Káva je pod­ľa exper­tov zdra­vá. Je tu však jed­no “ale”

Nikola Brehová / 6. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com

Exper­ti zo Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO) potvr­di­li, že káva môže pomôcť v pre­ven­cii pro­ti nie­kto­rým dru­hom rako­vi­ny, ako naprí­klad rako­vi­na peče­ne a mater­ni­ce. Zis­ti­li tiež, že zdra­viu pros­peš­né je aj pitie bez­ko­fe­i­no­vej kávy, pre­to­že medzi kofe­ínom a tými­to pro­ti­ra­ko­vi­no­vý­mi vlast­nos­ťa­mi kávy nie je žiad­na súvis­losť.

Je tu však dôle­ži­tý aspekt, kto­rý môže zvý­šiť rizi­ko isté­ho typu rako­vi­ny a tým je pitie vria­cej kávy (a tiež čaju), kto­ré môže spô­so­biť poško­de­nie sliz­ni­ce v hrd­le, čo môže viesť až k rako­vi­ne paže­rá­ka. Tak­že, ak nechá­te nápoj minú­tu, dve vyc­hlad­núť, zní­ži­te rizi­ko tej­to záker­nej cho­ro­by.

foto:pexels.com

Euró­pa­nia a Ame­ri­ča­nia zvyk­nú piť zalie­va­né nápo­je pri niž­šej tep­lo­te ako ľudia v iných čas­tiach sve­ta. Naprí­klad, v Juž­nej Ame­ri­ke zvyk­nú piť typic­ký nápoj mate z kovo­vých hrn­če­kov cez kovo­vú slam­ku, kto­ré spra­via nápoj ešte tep­lej­ším. Spô­so­bu­je to poško­de­nie hrd­la, tak­že slam­ke by ste sa pri tep­lej káve mali vyhý­bať.

Pre kávič­ká­rov je vhod­né tep­lú kávu občas vyme­niť za ľado­vú, kto­rá lep­šie pôso­bí na žalú­dok.
Nemu­sí­te sa obá­vať, ani keď pije­te 5 šálok kávy den­ne. Pod­ľa exper­tov, táto prie­mer­ná dáv­ka kávy môže zní­žiť rizi­ko chro­nic­kých ocho­re­ní. Tak­že, ak si nabu­dú­ce pôj­de­te po ďal­šiu šál­ku kávy, maj­te na mys­li, že ju nesmie­te piť prí­liš horú­cu.

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)