratné a zábavné, tak sme sa roz­hodli, že skú­sime pre­dá­vať vzduch.“ Svoju spo­loč­nosť síce zalo­žil už pred rokom, no práve vďaka nepriaz­ni­vému vývoju zne­čis­te­nia v Pekingu zažíva ofi­ciálny boom. „Naša prvá zásielka 500 fliaš s čerstvým vzdu­chom sa pre­dala do 4 dní.“ , pove­dal Lam. Keďže sa smog nezmier­ňuje, na ceste je ďal­ších vyše 4000 kusov. Ako však bolo tiež pozna­me­nané, väč­šina z nich je už takisto pre­daná.

pVPozvp

Šikovní záchran­co­via“ sú vlastne fľaše plnené kom­pre­so­va­ným pra­vým kanad­ským hor­ským vzdu­chom z oblasti Národ­ného parku Banff. Ich pred­chod­cami boli her­me­ticky uzat­vá­ra­teľné plas­tové vrecká, ktoré sa pre­dá­vali cez Taobao (čín­sky eBay) za 99 cen­tov. Cenovo sa fľaše pohy­bujú v rovine cca 13 € za fľa­šo­vaný vzduch, zhruba 20€ si zákaz­níci zapla­tia za čistý kys­lík. Suma sa ale líši v závis­losti od veľ­kosti a množ­stva kúpe­ných fliaš.

Zne­čis­te­nie je nepo­chybne závažný prob­lém, preto sa sna­žíme vniesť do života takto skú­ša­ným ľuďom mož­nosť čerstvého vzdu­chu do ich kaž­do­den­ného života.“ uvá­dza Har­ri­son Wang, zástupca Vita­lity Air v Číne. Neza­bu­dol však pozna­me­nať ani tak­tiku biz­nisu, ktorá je zalo­žená namiesto pro­ak­tív­nej na reak­tív­nej stra­té­gii, keďže dopyt je vysoký a pris­pô­so­be­nie sa požia­dav­kám trhu je nevy­hnut­nosť.

**FILE**This May 1, 2008 file photo shows Chinese women cycling through smog and pollution over Beijing's Tiananmen Square. A thick brown cloud of soot, particles and chemicals stretching from the Persian Gulf to Asia threatens health and food supplies in the world, according to a report commissioned by the U.N. Environment Program released Thursday, Nov. 13, 2008. (AP Photo/Oded Balilty, File)

zdroj: www.techinsider.io

Pridať komentár (0)