Kilam­ba je mes­to pre pol mili­ó­na oby­va­te­ľov v Ango­le, kto­ré­mu chý­ba to pod­stat­né

/ 17. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: iliketowastemytime.com

Nova Cida­de de Kilam­ba zjed­no­du­še­ne Kilam­ba je situ­ova­ná asi 30 km od Luan­dy, hlav­né­ho mes­ta Ango­ly. Svo­ju pozor­nosť púta tým, že je zatiaľ sko­ro úpl­ne opus­te­ná.

Kilam­ba bola posta­ve­ná čín­skou fir­mou CITIC pre zhru­ba 500 tisíc oby­va­te­ľov. Toto mes­to pozos­tá­va z viac ako 750 blo­kov apart­má­nov, 100 komerč­ných pries­to­rov, 240 obcho­dov a asi 18 škôl. Jej cena sa vyšpl­ha­la na 3,5 miliar­dy USD, kto­rú Ango­la spla­ti­la výme­nou za ropu. Dokon­če­ná bola v júli 2012, no nasle­du­jú­ci rok bola úpl­ne opus­te­ná kvô­li zlo­ži­tej dostup­nos­ti hypo­te­kár­nych úve­rov.

Foto: iliketowastemytime.com

Foto: iliketowastemytime.com

V roku 2013 pri­ja­la vlá­da Ango­ly opat­re­nia, kto­ré umož­ni­li zís­kať ľah­šie finanč­né pros­tried­ky a dotá­cie pre všet­kých záu­jem­cov o pre­ná­jom ale­bo kúpu nehnu­teľ­nos­tí. Mini­mál­ne nákla­dy sa zní­ži­li zo 125 tisíc na 70 tisíc dolá­rov čo spô­so­bi­lo masív­ny dopyt po novom býva­ní. Aj napriek tomu že admi­ni­stra­tí­va doká­že spra­co­vať den­ne asi 1200 žia­dos­tí, vytvo­ri­li sa rady, v kto­rých ľudia čaka­li nie­koľ­ko dní. Mes­to duchov sa pre­to zapĺňa tak rých­lo ako to admi­ni­stra­tí­va zvlád­ne.

Foto: iliketowastemytime.com

Aby moh­la Kilam­ba fun­go­vať ako bež­né mes­to, potre­bu­je pre svo­ju čin­nosť mno­ho pra­cov­ných miest v kaž­dom odvet­ví, pre­to­že dis­po­nu­je aj vlast­ný­mi elek­trár­ňa­mi. Je to jedi­neč­ný spô­sob ako dodať prá­cu mno­hým neza­mest­na­ným.

Foto: iliketowastemytime.com

Aktu­ál­ne žije v Kilam­be asi 80 tisíc oby­va­te­ľov. Ten­to pro­jekt pred­sta­vu­je pre ľudí Ango­ly viac ako nové mes­to. Je to pre nich prí­le­ži­tosť nájsť si prá­cu a unik­núť zo živo­ta v getách a naštar­to­vať eko­no­mi­ku k lep­šie­mu ras­tu.

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)