Káva je podľa exper­tov zdravá. Má to ale jeden háčik

Ivana Lövingerová / 29. decembra 2016 / Tools a produktivita

Experti zo Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO) potvr­dili, že káva môže pomôcť v pre­ven­cii proti nie­kto­rým dru­hom rako­viny, ako naprí­klad rako­vina pečene a mater­nice. Zis­tili tiež, že zdra­viu pros­pešné je aj pitie bez­ko­fe­i­no­vej kávy, pre­tože medzi kofe­ínom a týmito pro­ti­ra­ko­vi­no­vými vlast­nos­ťami kávy nie je žiadna súvis­losť.

Je tu však dôle­žitý aspekt, ktorý môže zvý­šiť riziko istého typu rako­viny a tým je pitie vria­cej kávy (a tiež čaju), ktoré môže spô­so­biť poško­de­nie sliz­nice v hrdle, čo môže viesť až k rako­vine paže­ráka. Takže, ak necháte nápoj minútu, dve vyc­hlad­núť, zní­žite riziko tejto záker­nej cho­roby.

Kaffeeform-by-Julian-Lechner-leadimg: http://inhabitat.com/

Euró­pa­nia a Ame­ri­ča­nia zvyknú piť zalie­vané nápoje pri niž­šej tep­lote ako ľudia v iných čas­tiach sveta. Naprí­klad, v Juž­nej Ame­rike zvyknú piť typický nápoj mate z kovo­vých hrn­če­kov cez kovovú slamku, ktoré spra­via nápoj ešte tep­lej­ším. Spô­so­buje to poško­de­nie hrdla, takže slamke by ste sa pri tep­lej káve mali vyhý­bať.

Pre kávič­ká­rov je vhodné teplú kávu občas vyme­niť za ľadovú, ktorá lep­šie pôsobí na žalú­dok.
Nemu­síte sa obá­vať, ani keď pijete 5 šálok kávy denne. Podľa exper­tov, táto prie­merná dávka kávy môže zní­žiť riziko chro­nic­kých ocho­rení. Takže, ak si nabu­dúce pôj­dete po ďal­šiu šálku kávy, majte na mysli, že ju nesmiete piť prí­liš horúcu.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: napoleonfour.com/freshbrewedlife, via hllan­drad

Pridať komentár (0)