Kanad­ský start-up pre­dá­va Číne vzduch vo fľa­šiach

Tatiana Rumanovská / 19. decembra 2015 / Business

Všet­ko sa dá spe­ňa­žiť. Zrej­me tým­to sa asi ria­di Kanad­ská spo­loč­nosť Vita­li­ty Air, kto­rá sa roz­hod­la zaro­biť na kva­li­te ovzdu­šia v Číne, kto­ré je momen­tál­ne vo veľ­mi zúfa­lom sta­ve. Ako rie­še­nie pre oby­va­te­ľov zne­čis­te­nej kra­ji­ny ponú­ka pra­vý kanad­ský vzduch vo fľa­šiach.

Začiat­kom decem­bra sa met­ro­po­la Číny dosta­la do nebla­hej situ­ácie, kedy sa kvô­li sil­né­mu zne­čis­te­niu z lokál­nych továr­ní ocit­la v hus­tej hmle smo­gu. Úro­veň zdra­viu škod­li­vých toxí­nov už po dru­hý­krát v prie­be­hu krát­kej doby pre­siah­la naj­vyš­ší tzv. čer­ve­ný stu­peň poho­to­vos­ti a pred­po­kla­dá sa, že ten­to­krát môže byť stav ešte hor­ší.

canadian-company-selling-bottled-air-to-china

Situ­ácie sa však prompt­ne chy­til zakla­da­teľ kanad­ské­ho star­tu­pu, Moses Lam. „Chce­li sme uro­biť nie­čo pre­vrat­né a zábav­né, tak sme sa roz­hod­li, že skú­si­me pre­dá­vať vzduch.“ Svo­ju spo­loč­nosť síce zalo­žil už pred rokom, no prá­ve vďa­ka nepriaz­ni­vé­mu vývo­ju zne­čis­te­nia v Pekin­gu zaží­va ofi­ciál­ny boom. „Naša prvá zásiel­ka 500 fliaš s čerstvým vzdu­chom sa pre­da­la do 4 dní.“ , pove­dal Lam. Keď­že sa smog nezmier­ňu­je, na ces­te je ďal­ších vyše 4000 kusov. Ako však bolo tiež pozna­me­na­né, väč­ši­na z nich je už takis­to pre­da­ná.

pVPozvp

Šikov­ní záchran­co­via“ sú vlast­ne fľa­še plne­né kom­pre­so­va­ným pra­vým kanad­ským hor­ským vzdu­chom z oblas­ti Národ­né­ho par­ku Banff. Ich pred­chod­ca­mi boli her­me­tic­ky uzat­vá­ra­teľ­né plas­to­vé vrec­ká, kto­ré sa pre­dá­va­li cez Taobao (čín­sky eBay) za 99 cen­tov. Ceno­vo sa fľa­še pohy­bu­jú v rovi­ne cca 13 € za fľa­šo­va­ný vzduch, zhru­ba 20€ si zákaz­ní­ci zapla­tia za čis­tý kys­lík. Suma sa ale líši v závis­los­ti od veľ­kos­ti a množ­stva kúpe­ných fliaš.

Zne­čis­te­nie je nepo­chyb­ne závaž­ný prob­lém, pre­to sa sna­ží­me vniesť do živo­ta tak­to skú­ša­ným ľuďom mož­nosť čerstvé­ho vzdu­chu do ich kaž­do­den­né­ho živo­ta.“ uvá­dza Har­ri­son Wang, zástup­ca Vita­li­ty Air v Číne. Neza­bu­dol však pozna­me­nať ani tak­ti­ku biz­ni­su, kto­rá je zalo­že­ná namies­to pro­ak­tív­nej na reak­tív­nej stra­té­gii, keď­že dopyt je vyso­ký a pris­pô­so­be­nie sa požia­dav­kám trhu je nevy­hnut­nosť.

**FILE**This May 1, 2008 file photo shows Chinese women cycling through smog and pollution over Beijing's Tiananmen Square. A thick brown cloud of soot, particles and chemicals stretching from the Persian Gulf to Asia threatens health and food supplies in the world, according to a report commissioned by the U.N. Environment Program released Thursday, Nov. 13, 2008. (AP Photo/Oded Balilty, File)

zdroj: www.techinsider.io

Pridať komentár (0)