Kni­hy, kto­ré ti nakop­nú pro­duk­ti­vi­tu za kaž­dých okol­nos­tí

Nikola Brehová / 22. júla 2016 / Lifehacking

Z pro­duk­ti­vi­ty sa stal Svä­tý grál nie­koľ­kých gene­rá­cií. Chce­me byť pro­duk­tív­ni počas štú­dia, v prá­ci a dokon­ca aj vo svo­jom voľ­nom čase. Toto sú kni­hy, kto­ré by si roz­hod­ne nemal pre­hliad­nuť.

Deep Work

Pra­cu­ješ a zra­zu sa pri­stih­neš pri­tom, že si už dve hodi­ny na neja­kej sociál­nej sie­ti ale­bo poze­ráš videá na You­Tu­be? Sta­lo sa to už asi kaž­dé­mu z nás. Máme oko­lo seba veľa rozp­tý­le­nia a je nároč­né sa sústre­diť výluč­ne na prá­cu. Autor kni­hy Deep Work sa zame­ria­va na schop­nosť zahĺbiť sa do prá­ce bez rozp­tý­le­ní. Čiže kva­lit­ný pra­cov­ný výkon za krat­ší čas.

Deep-Work

The 80/20 Prin­cip­le

Pare­to­vo pra­vid­lo pozná dnes snáď už kaž­dý. Zna­me­ná, že 20% prá­ce ti vypro­du­ku­je 80% výsled­kov. V tej­to kni­he sa dozvieš, ako dosiah­nuť viac s men­šou inves­tí­ci­ou zdro­jov, času a tak ďalej. Kľú­čom je iden­ti­fi­ko­vať tých 20%. Zaobe­rá sa tým, že je potreb­né robiť správ­ne veci a nie len pra­co­vať. Kni­ha je pri­po­mien­kou nie len toho, ako pra­co­vať efek­tív­ne, ale aj toho, aké je dôle­ži­té vybrať si prá­cu hneď v jej začiat­ku.

8020

Eat That Frog

Brian Tra­cy pat­rí k naj­zná­mej­ším auto­rom z toh­to súd­ka kníh. V tej­to ti vysvet­lí, aké je dôle­ži­té sa naj­skôr vyspo­ria­dať s naj­ťaž­šou a naj­pod­stat­nej­šou úlo­hou dňa. Čiže svoj pra­cov­ný deň začneš tou naj­dô­le­ži­tej­šou úlo­hou. Je to skve­lý začia­tok dňa, kto­rý ti pri­ne­sie aj výsled­ky. Zaobe­rá sa tu aj ďal­ší­mi tech­ni­ka­mi na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty, z kto­rých môžeš čer­pať.

eat-that-frog

The Check­list Mani­fes­to

Kni­ha, kto­rá ponú­ka iný pohľad na bež­nú vec akou je zoznam úloh. Autor, chi­rurg Atol Gawan­de, pou­ka­zu­je na sku­toč­nosť, kto­rá ovplyv­ňu­je kaž­dú oblasť živo­ta, a to ako pro­fe­si­oná­li vyspo­ra­dú­va­jú so zod­po­ved­nos­ťou. Roz­li­šu­je chy­by spô­so­be­né igno­ran­ci­ou a chy­by zaprí­či­ne­né hlú­pos­ťou. Pra­cu­je s prí­klad­mi z pra­xe, z medi­cí­ny, z letec­tva a z sta­veb­níc­tva, kde chy­ba je roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou.

71CwWiCJhuL

The Effec­ti­ve Exe­cu­ti­ve

Skve­lá kni­ha pre súčas­ných a budú­cich líd­rov. Autor pri­po­mí­na zla­té pra­vid­lo pro­duk­ti­vi­ty – uro­biť to, čo iní pre­hlia­da­jú, rov­na­ko ako vyhý­bať sa veciam, kto­ré nie sú pro­duk­tív­ne ale­bo môžu byť dele­go­va­né. Pomô­že ti lep­šie využí­vať čas. Kla­die dôraz na výsled­ky a na to, ako zamest­ná­vať ľudí na zákla­de ich sil­ných strá­nok. Pár kapi­tol sa venu­je vede­niu tímu, ostat­né sú zame­ra­né na jed­not­liv­ca, líd­ra.

The Life-Chan­ging Magic of Tidy­ing Up

Autor­ka Marie Kon­do ťa v tej­to pub­li­ká­cii pre­ve­die tech­ni­kou „Kon­Ma­ry“, čo je orga­ni­zač­ná metó­da. Máš si upra­tať svoj osob­ný pries­tor, kto­rý má vplyv na tvoj osob­ný a men­tál­ny život.

Get­ting Things Done

Ide prav­de­po­dob­ne o naj­po­pu­lár­nej­šiu kni­hu o pro­duk­ti­vi­te. Myš­lien­ka je jas­ná: Kaž­dá úlo­ha, kaž­dý pro­jekt na tvo­jom zozna­me má svo­je mies­to a čas. Kni­ha má tri hlav­né čas­ti. V prvej čas­ti ťa autor pre­ve­die celým pro­ce­som, v dru­hej čas­ti ťa naučí, ako ho imple­men­to­vať a v tre­tej čas­ti ti uká­že výho­dy jeho kaž­do­den­né­ho využí­va­nia.

The Power of Less

Kni­ha má dve čas­ti. V prvej sa naučíš nasta­viť si limi­ty, zjed­no­du­šo­vať a vytvá­rať si nové návy­ky. V dru­hej čas­ti ťa autor, Leo Babau­ta, naučí ria­diť pro­jekt, cie­le, úlo­hy, mai­ly či den­né cie­le. Kni­ha je ide­ál­ne v prí­pa­de, že chceš robiť orga­ni­zo­va­ne a záro­veň jed­no­du­cho.

The one Thing

Cie­ľom je odstrá­niť všet­ko, čo ťa ruší, zis­tiť, čo je tou naj­dô­le­ži­tej­šou vecou a zame­rať sa na ňu. Zis­tíš, ako sa zame­rať na to naj­dô­le­ži­tej­šie v kaž­dej oblas­ti svoj­ho živo­ta. Vec, kto­rá ti skva­lit­ní život.

Do The Work

Táto pub­li­ká­cia nie je o tom, ako robiť čo naj­lep­šiu prá­cu, ale o tom, ako pre­ko­nať pre­káž­ky a ako pra­co­vať na dlho­do­bých pro­jek­toch. Pod­stat­né je neskon­čiť a neza­sta­viť sa, keď boju­ješ s ťaž­kým prob­lé­mom.

zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium, zdroj titul­nej foto:soondayswiss.wordpress.com

Pridať komentár (0)