Logo portálu Sketcher.sk

Taxislužba sa perfektne chytila toho, že v New Yorku nepremáva linka metra

 • 11. decembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • V mes­tách ako je New York pred­sta­vuje metro pra­vi­delný spô­sob pre­pravy pre ti­sícky ľudí
 • Na zde­se­nie oby­va­te­ľov mest­skej časti Bro­ok­lyn sa ich linka L bude pre­rá­bať dl­hých 15 me­sia­cov
 • Táto ta­xis­lužba sa však ih­neď cho­pila per­fekt­nej re­klam­nej prí­le­ži­tosti

Toto je moderné bývanie z rúk architektov, ktoré rastie spolu s rodinou

 • Veronika Bartosova
 • Bý­va­nie mimo štan­dard­ného dis­po­zič­ného rámca, pries­to­ro­vého uspo­ria­da­nia, roz­počtu, zau­ží­va­ných vzťa­hov a pred­stáv…
 • Pre­mys­lený kon­cept, ktorý je schopný ďaľ­šieho roz­voja, rastu a pris­pô­so­be­nia. Vo­pred de­fi­no­vaná os­nova jasne a kon­cepčne ur­čuje vy­uži­tie po­zemku

Ikea znovu skóruje. Dvoma úžasnými reklamami odpočítava dni do Vianoc

 • Viktória Husarčíková
 • Pre­šla už druhá ad­ventná ne­deľa, no prí­val via­noč­ných re­klám sa ešte stále ne­za­sta­vuje
 • Ikea pris­pieva rovno dvomi spotmi, ktoré sú vy­tvo­rené pre po­bočky v Švéd­sku a v Ka­nade
 • Firma však svo­jou kre­a­ti­vi­tou roz­cí­tila srd­cia ce­lého sveta
nábytok

Milovníci práce z domu majú vlastný nábytok inšpirovaný NASA. Na svedomí ho má francúzsky študent

 • 10. decembra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Fre­e­lan­cing je v sú­čas­nosti ob­rov­ským tren­dom, kto­rému hol­duje hlavne mlad­šia ge­ne­rá­cia
 • Nie je preto vô­bec prek­va­pe­ním, že sme sa doč­kali pr­vého ná­bytku za­me­ra­ného vý­sostne na túto sku­pinu pra­cov­ní­kov
 • Práca z do­mova by mala byť to­tiž lo­gicky po­hodl­nej­šia ako v kan­ce­lá­rii

Neďaleko Bratislavy vyrástla unikátna stavba, ktorá je skvelou ukážkou neštandardného bývania

 • Veronika Bartosova
 • Keď ar­chi­tekt robí pre seba, má mož­nosť vy­tvo­riť dielo, ktoré je jeho vlast­nou au­tor­skou vý­po­ve­ďou
 • V pre­zen­to­va­nom ob­jekte je to zrejmé. Au­tori (a je­den z nich zá­ro­veň aj po­u­ží­va­teľ) vo vzá­jom­nej zhode vy­tvo­rili dom a pro­stre­die, ktoré zhmot­ňuje ich ná­zor na jednu z mož­ných po­dôb bý­va­nia pre ne­zá­vis­lých kre­a­tív­nych ľudí

Ako sme klientovi prostredníctvom jednej súťaže zvýšili počet objednávok o 250 percent

 • 09. decembra 2018
 • Veronika Andorová

Silu ins­ta­gra­mo­vých sú­ťaží už dávno ne­treba pod­ce­ňo­vať. Sú jed­nou z mála fo­riem na­tív­nej ko­mu­ni­ká­cie, ktorá spĺňa brand awa­re­ness aj per­for­mance cieľ. Práve ko­la­bo­rá­ciu na sú­ťa­žiach so sil­nými ins­ta­gra­mo­vými úč­tami by podľa nás mala ab­sol­vo­vať každá značka. Preto sme sa roz­hodli vy­tvo­riť na túto tému prí­pa­dovú štú­diu, v kto­rej sa do­zvieš: prečo sú ins­ta­gra­mové sú­ťaže efek­tívne,… Čí­tať viac &ra­quo

Študentom sa nepáčila ich trieda, tak si ju vylepšili. Vďaka ich zelenej stene ich pozná celé Slovensko

 • 08. decembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Traja štu­denti z Evan­je­lic­kého gym­ná­zia v Lip­tov­skom Mi­ku­láši ne­boli spo­kojní s vý­zo­rom ich triedy
 • Vzni­kol teda ná­pad po­sta­viť ze­lenú stenu – stenu z pa­liet, v kto­rej budú za­kom­po­no­vané iz­bové rast­liny
 • Pro­jekt po zre­a­li­zo­vaní vy­hral sú­ťaž Stre­doš­kol­skej od­bor­nej čin­nosti, ale aj pria­zeň ce­lej školy

Ľudia bez domova sa v mrazivej kampani prihovárajú Slovákom

 • 07. decembra 2018
 • Alexandra Valková
 • Zimná kam­paň OZ Va­gus je asi najm­ra­zi­vej­šia, akú ste kedy vi­deli
 • Ľu­dia bez do­mova sa cez Mi­ku­láš­sku rie­kanku pri­ho­vá­rajú ľu­ďom, od kto­rých po­tre­bujú po­moc
 • Zima pred­sta­vuje pre týchto ľudí to naj­ťaž­šie a naj­hro­zi­vej­šie ob­do­bie v roku
 • Po­môcť týmto ľu­ďom mô­žete buď jed­no­ra­zovo alebo im mô­žete pris­pie­vať ľu­bo­voľný prís­pe­vok každý me­siac
McDonald's

Digitálne kiosky v prevádzkach McDonald’s sú špinavšie ako verejné toalety

 • 06. decembra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Ne­bez­pe­čie v po­dobe bak­té­rií číha na nás úplne všade. V brit­ských po­boč­kách Mc­Do­nald’s na­šli fe­kálne bak­té­rie na kaž­dom di­gi­tál­nom ki­osku
 • Vy­zerá to tak, že vina je na strane zá­kaz­ní­kov, ktorí za­ned­bá­vajú hy­gienu. Mc­Do­nald’s to­tiž disp­leje pra­vi­delne čistí de­z­in­fekč­nými roz­tokmi

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.