Na koľko si Mic­ro­soft cení svo­jich zamest­nan­cov? Tu sú ich platy

Michal Ondro / 30. apríla 2016 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft je momen­tálne na vzo­stupe. Zákaz­níci ho milujú, Wall Street ho miluje a čoraz viac ho milujú aj deve­lo­peri a inži­nieri. Mic­ro­soft je lákad­lom pre tých naj­ta­len­to­va­nej­ších ľudí. A takýchto ľudí si tento gigant drží pomo­cou penia­zov, ktoré im za prácu platí. A nejde o malé peniaze. Tu je výber nie­kto­rých pozí­cií.

V našom reb­ríčku spo­me­nieme krátko pozí­ciu, o kto­rej hovo­ríme a k nej uve­dieme základný plat a následne peniaze, ktoré získa po zrá­taní všet­kých bonu­sov, akcií a iných výhod spo­je­ných s dele­ním zisku.

Soft­vé­roví inži­nieri

Nna­vr­hujú Microsoft’s Tools tak, aby spl­nili požia­davky svo­jich zákaz­ní­kov. Za svoju prácu sú odme­není tak­mer 180-tisíc dolármi ročne. Cel­kovo sa toto číslo môže vyšpl­hať až na 256-tisíc dolá­rov.

sw archi

foto: img.youtube.com

Kre­a­tívni ria­di­te­lia

Majú na sta­rosti pocit, ktorý máme zo vzhľadu Mic­ro­softu a jeho pro­duk­tov. Zaro­bia ročne vyše 180-tisíc dolá­rov, cel­kovo až 190-tisíc.

2

foto: businessinsider.com

Hlavní mana­žéri vývoja

Ktorí zod­po­ve­dajú za hlavný vývoj spo­loč­nosti Mic­ro­soft, si zaro­bia pri­bližne 181-tisíc dolá­rov, no cel­kovo si môžu prísť až na 292-tisíc.

3

foto: businessinsider.com

Senior výskum­níci

Majú jednu z naj­zau­jí­ma­vej­ších prác. Majú na sta­rosti vedecké objavy a vznik nových tech­no­ló­gií – ako napr. Mic­ro­soft Holo­Lens. Ročne si zaro­bia 183-tisíc dolá­rov, cel­kovo až 292-tisíc.

4

foto: businessinsider.com

Hlavní ria­di­te­lia prog­ra­mo­vého manaž­mentu

Pomá­hajú koor­di­no­vať prácu tímov inži­nie­rov. Za toto dostá­vajú ročne 185-tisíc dolá­rov, s bonusmi však až skoro 304-tisíc.

5

foto: businessinsider.com

V rámci tak­mer všet­kých jed­no­tiek spo­loč­nosti, medzi ktoré môže pat­riť Pre­daj alebo Účtov­níc­tvo, zará­bajú ria­di­te­lia — seni­ori 190-tisíc dolá­rov ročne, 308-tisíc cel­kovo.

6

foto: businessinsider.com

Senior ria­di­teľ mar­ke­tingu

Pra­cuje pod vede­ním CMO Chrisa Capos­selu a snaží sa o pro­pa­gá­ciu Mic­ro­softu. Ročne zarobí 195-tisíc dolá­rov, no cel­kovo si do vrecka môže str­čiť tak­mer 340-tisíc.

7

foto: businessinsider.com

Pro­duct Unit mana­žéri rie­šia špe­ciálny pro­dukt

Ako napr. Xbox Live, Holo­Lens alebo Visual Stu­dio, si príde ročne na 195-tisíc dlá­rov, cel­kovo až 310-tisíc.

Microsoft_HoloLens

foto: microsoft.com

Hlavný inži­nier

Zarába 196-tisíc dolá­rov ročne a po zrá­taní bonu­sov, akcií a podie­ľoch na zisku až 346-tisíc.

techniiii

foto: businessinsider.com

Ria­di­teľ (senior) biz­nis deve­lop­mentu

Zará­bajú vyše 203-tisíc dolá­rov ročne, cel­kovo až 340-tisíc. Majú na sta­rosti zís­ka­va­nie a udr­žia­va­nie par­tners­tiev, hľa­da­nie inves­tí­cií a cel­kovo vzťahy s exter­nými fir­mami.

9

foto: businessinsider.com

Ria­di­teľ vývoja

Dozerá na vývoj a výrobu nie­kto­rého z pro­duk­tov, ako napr. Sur­face Book lap­top. Ročne zarobí 205-tisíc dolá­rov, cel­kovo vyše 426-tisíc.

11

foto: businessinsider.com

Gene­rálni mana­žéri

Mic­ro­soft je sku­točne veľká spo­loč­nosť, a preto potre­buje veľa kva­lit­ných gene­rál­nych mana­žé­rov. Tí si prídu na 224-tisíc dolá­rov ročne, cel­kovo až 464-tisíc.

10

foto: businessinsider.com

Práv­nici

Teraz trošku z iného súdka. Veľké spo­loč­nosti potre­bujú aj skve­lých práv­ni­kov. Tí naj­vyš­šie posta­vení a naj­skú­se­nejší môžu zaro­biť 194-tisíc dolá­rov ročne, cel­kovo až 286-tisíc.

13

foto: businessinsider.com

Ria­di­te­lia HR

Podobne dôle­ži­tým je aj odde­le­nie zaobe­ra­júce sa ľud­skými zdrojmi. HR Direc­tors tu zará­bajú 175-tisíc dolá­rov ročne a 241-tisíc cel­kovo.

14

foto: businessinsider.com

CEO

A na záver to naj­lep­šie. Je dobré byť bos­som. CEO Mic­ro­softu Satya Nadella zaro­bil v minu­lom roku cel­kovo až 18,3-milióna dolá­rov! Nesie však naj­väč­šiu zod­po­ved­nosť. Ak spo­loč­nosť nedo­siahne dobré pre­daje, Nadella stratí mili­óny.

15

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: paritynews.com

Pridať komentár (0)