ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA
Close

Invi­ton

Hľadá investíciu

Inviton je komplexná webová aplikácia určená organizátorom akéhokoľvek eventu, ktorá poskytuje vytvorenie mikrostránky eventu s možnosťou online predaja vstupeniek alebo registrácií. Vytváranie registračných formulárov dáva možnosť organizátorom získať podrobné informácie o svojich zákazníkoch. Zasielanie pozvánok a vytváranie guest listov pomáhajú zjednodušiť a zefektívniť manažment hostí. Funkcie webovej aplikácie dopĺňajú tablet alebo smartphone aplikácie na kontrolu platnosti vstupeniek, rýchlu registráciu návštevníkov a tlač identifikačných nosičov. Komplexné portfólio služieb je obohatené vytváraním unikátnych mobilných aplikácií eventov.

www.inviton.eu
 • Bratislava
 • 22.02.2017
Close

Par­kio

Hľadá investíciu

Parkio je popredným poskytovateľom parkovania na vyžiadanie. Parkio umožňuje vodičom parkovanie plánovať a parkovať jednoducho prostredníctvom rezervácie garantovaného parkovacieho miesta vopred. Rezervujte si vopred parkovacie miesto na parkoviskách v garážach, hoteloch, nákupných prevádzkach a súkromných parkovcích miestach čo najbližšie k vášmu cieľu. Vodiči môžu vyhľadávať, rezervovať a platiť za parkovanie prostredníctvom web stránok Parkio, alebo pomocou modernej mobilnej aplikácie pre Android a iPhone Našim používateľom umožňujeme vyhľadávať parkovacie možnosti a porovnávať ceny v mnohých európskych mestách.

www.parkio.eu
 • Bratislava
 • 01.03.2017
Close

Par­kio

Hľadá investíciu

Parkio je popredným poskytovateľom parkovania na vyžiadanie. Parkio umožňuje vodičom parkovanie plánovať a parkovať jednoducho prostredníctvom rezervácie garantovaného parkovacieho miesta vopred. Rezervujte si vopred parkovacie miesto na parkoviskách v garážach, hoteloch, nákupných prevádzkach a súkromných parkovcích miestach čo najbližšie k vášmu cieľu. Vodiči môžu vyhľadávať, rezervovať a platiť za parkovanie prostredníctvom web stránok Parkio, alebo pomocou modernej mobilnej aplikácie pre Android a iPhone Našim používateľom umožňujeme vyhľadávať parkovacie možnosti a porovnávať ceny v mnohých európskych mestách.

www.parkio.eu
 • Bratislava
 • 01.03.2017
Close

Bio­Plant­Pot

Hľadá investíciu

BioPlantPot je nádoba vyrobená z plastu z recyklovaných PET fliaš ktorá slúži na kompostovanie bio odpadu. Je tmavozelená alebo čierna, aby priťahovala slnečné žiarenie (teplo) ktoré vo vysokej miere pomáha pri kompostovaní. Skladá sa z troch priehradiek pričom 2 sú na kompostovanie bioodpadu a tretia na pestovanie plodín. V priehradkách sú otvory na vetranie v ktorých sú sieťky aby kompost nevypadával. Vo vrchnej priehradke na zeminu môžeme pestovať napríklad reďkovku,šalát, petržlen, bazalku, mrkvu alebo kvety. Pri pestovaní sa do zeminy primiešava kompost zo spodných priehradiek ktoré sa v určitých časových intervaloch striedajú .Vo vrchnej priehradke sa nachádza otvor cez ktorý bude môcť pretekať prebitočná voda do kompostu. A nebude to smrdieť ? Nie nebude, ASAN, ktorý je primiešaný do bioodpadu, pohlcuje zápach a rozkladá sa spolu z kompostom. ASAN je vyrobený recykláciou, nezaťažuje životné prostredie keďže je 100% rozložiteľný kompostovaním, netvorí ďalší odpad a výrába sa bez použitia vody a šetríme ním prírodné zdroje...

bioplantpot.ischola.sk/index.html

  Freelanceri

  Freelancer
  Developeri / WordPress

  Mário Jan­ko­vec

  Close

  Mário Jan­ko­vec

  Developeri / WordPress

  Chceš web stránku ? Tak neváhaj a napíš :)

  Freelancer
  Developeri / WordPress

  Roman Vra­ňák

  Close

  Roman Vra­ňák

  Developeri / WordPress

  Potrebuješ funkčnú stránku cez wordpress? Pre mňa žiadny problém!

  Freelancer
  Grafici / Brand identity

  Rado­van Šanta

  Close

  Rado­van Šanta

  Grafici / Brand identity

  17- ročný študent gymnázia, ktorý sa venuje počítačovej grafike a od mála vytvára pre firmy loga a celkové grafické indentity.

  Freelancer
  Grafici / 3D modeling

  Ras­ti­slav Srna­nek

  Close

  Ras­ti­slav Srna­nek

  Grafici / 3D modeling

  Štdujem už 4 rok Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, a poväčšinou sa venujem športom.

  Najbližšie eventy

  01.01.1970 / 10:00 / Bratislava

  Mix Semi­ná­rov Google AdWords 1

  Close

  Mix Semi­ná­rov Google AdWords 1

  Bratislava

  • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
  • 23.02.2017

  Popis

  V inku­bá­tore si pre vás prir­pa­vili feb­ru­árový MIX SEMI­NÁ­ROV Google AdWords s náz­vom s hos­ťom Miro­sla­vom Rei­te­rom z IT Aca­demy

  Kedy sa budú konať?
  • 23.02.2017 (štvr­tok) v čase od 10:00 — 12:00 hod.

  Kde sa stret­neme?
  • Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU, Pionier­ska 15 Bra­ti­slava (zasa­da­cia miest­nosť č. 1.02 — 1.poschodie)

  Čo sa naučíš?
  • Chceš vytvo­riť svoju prvú kam­paň v Google AdWords a zís­kať prvých kli­en­tov? Potom je táto pred­náška pre teba priam ako stvo­rená.

  Dozvieš sa:
  1. Čo je Google AdWords a ako fun­gujú kam­pane?
  2. Čo Slo­váci vyhľa­dá­vajú na inter­nete a čo ich zau­jíma?
  3. Ako začať a spra­viť si ana­lýzu kľú­čo­vých slov?
  4. Ktoré slová sú tie najd­rah­šie a kde sa dá zaro­biť naj­viac peňazí?

  PRI­NES SI SO SEBOU AJ PC :-)
  • Založ si Google účet alebo môžeš pou­ží­vať tvoj aktu­álny účet, ak ti pod ním už nebe­žia kampane.:00 hod.

  Regis­truj sa tu » https://goo.gl/forms/04C­lwe­k1Mx­nQVEsc2 » naj­ne­skôr do 22.02.2017 do 12:00 hod.

  Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

  Vstup: voľný :)

  Close

  Zeme­tra­se­nia — neza­sta­vi­teľné časo­vané bomby

  Bratislava

  • CVTI SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava
  • 23.02.2017

  Popis

  Pozý­vame vás do feb­ru­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o prí­rod­ných časo­va­ných bom­bách, ktoré pred­sta­vujú budúce silné zeme­tra­se­nia. Aké máme šance zmier­niť dôsledky neod­vrat­ných zeme­tra­sení? Ktoré úze­mia na svete sú naj­viac ohro­zené a ako je to so Slo­ven­skom?

  Vo štvr­tok 23. 2. 2017 o 17.00 hod. príde o fyzi­kál­nych záko­ni­tos­tiach zeme­tra­sení poroz­prá­vať uzná­vaný slo­ven­ský vedec, fyzik a seiz­mo­lóg, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astro­nó­mie, fyziky Zeme a mete­oro­ló­gie FMFI UK v Bra­ti­slave, pro­rek­tor UK pre vedecko-výskumnú čin­nosť a dokto­rand­ské štú­dium a člen Uče­nej spo­loč­nosti SAV. Svo­jím výsku­mom a vedec­kou prá­cou pris­pel v celo­sve­to­vom meradle k roz­voju nume­ric­kého mode­lo­va­nia šíre­nia seiz­mic­kých vĺn.

  Významná časť ľud­skej popu­lá­cie žije v oblas­tiach naj­viac ohro­ze­ných zeme­tra­se­niami – blízko seiz­mo­ak­tív­nych zlo­mov a na povr­chu sedi­mentmi vypl­ne­ných bazé­nov a údolí. Prí­činy takého zdan­livo prek­va­pu­jú­ceho osíd­le­nia súvi­sia s geoló­giou, hyd­ro­ló­giou, klí­mou a geo­gra­fiou týchto oblastí. Počet zeme­tra­sení v budúc­nosti neklesne (naprí­klad, ročne vznikne prie­merne 130 zeme­tra­sení s mag­ni­tú­dom väč­ším ako 6). Počet ľudí a hus­tota osíd­le­nia v týchto oblas­tiach však dra­ma­ticky ras­tie. V hos­po­dár­sky vyspe­lých kra­ji­nách sa zvy­šuje aj tech­nická zlo­ži­tosť osíd­le­nia. V týchto kra­ji­nách výrazne ras­tie zra­ni­teľ­nosť, ak sa nesta­via v súlade s naj­nov­šími poznat­kami o zeme­tras­nom ohro­zení. V roz­vo­jo­vých kra­ji­nách zna­mená súčasný popu­lačný vývoj veľké a dra­ma­ticky sa zväč­šu­júce zeme­trasné riziko.

  Budúce silné zeme­tra­se­nia sú sku­točne neza­sta­vi­teľné prí­rodné časo­vané bomby. Ktoré mestá sveta sú naj­viac ohro­zené? V kto­rých reálne hrozí kata­strofa s dlho­do­bými tra­gic­kými dôsled­kami? Kedy a kam neces­to­vať? Čo môžu a musia robiť seiz­mo­ló­go­via, poli­tici, deve­lo­peri a pro­jek­tanti? Ako môžu pomôcť dlho­dobé prav­de­po­dob­nostné prog­nózy, ope­račné prog­nózy a deter­mi­nis­tické prog­nózy zeme­tra­sení?

  01.01.1970 / 18:00 / Banská Bystrica

  Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica

  Close

  Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica

  Banská Bystrica

  • Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
  • 24.02.2017

  Popis

  NAJK­RAJ­ŠIE CELO­SVE­TOVÉ PODU­JA­TIE UŽ AJ V BAN­SKEJ BYS­TRICI
  Čaká nás víkend plný moti­vá­cie, pro­jek­tov, nápa­dov, súťa­že­nia a talen­tov. Máme pre vás mnoho prek­va­pení, moti­vač­ných spík­rov a kopec dob­rého občerstve­nia, či kva­lit­ných pries­to­rov. Všetky infor­má­cie budeme dopĺňať v prie­behu na nástenke uda­losti.

  Kto, čo, kedy, kde?

  Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do ambi­ci­óz­nej orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch od 24. feb­ru­ára do 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.

  Kto sa môže zúčast­niť?

  Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica je otvo­rený pre všet­kých. Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú aktívni, pod­ni­kaví jed­not­livci alebo sku­piny, ktorí majú záu­jem ove­riť si svoje zruč­nosti, resp. zís­kať nové a spolu s nimi aj skú­se­nosti a kon­takty s podobne zmýš­ľa­jú­cimi ľuďmi. Zare­gis­tro­vať sa môžu pro­fe­si­onáli aj štu­denti z rôz­nych oblastí, dizaj­néri, vývo­jári, pro­jek­toví mana­žéri, práv­nici, účtov­níci, mar­ke­tin­goví odbor­níci … ak chcú ino­vo­vať a uspieť, musia sa spo­jiť, vytvo­riť tímy a spo­lu­pra­co­vať.

  Kon­cept

  V pia­tok večer sa účast­níci stretnú a na základe krát­kych pre­zen­tá­cií sa pokú­sia vytvo­riť tímy. Správne zvo­lené a namie­šané sku­piny by mali mať ambi­ci­ózny nápad a čle­nov zame­ra­ných na rôzne oblasti — od vývo­já­rov, cez finanč­ní­kov, až po mar­ke­té­rov. Takto pos­kla­daný tím má veľkú šancu na úspešnú príp­ravu a rea­li­zá­ciu pro­jektu.
  V sobotu budú tímy pra­co­vať na pro­jek­toch. Pomocnú ruku im podajú men­tori — odbor­níci z praxe, s kto­rými jed­not­livé tímu budú môcť kon­zul­to­vať rôzne aspekty ich pro­jektu a ktorí ich môžu nasme­ro­vať správ­nym sme­rom a uro­biť správne roz­hod­nu­tia. Pries­tory školy budú pre tímy otvo­rené 24 hodín, takže pokra­čo­vať v práci bude možné aj v noci a až do nedeľ­ného rána. V nedeľu budú mať tímy čas do 14h na príp­ravu finál­nej pre­zen­tá­cie — pitch. Záve­rečná časť sa usku­toční v pries­to­roch Cik­ke­ro­vej siene na Rad­nici v Ban­skej Bys­trici, kde tímy budú mať 5 minút na pre­zen­tá­ciu svojho pro­jektu a pokú­sia sa pre­sved­čiť porotu odbor­ní­kov. Porota je zlo­žená z busi­ness angels, vedú­cich pra­cov­ní­kov, ria­di­te­ľov škôl a odbor­ní­kov z rôz­nych oblastí.

  Ako sa zúčast­niť?

  Regis­trá­cia prie­beha na webo­vých strán­kach Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, https://www.eventbrite.com/e/star­tup-wee­kend-ban­ska-bystrica-0217-tic­kets-30587754798. V cene budú mať účast­níci zahr­nuté uby­to­va­nie a jedlo od piat­ko­vého večera do nedeľ­ného večera (raňajky, obed a večera). Tak­tiež dostanú tričká s logom podu­ja­tia a rôzne dar­čeky od našich spon­zo­rov.

  Cie­ľom podu­ja­tia je počas víkendu vytvo­riť komu­nitu záujmu a nad­še­nia pre pod­ni­ka­nie, kde emó­cie a vzťahy sú sil­ným nástro­jom spo­lu­práce medzi pro­fe­si­onálmi a štu­dentmi zo všet­kých oblastí.

  Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica — zábava a práca na jed­nom mieste

  Zábava a dobrá nálada sú kľú­čom k úspe­chu. Par­tner­stvo s kľú­čo­vými fir­mami a orga­ni­zá­ciami pris­peje k hlad­kému prie­behu podu­ja­tia.

  Celo­sve­tové hnu­tie

  Star­tup Wee­kend je glo­bálne celo­sve­tové hnu­tie aktív­nych a pod­ni­ka­vých ľudí, ktorí sa neboja výziev a pus­tia sa do úspeš­ného pod­ni­ka­nia pro­stred­níc­tvom hry, ktorá sa však môže zme­niť na rea­litu. Máme do čine­nia s naj­väč­šou komu­ni­tou tohto druhu na svete, s viac ako 1300 podu­jatí vo viac než 110 kra­ji­nách po celom svete v roku 2015. celo­sve­tovo sú tieto podu­ja­tia pod­po­ro­vané gigantmi ako Google, Mic­ro­soft, Coca-Cola a Kauff­man Foun­da­tion. Hlavné sídlo tejto nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie je v Seattli (USA), ale orga­ni­zá­to­rov a faci­li­tá­to­rov Star­tup Wee­kend možno nájsť vo viac ako 200 mes­tách po celom svete. Od Mon­gol­ska po Južnú Afriku, od Lon­dýna cez Bra­zí­liu, všade tam sa stre­tá­vajú podobne nala­dení ľudia, aby počas jed­ného víkendu vytvo­rili niečo výni­močné. Chceme toto uni­kátne podu­ja­tie orga­ni­zo­vať v Ban­skej Bys­trici a pod­po­riť ľudí v ich tvo­ri­vosti, ino­va­tív­nosti a pod­ni­ka­vosti.

  01.01.1970 / 18:00 / Bratislava

  Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

  Close

  Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

  Bratislava

  Vstupné 49 €

  • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
  • 27.02.2017

  Popis

  Každý deň uro­bia ľudia na inter­nete viac ako 6,5 miliardy vyhľa­dá­vaní, z toho len na Google ich je tak­mer 4,5 miliardy.

  Z tohto obrov­ského množ­stva vyhľa­dá­vaní sme­ruje 95% pre­kli­kov na orga­nické, teda nepla­tené výsledky.

  Počet orga­nic­kých výsled­kov na prvej strane Googlu sa stále zni­žuje a na druhú stranu vo výsled­koch vyhľa­dá­vača sa dostane menej ako 5% ľudí.

  SEO je v tejto dobe dôle­ži­tej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Na mojom works­hope vás naučím základy opti­ma­li­zá­cie pre vyhľa­dá­vače.

  Čo sa na works­hope dozviete?
  ● Čo je to SEO — minu­losť a budúc­nosť
  ● Ako Google určuje pozí­cie webov
  ● Ako si uro­biť ana­lýzu kľú­čo­vých slov
  ● Aké zmeny priamo na stránke vám pomôžu v opti­ma­li­zo­vaní
  ● Aké nástroje na to môžete pou­žiť

  Pre koho je works­hop určený?
  Pre všet­kých, ktorý chcú zvi­di­teľ­niť svoje webové stránky vo vyhľa­dá­va­čoch. Väč­šina infor­má­cií bude prak­tic­kých a uká­žeme si, ako ich rovno pou­žiť v praxi.

  Lek­tor works­hopu: Marek Šulik, Stra­tegy Direc­tor, VISI­BI­LITY

  Pre viac infor­má­cií kon­tak­tujte works­hop mana­gera: zofia@connect-network.com, 0915411513

  Close

  Klub pod­ni­ka­teľ­ských anje­lov Slo­ven­ska

  Združujeme úspešných podnikateľov a manažérov, ktorí chcú investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov. Sme prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR, ktorá vznikla v roku 2011 a naším poslaním je podpora rozvoja inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.

  Close

  42an­gels

  42an­gels je nefor­málne zdru­že­nie skú­se­ných a úspeš­ných IT pod­ni­ka­te­ľov z ČR a SR so záuj­mom o tech­no­lo­gické star­tupy, ktorí chcú pomôcť novo­vzni­ka­jú­cim služ­bám a pro­duk­tom nie­len finan­ciami, ale pre­dov­šet­kým aktív­nym zapo­je­ním sa do rea­li­zá­cie týchto pro­jek­tov. Čle­no­via 42an­gels sú John Van­hara (Shipito.com), Mar­tin Kasa (zakla­da­teľ KASA.cz), Michal Štencl (Sygic.com), Jan Všian­ský (Lingea.cz), David For­má­nek (SIL­COM Mul­ti­me­dia) a Juraj Ďuriš (FINVIZ.com) a ďalší aj z nášho zoznamu.

  Close

  J&T Ven­tu­res

  J&T Ventures je jediný privátny startupový fond na Slovensku. Pre startupistov predstavuje možnosť financovania ich podnikateľského projektu. Našim klientom ponúka investície do startupov s cieľom získať podiel v začínajúcich perspektívnych firmách a následne ho so ziskom predať.

  Close

  Credo Ven­tu­res

  Credo Ventures invests in companies that have high-growth potential and international ambitions. We look to get involved with potential portfolio companies prior to any investment is made in order to get a better idea of what’s needed in terms of capital and management.

  • Mentoring

  Coworkingy

  Hal­miS­pace
  Hlavná 21, Košice

  Hal­miS­pace

  49 € / osoba / mesiac
  Close

  Hal­miS­pace

  Coworking

  Cena za mesiac od 49 € do 99 €
  • Hlavná 21, Košice
  0100 Cam­pus
  Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

  0100 Cam­pus

   
  Close

  0100 Cam­pus

  Coworking

  0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

  Eve­ry­Day
  Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)

  Eve­ry­Day

  149 € / osoba / mesiac
  Close

  Eve­ry­Day

  Coworking

  Coworkingové centrum EveryDay ponúka exkluzívny multifunkčný priestor nielen na prácu, obchodné rokovania, školenia, workshopy, akcie či semináre, ale aj na neformálne stretnutia pri výbornej káve. Nájdete tu open-space s výhľadom na panorámu Košíc, rôzne typy zasadacích miestností , plne vybavenú kuchynku a priestrannú 190 m2 terasu. Samozrejmosťou je administratívna podpora a občerstvenie zdarma. K ďalším výhodám členstva v EveryDay patrí, že naše služby viete využívať na všetkých našich pobočkách. Získate tak priestor pre Vaše podnikanie nielen v Košiciach, ale aj v Prahe a čoskoro aj v iných krajských mestách v SR a ČR. Tešíme sa na Vašu návštevu!

  Cena za mesiac od 149 €
  • Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)
  Busi­ness Cloud
  BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

  Busi­ness Cloud

  150 € / osoba / mesiac
  Close

  Busi­ness Cloud

  Coworking

  Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

  Cena za mesiac od 150 €
  • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
  • businesscloud.me/

  Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?