Knihy, ktoré ti nakopnú pro­duk­ti­vitu za kaž­dých okol­ností

Nikola Brehová / 22. júla 2016 / Tools a produktivita

Z pro­duk­ti­vity sa stal Svätý grál nie­koľ­kých gene­rá­cií. Chceme byť pro­duk­tívni počas štú­dia, v práci a dokonca aj vo svo­jom voľ­nom čase. Toto sú knihy, ktoré by si roz­hodne nemal pre­hliad­nuť.

Deep Work

Pra­cu­ješ a zrazu sa pri­stih­neš pri­tom, že si už dve hodiny na neja­kej sociál­nej sieti alebo poze­ráš videá na You­Tube? Stalo sa to už asi kaž­dému z nás. Máme okolo seba veľa rozp­tý­le­nia a je náročné sa sústre­diť výlučne na prácu. Autor knihy Deep Work sa zame­riava na schop­nosť zahĺbiť sa do práce bez rozp­tý­lení. Čiže kva­litný pra­covný výkon za kratší čas.

Deep-Work

The 80/20 Prin­ciple

Pare­tovo pra­vidlo pozná dnes snáď už každý. Zna­mená, že 20% práce ti vypro­du­kuje 80% výsled­kov. V tejto knihe sa dozvieš, ako dosiah­nuť viac s men­šou inves­tí­ciou zdro­jov, času a tak ďalej. Kľú­čom je iden­ti­fi­ko­vať tých 20%. Zaoberá sa tým, že je potrebné robiť správne veci a nie len pra­co­vať. Kniha je pri­po­mien­kou nie len toho, ako pra­co­vať efek­tívne, ale aj toho, aké je dôle­žité vybrať si prácu hneď v jej začiatku.

8020

Eat That Frog

Brian Tracy patrí k naj­zná­mej­ším auto­rom z tohto súdka kníh. V tejto ti vysvetlí, aké je dôle­žité sa naj­skôr vyspo­ria­dať s naj­ťaž­šou a naj­pod­stat­nej­šou úlo­hou dňa. Čiže svoj pra­covný deň začneš tou naj­dô­le­ži­tej­šou úlo­hou. Je to skvelý začia­tok dňa, ktorý ti pri­ne­sie aj výsledky. Zaoberá sa tu aj ďal­šími tech­ni­kami na zvý­še­nie pro­duk­ti­vity, z kto­rých môžeš čer­pať.

eat-that-frog

The Check­list Mani­festo

Kniha, ktorá ponúka iný pohľad na bežnú vec akou je zoznam úloh. Autor, chi­rurg Atol Gawande, pou­ka­zuje na sku­toč­nosť, ktorá ovplyv­ňuje každú oblasť života, a to ako pro­fe­si­onáli vyspo­ra­dú­vajú so zod­po­ved­nos­ťou. Roz­li­šuje chyby spô­so­bené igno­ran­ciou a chyby zaprí­či­nené hlú­pos­ťou. Pra­cuje s prí­kladmi z praxe, z medi­cíny, z letec­tva a z sta­veb­níc­tva, kde chyba je roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou.

71CwWiCJhuL

The Effec­tive Exe­cu­tive

Skvelá kniha pre súčas­ných a budú­cich líd­rov. Autor pri­po­mína zlaté pra­vidlo pro­duk­ti­vity – uro­biť to, čo iní pre­hlia­dajú, rov­nako ako vyhý­bať sa veciam, ktoré nie sú pro­duk­tívne alebo môžu byť dele­go­vané. Pomôže ti lep­šie využí­vať čas. Kla­die dôraz na výsledky a na to, ako zamest­ná­vať ľudí na základe ich sil­ných strá­nok. Pár kapi­tol sa venuje vede­niu tímu, ostatné sú zame­rané na jed­not­livca, lídra.

The Life-Chan­ging Magic of Tidy­ing Up

Autorka Marie Kondo ťa v tejto pub­li­ká­cii pre­ve­die tech­ni­kou „Kon­Mary“, čo je orga­ni­začná metóda. Máš si upra­tať svoj osobný pries­tor, ktorý má vplyv na tvoj osobný a men­tálny život.

Get­ting Things Done

Ide prav­de­po­dobne o naj­po­pu­lár­nej­šiu knihu o pro­duk­ti­vite. Myš­lienka je jasná: Každá úloha, každý pro­jekt na tvo­jom zozname má svoje miesto a čas. Kniha má tri hlavné časti. V prvej časti ťa autor pre­ve­die celým pro­ce­som, v dru­hej časti ťa naučí, ako ho imple­men­to­vať a v tre­tej časti ti ukáže výhody jeho kaž­do­den­ného využí­va­nia.

The Power of Less

Kniha má dve časti. V prvej sa naučíš nasta­viť si limity, zjed­no­du­šo­vať a vytvá­rať si nové návyky. V dru­hej časti ťa autor, Leo Babauta, naučí ria­diť pro­jekt, ciele, úlohy, maily či denné ciele. Kniha je ide­álne v prí­pade, že chceš robiť orga­ni­zo­vane a záro­veň jed­no­du­cho.

The one Thing

Cie­ľom je odstrá­niť všetko, čo ťa ruší, zis­tiť, čo je tou naj­dô­le­ži­tej­šou vecou a zame­rať sa na ňu. Zis­tíš, ako sa zame­rať na to naj­dô­le­ži­tej­šie v kaž­dej oblasti svojho života. Vec, ktorá ti skva­litní život.

Do The Work

Táto pub­li­ká­cia nie je o tom, ako robiť čo naj­lep­šiu prácu, ale o tom, ako pre­ko­nať pre­kážky a ako pra­co­vať na dlho­do­bých pro­jek­toch. Pod­statné je neskon­čiť a neza­sta­viť sa, keď boju­ješ s ťaž­kým prob­lé­mom.

zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium, zdroj titul­nej foto:soondayswiss.wordpress.com

Pridať komentár (0)