Karol sa vrátil na Slovensko, kde si otvoril jedinečnú Šiškáreň. Každý deň má vypredané

Linda Cebrová / 5. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Je vy­uče­ným pe­ká­rom, no re­meslu sa naj­viac priu­čil za hra­ni­cami Slo­ven­ska
  • Kvôli ro­dine sa vrá­til z Lon­dýna, kde pred­tým spo­lu­pra­co­val s na­juz­ná­va­nej­šími pe­kármi vo svete
  • V Bra­ti­slave si ot­vo­ril vlastnú šiš­ká­reň, ktorú si ľu­dia už po pár dňoch od ot­vo­re­nia za­mi­lo­vali
zdroj: archív:Šiškáreň
  • Je vy­uče­ným pe­ká­rom, no re­meslu sa naj­viac priu­čil za hra­ni­cami Slo­ven­ska
  • Kvôli ro­dine sa vrá­til z Lon­dýna, kde pred­tým spo­lu­pra­co­val s na­juz­ná­va­nej­šími pe­kármi vo svete
  • V Bra­ti­slave si ot­vo­ril vlastnú šiš­ká­reň, ktorú si ľu­dia už po pár dňoch od ot­vo­re­nia za­mi­lo­vali

Ka­rol Ha­ring žil 16 ro­kov mimo Slo­ven­ska. Ne­jaký čas po­bu­dol v Aus­trá­lii, no na­ko­niec mu pri­schla Veľká Bri­tá­nia. Je vy­uče­ným pe­ká­rom, no podľa jeho slov na Slo­ven­sku ne­mal šancu na­učiť sa toľko, čo vonku, preto som sa roz­ho­dol na­do­bud­núť skú­se­nosti práve v Lon­dýne.

„Mu­sím po­dot­knúť, že som bol v pravý čas na správ­nych mies­tach, pre­tože som mal mož­nosť pra­co­vať a do­vo­lím si po­ve­dať s tými na­juz­ná­va­nej­šími pe­kármi vo svete. Už dlho som pre­mýš­ľal čo by som pie­kol u nás doma, chcel som ur­čite niečo tra­dičné a čo je zná­mej­šie kra­ja­nom, keď nie šišky a poc­tivý do­máci kvás­kový chlieb?” ho­vorí Ka­rol pre Star­ti­tup.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív:Šiš­ká­reň

Aj vďaka pod­pore jeho najb­liž­ších ľudí sa mu po­da­rilo vrá­tiť do Bra­ti­slavy, kde skúša šťas­tie so svo­jou no­vou Šiš­kár­ňou. V pre­vádzke Šiš­ká­reň vo Fresh Mar­kete náj­deš vždy čerstvé šišky z vlast­ného kvásku so špe­ciál­nymi ná­pl­ňami. Za jednu za­pla­tíš 2,50 eur. Na svoje si tu však prí­deš aj keď hľa­dáš poc­tivý kvás­kový chlieb. 600 gra­mový Kvás­kovo- ražno- pše­ničný chlieb tu kú­piš za 2,60 eur.

Ka­ro­lova pre­vádzka po­ma­ličky roz­ši­ruje sor­ti­ment o pa­gáče a kvás­kové via­nočky. „Nech­cem mať toho veľa, rad­šej sa sú­stre­ďu­jem na kva­litu ako na kvan­titu” kon­šta­tuje Ka­rol.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív:Šiš­ká­reň

Pro­dukty z Ka­ro­lo­vej šiš­kárňo-pe­kárne si ľu­dia za krátky čas na­ozaj za­mi­lo­vali. Bežne sa stáva, že sa všetky vý­robky vy­pre­dajú ešte pred zá­ve­reč­nou. „Stáva sa to každý deň a ja som za to ne­smierne vďačný aj keď nie­ktorí ľu­dia si za­na­dá­vajú, že im ne­os­talo. Mňa to po­tom mrzí, no môžu si re­zer­vo­vať na druhý deň na­prí­klad cez náš Ins­ta­gram @sis­ka­ren_pe­ka­ren, kde sme so zá­kaz­níkmi ne­us­tále v kon­takte,” ho­vorí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív:Šiš­ká­reň

Niet divu, že o šišky a chlieb z kvásku je ne­smierny zá­u­jem. Denne Ka­rol predá toľko vý­rob­kov, koľko vlá­dze vy­ro­biť. Vý­robky sú uni­kátne v tom, že Ka­rol sa pri svo­jich re­cep­tú­rach snaží pod­po­ro­vať lo­kál­nych do­dá­va­te­ľov. Na­prí­klad po­u­žíva va­jíčka vý­lučne z voľ­ného chovu a do cesta ani do ná­plní ne­pri­dáva žiadne zmesy.  

Všetko pri­pra­vuje sám, to zna­mená, že každá jedna šiška a chlieb prejde jeho ru­kami. Tak­tiež po­u­žíva vý­hradne vlastný kvá­sok. „Ta­jom­stvo do­ko­na­lého a kva­lit­ného kvásku nie je žiadny zá­zrak. Treba sa o neho sta­rať a pra­vi­delne pri­kr­mo­vať. Je­diné čo treba na­ozaj mať je tr­pez­li­vosť.” 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Ins­ta­gram, ivaz_pi­vaz

Opus­tiť mesto, akým je Lon­dýn a ísť roz­bie­hať biz­nis do Bra­ti­slavy však vy­ža­duje ur­čitú dávku am­bí­cií. Ka­ro­lovi v tomto smere veľmi po­mohla ro­dina.

Za všet­kým hľa­daj ženu a keďže moja pria­teľka od­mie­tala žiť v cu­dzine a ani vzťah na diaľku jej ne­vo­ňal, roz­ho­dol som sa že je čas ísť do­mov a ot­vo­riť si niečo vlastné. Sa­moz­rejme aj moja ro­dina, pre­tože tá je naj­dô­le­ži­tej­šia. Ne­mám po­cit, že bolo niečo ťažké na roz­behu tohto biz­nisu ale mu­sím sa pri­znať, keď som sa lú­čil s Lon­dý­nom mal som slzy na kra­jíčku,”

Čo sa týka Ka­ro­lo­vých plá­nov do bu­dúcna, s pre­vádz­kou by ďa­lej rád expan­do­val a plá­nuje oslo­viť aj rôzne stre­et­fo­ody, mar­kety a fes­ti­valy.

Pridať komentár (0)