Kolieskové korčule budú jazdiť samé. Nové modely budúcnosti budeš chcieť aj ty

Richard Vitkovský / 4. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Spo­loč­nosť Se­gway, ktorá pri­niesla svetu le­gen­dárny ho­ver­bo­ard sa roz­hodla oži­viť nudný svet ko­lies­ko­vých kor­čúľ
  • Pred­sta­vila no­vinku, ktorá by mala kor­ču­ľo­va­nie sprí­stup­niť tak­mer kaž­dému bez ohľadu na vek či kon­dí­ciu
zdroj: segway
  • Spo­loč­nosť Se­gway, ktorá pri­niesla svetu le­gen­dárny ho­ver­bo­ard sa roz­hodla oži­viť nudný svet ko­lies­ko­vých kor­čúľ
  • Pred­sta­vila no­vinku, ktorá by mala kor­ču­ľo­va­nie sprí­stup­niť tak­mer kaž­dému bez ohľadu na vek či kon­dí­ciu

Ko­lies­kové kor­čule sú v sú­čas­nosti veľmi po­pu­lár­nym do­prav­ným pros­tried­kom. Sú zau­jí­ma­vou al­ter­na­tí­vou behu alebo bi­cykla a ich pra­vi­delné po­u­ží­va­nie sa pre­javí na cel­ko­vej kon­dí­cii a v spev­není a vy­tva­ro­vaní nôh. Práve preto je kor­ču­ľo­va­nie veľmi ob­ľú­be­nou ak­ti­vi­tou. S prí­cho­dom leta ur­čite uvi­díš ok­rem vša­dep­rí­tom­ných cyk­lis­tov aj čo­raz viac kor­ču­lia­rov.

Kor­čule sú teda vy­ni­ka­júce, av­šak vý­voj v tejto ob­lasti akosi za­spal dobu. Mnohé roky sa tak­mer nič ne­zme­nilo, ma­xi­málne veľ­kosť ko­lie­sok a ich ma­te­riál. V os­tat­ných ob­las­tiach mô­žeš po­zo­ro­vať, že vý­voj sa predsa len po­su­nul trošku pop­redu. Mo­men­tálne je veľmi ob­ľú­bená elek­tri­fi­ká­cia tak­mer kaž­dého do­prav­ného pros­triedku. A tak sa čo­raz čas­tej­šie stre­tá­vame s elek­tric­kými au­to­mo­bilmi, elek­tric­kým ver­ziám sa ne­vyhli ani veľmi ob­ľú­bené bi­cykle.

Elek­tro­bi­cykle ani zďa­leka ne­za­os­tá­vajú za elek­tro­mo­bilmi. Vý­rob­co­via ako Bosch, Shi­mano alebo Yamaha kaž­do­ročne pred­sta­vujú nové ver­zie svo­jich elek­tric­kých mo­to­rov. Ok­rem zná­mych zna­čiek si ob­rov­ský kus z ko­láča od­kro­jila aj čín­ska spo­loč­nosť Ba­fang. Bi­cyk­lom jed­no­du­cho elek­trina svedčí a je možné ju vy­užiť hlavne pri jazde na veľké vzdia­le­nosti alebo do ex­trémne str­mých stú­paní.

Kor­čule pre kaž­dého

Te­raz prav­de­po­dobne vi­díš, kde sa stala pri kor­ču­liach chyba. Táto dnes po­merne ob­ľú­bená forma pre­pravy jed­no­du­cho nemá svoju elek­trickú ver­ziu. Tento ne­dos­ta­tok sa sa však čo­skoro stane mi­nu­los­ťou. Spo­loč­nosť Se­gway, ktorá sa priam vy­žíva vo vý­robe zau­jí­ma­vých elek­tric­kých do­prav­ných pros­tried­kov to­tiž pred­sta­vila vô­bec prvé elek­trické ko­lies­kové kor­čule na svete.

No­vinka má ná­zov Se­gway Drift W1 a mala by po­núk­nuť naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, ktoré sú mo­men­tálne k dis­po­zí­cii. Sa­moz­rej­mos­ťou je špič­kový ba­lančný sys­tém a odolné ma­te­riály. Kor­čule sa však ani zďa­leka ne­po­do­bajú na tie kla­sické. Miesto ce­lej rady ko­lie­sok je tu iba jedno ši­roké, jaz­dec ne­v­kladá nohu do to­pánky, ale sa jed­no­du­cho po­staví na po­gu­mo­vanú plo­chu.

V sú­čas­nosti ne­po­známe ani cenu ani dá­tum uve­de­nia a do­konca ani tech­nické pa­ra­metre. Zá­u­jem­co­via si tak mu­sia po­čkať na veľ­trh IFA, kde by mala byť no­vinka pred­sta­vená. Uda­losť po­núkne všet­kým mož­nosť kor­čule vy­skú­šať.

zdroj: czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)