Kaviareň, ktorá vyzerá ako z papiera, láme rekordy v návštevnosti a stala sa hviezdou na internete

Nastasia Andrejkovičová / 4. januára 2019 / Architektúra

  • Kó­rej­ská ka­via­reň, ktorá je ako vy­stri­hnutá z ko­mixu ti po­núkne vo­ňavú kávu alebo sladký de­zert
  • Tvoj mo­zog sa na prvý po­hľad po­riadne za­potí, kým si uve­domí, že ide o sku­točnú ka­via­reň
  • Skvelá práca di­zaj­né­rov vzbu­dzuje po­cit, akoby si bol/a v čier­no­bie­lom ko­mixe
zdroj: instagram.com/ynd239.20_cafe
  • Kó­rej­ská ka­via­reň, ktorá je ako vy­stri­hnutá z ko­mixu ti po­núkne vo­ňavú kávu alebo sladký de­zert
  • Tvoj mo­zog sa na prvý po­hľad po­riadne za­potí, kým si uve­domí, že ide o sku­točnú ka­via­reň
  • Skvelá práca di­zaj­né­rov vzbu­dzuje po­cit, akoby si bol/a v čier­no­bie­lom ko­mixe

Ak si vždy pri sle­do­vaní kres­le­ných roz­prá­vok alebo ko­mi­xov roz­mýš­ľal, aké by to bolo ocit­núť sa v kres­le­nom svete, máme pre teba rie­še­nie. Ka­via­reň v Juž­nej Kó­rei ti po­núka mož­nosť sa na chvíľu po­no­riť do kres­le­ného, čier­no­bie­leho sveta. Útulná ka­viar­nička Cafe Yeon­nam-dong 239-20 (CAFE 연남동239-20) sa na­chá­dza v ne­ná­pad­nej níz­ko­pod­laž­nej teh­lo­vej bu­dove v meste Soul, v po­pu­lár­nej štvrti Yeon­man-dong.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

#ca­fe­延南洞223_14 #ca­fe­연남동223_14 #연남동카페 #연남동 #카페추천 #포토존 #오픈 . 오픈했어요~! 많이 찾아주세요~

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa 그림 cafe YND223-14 / 2Dcafe (@ynd239.20_cafe),


Celá ka­via­reň má čierno-biele vzory, ktoré boli sta­rost­livo a de­tailne vy­tvo­rené tak, aby u náv­štev­ní­kov vzbu­dili po­cit, že vstú­pili do čierno-bie­leho kres­le­ného sveta, a to od sto­lov až po sto­ličky a ser­ví­ro­va­nie. Di­zaj­néri ka­viarne sa ne­chali in­špi­ro­vať kó­rej­skou úspeš­nou te­le­víz­nou šou s náz­vom „W“, kto­rej au­to­rmi sú Lee Jong-suk a Han Hyo-Joo. Sú­ťa­žiaci v nej stoja me­dzi dvoma svetmi – tým sku­toč­ným a tým fik­tív­nym, in­ter­ne­to­vým.

Každý pod­ni­ka­teľ vie, že v sú­čas­nosti na to, aby bol úspešný, mu ne­stačí po­nú­kať len kva­litný to­var či službu, ale musí zau­jať aj inou pri­da­nou hod­no­tou. Táto ka­via­reň na­ozaj tra­fila kli­nec po hla­vičke, čoho dô­ka­zom je aj jej ohromný úspech na so­ciál­nych sie­ťach a a množ­stvo náv­štev­ní­kov každý deň.

zdroj: my­mo­dern­met.com; tra­ve­land­le­i­sure.com

Pridať komentár (0)