Keď uvi­díš tie­to mapy, už nikdy sa nebu­deš poze­rať na Slo­ven­sko tak ako pred­tým

interez.sk / 13. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: interez.sk

Geo­gra­fia nás môže občas aj šoko­vať. Svet vyze­rá dosť odliš­ne, než sa zdá na mape. Výnim­kou nie je ani Slo­ven­sko.

Z hľa­dis­ka veľ­kos­ti sa vôbec nemô­že­me spo­lie­hať na mapy a to, čo vykres­ľu­jú. To, pre­čo nie­kto­ré kra­ji­ny vyze­ra­jú väč­šie ale­bo men­šie ako ostat­né, vysvet­ľu­je nie­čo, čo sa nazý­va Mer­ca­to­ro­va pro­jek­cia. Kar­to­gra­fi sa sna­ži­li pre­me­niť 3D model Zeme na dvoj­roz­mer­ný, pri­čom prá­ve flám­sky geo­graf Gerar­dus Mer­ca­tor pri­šiel so svo­jím rie­še­ním, a to už veľ­mi dáv­no.

V roku 1569 navrhol mapu, kto­rá by moh­la byť pou­ži­tá pre navi­gač­né úče­ly, no nevý­ho­dou je, že jeho sys­tém je nepres­ný a skres­ľu­je veľ­kosť jed­not­li­vých objek­tov v závis­los­ti na ich pozí­cii k rov­ní­ku. Aj z toh­to dôvo­du sa pev­ni­na Antar­ktí­dy ale­bo Grón­ska javí ako ove­ľa väč­šia, než v sku­toč­nos­ti je. Pozre­li sme sa na to bliž­šie a porov­na­li sme Slo­ven­sko s ostat­ný­mi kra­ji­na­mi sve­ta. Ako to dopad­lo si už pozrie­te v nasle­du­jú­com videu.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)