Logo portálu Sketcher.sk

Marketing Backstage: Na slovíčko s Daliborom Cicmanom

 • 16. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Do kresla re­lá­cie Mar­ke­ting Backs­tage za­sa­dol opäť ďalší hosť z mar­ke­tin­go­vej bran­dže
 • Bol ním Da­li­bor Cic­man, ktorý je ria­di­te­ľom jed­ného z naj­väč­ších slo­ven­ských e-sho­pov Gym­Beam
 • Do­zvieš sa nie­len to, ako to fun­guje v ich firme, ale aj to ako celý ich biz­nis vzni­kol

Slovenka svoj biznis postavila na bodkách. Predáva ich do Austrálie či USA

 • Veronika Bartosova
 • Ta­len­to­vaná a ši­kovná Petra Koš­tová štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, v sú­čas­nosti pra­cuje ako gra­fická di­zaj­nérka v Ko­dani
 • Po ve­če­roch sa po­nára do sveta pl­ného bo­diek Pet & Dot, kde je­di­neč­ným spô­so­bom stvár­ňuje svoje ví­zie
 • Roz­prá­vali sme sa o tom ako nájsť svoj ori­gi­nálny ru­ko­pis, či ako zau­jať pub­li­kum na so­ciál­nych sie­ťach
 • Do­zve­deli sme sa tiež, čo v ži­vote gra­fic­kého di­zaj­néra pri­náša Dán­sko a čo sa oplatí nav­ští­viť v Ko­dani

Najhoršie reklamné faily, ktoré otriasli celým svetom

 • Viktória Husarčíková
 • Re­klama je v dneš­nej dobe na kaž­dom rohu
 • Firmy sa sna­žia svoje pro­dukty od­pre­zen­to­vať čo naj­za­pa­mä­ta­teľ­nej­šie
 • Nie vždy to však do­padne dobre, čoho dô­ka­zom sú aj na­sle­dovné re­klamné faily
audi

Audi pravdepodobne zmení svoje ikonické logo. Takto bude vyzerať

 • Richard Vitkovský
 • Ne­mecká značka Audi me­nila svoje logo na­po­sledy pred dvoma rokmi
 • Dlho to však ne­vy­dr­žalo a s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa chystá ďal­šia zmena
 • V tomto prí­pade sa ná­vrhári in­špi­ro­vali ve­tou: V jed­no­du­chosti je krása.

Týchto 9 dizajnérov by si nemal premeškať na tohtoročnom Fashion Live!

 • Viktória Husarčíková
 • Fas­hion Live! už od 17. do 19. ok­tóbra ovládne bra­ti­slav­skú Starú Trž­nicu
 • Tento roč­ník pri­náša ok­rem stá­lych di­zaj­né­rov aj veľa no­vi­niek
 • My ti pred­sta­víme 9 mód­nych ná­vrhá­rov, kto­rých by si roz­hodne ne­mal vy­ne­chať

Rozrthaný obraz nie je všetko. Toto sú Banksyho najlepšie výstrelky

 • 12. októbra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Pri mene Banksy si ur­čite spo­me­nieš na umel­cov sa­moz­ni­čiaci sa ob­raz
 • Tento vý­stre­lok ob­le­tel in­ter­net rých­los­ťou svetla, av­šak sa­motný ume­lec má po­dob­ných ná­pa­dov na ro­váši viac
 • Pri­ná­šame ti vý­ber z tých naj­lep­ších

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.