Logo portálu Sketcher.sk

Klenoty Aurum pokračujú v kontroverznej kampani. Na Slovákov vytiahli ďalšie „múdrosti“

 • 23. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Slo­ven­ským in­ter­ne­tom sa ešte pred pár týžd­ňami ší­rila vi­rálna kam­paň, ktorá bola vy­s­kla­daná z od­váž­nych vi­zu­álov
 • Stála za ňou značka Kle­noty Au­rum, ktorá si na bil­bor­doch a na in­ter­nete ne­dá­vala ser­vítku po­red ústa
 • A ak­tu­álne uká­zala ďal­šie vi­zu­ály, ktoré opäť zau­jali

17 geniálnych nápadov, ktoré dostali reklamu na úplne iný level

 • Veronika Bartosova
 • Kre­a­tívna re­klama je to, čo fun­guje u ľudí, keďže bil­bordy či spoty na nás úto­čia ve­ľa­krát od­vša­diaľ
 • Ale ako ju uro­biť tak, aby ich ve­rej­nosť mi­lo­vala?
 • My sme zo­zbie­rali nie­koľko prí­kla­dov, pri kto­rých mô­žeme spo­kojne tvr­diť, že táto re­klama fun­guje

Marketing Backstage: Na slovíčko s Ronaldom Luptákom

 • Veronika Bartosova
 • Do naj­nov­šej re­lá­cie Mar­ke­ting Backs­tage do­stal po­zva­nie mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti He­i­ne­ken Slo­ven­sko
 • Ro­nald Lup­ták po­roz­prá­val ako vďaka nemu vzni­kol Zlatý Ba­žant ’73
 • Ale aj o tom, ako si spl­nil svoj det­ský sen

Slovenka svoj biznis postavila na bodkách. Predáva ich do sveta

 • 22. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Ta­len­to­vaná a ši­kovná Petra Koš­tová štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, v sú­čas­nosti pra­cuje ako gra­fická di­zaj­nérka v Ko­dani
 • Po ve­če­roch sa po­nára do sveta pl­ného bo­diek Pet & Dot, kde je­di­neč­ným spô­so­bom stvár­ňuje svoje ví­zie
 • Roz­prá­vali sme sa o tom ako nájsť svoj ori­gi­nálny ru­ko­pis, či ako zau­jať pub­li­kum na so­ciál­nych sie­ťach
 • Do­zve­deli sme sa tiež, čo v ži­vote gra­fic­kého di­zaj­néra pri­náša Dán­sko a čo sa oplatí nav­ští­viť v Ko­dani

Moderná usadlosť, do ktorej cez okná vstupuje poriadny kus prírody

 • Veronika Bartosova
 • Dom a sto­dola vznikli na pô­do­rys­nej stope star­šej usad­losti v ma­lej obci Staré Bříště na Vy­so­čine
 • Ar­chi­tekti do­slovne ne­ko­pí­rujú ty­po­ló­giu, tva­ros­lo­vie či de­kor miest­nej ľu­do­vej ar­chi­tek­túry. Voľne však po­kra­čujú v du­chu ove­re­ných prin­cí­pov

Štúrovci opäť ožili, predávajú poctivé produkty pre slovenský reťazec

 • Veronika Bartosova
 • Kauf­land sta­vil na ne­tra­dič­ných in­flu­en­ce­rov, na­miesto po­pu­lár­neho Goga či Ex­plo­iteda, v kam­pani spo­lu­pra­cuje so Štú­rov­cami
 • Snaží sa tak upria­miť po­zor­nosť na tra­dičné a poc­tivé pro­dukty, ktoré po­chá­dzajú zo Slo­ven­ska
 • Re­ťa­zec ich po­núka pod no­vou znač­kou Z lásky k tra­dí­cii

Vydarený obalový dizajn zo Slovenska, ktorým sa môžeme chváliť aj v zahraničí

 • Veronika Bartosova
 • Ur­čite ste vi­deli už veľa ori­gi­nál­nych oba­lov sve­to­vých pro­duk­tov, ktoré boli tak­mer zau­jí­ma­vej­šie ako sa­motný pro­dukt
 • Na Slo­ven­sku máme však tiež množ­stvo vý­rob­cov, ktorí svoje ori­gi­nálne pro­dukty ba­lia do ešte ori­gi­nál­nej­ších oba­lov
 • Teda hlavne di­zaj­né­rov, ktorí tieto obaly vy­mys­leli

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.