ČLÁNKY KOMUNITA EVENTYLIVE VIDEÁ
Close

TUN Tra­vel

Hľadá investíciu

TUN Travel je on-line cestovná rezervácia pre turistov. Cestujúci si môžu rezervovať hotely a strediská online s najlacnejšou cenou, ktorú nájdu. Zozbierali sme všetky informácie o hoteloch a strediskách vo Vietname.

www.hotels-in-vietnam.com
 • Hanoi, Vietnam
Close

GOfir­my

Hľadá investíciu

Som mladý grafik pôsobiaci na východe Slovenska a vytvoril som projekt GOfirmy z dôvodu diery v službách ktorých ponúka reklamná agentúra v ktorej pracujem. GOfirmy je startup ktorý ponúka reklamným/marketingovým agentúram či grafickým štúdiam rozhranie, kde môžu pridávať grafické bannery svojich zákazníkov. Koncová služba je teda katalóg firiem ktorý je samozrejme grafický, tvorený profesionálmi a modernejší ako ostatné katalógy firiem. Z finančného hľadiska je to pre reklamné agentúry nová zárobková činnosť a nový produkt pre ich klientov. GOfirmy a iné projekty ktoré môžete nájsť na stránkach www.gofirmy.sk by som chcel spustiť vo viacerých krajinách, keďže takáto forma katalógu ešte neexistuje a reklamné agentúry dnes nevedia ponúknuť klientom takúto formu prezentácie firmy. Cieľ je vybudovať moderný, grafický, vždy aktuálny katalóg firiem ktorý budú tvoriť profesionálne agentúry. Momentálne hľadáme investora či firmu ktorá nás zastreší. Máme v rukáve viac produktov pre reklamné agentúry.

www.gofirmy.sk
 • Slovensko
 • 07.01.2017
Close

web­slo­ven­sko

Hľadá investíciu

Cieľom projektu je zamerať sa a poodhaliť tie menej známe alebo zabudnuté osobnosti, vzťahy alebo udalosti Slovenska. V rámci týchto aktivít plánujeme robiť súťaže alebo kvízy. Ešte pod hlavičkou slovenskyportal.sk sme robili jeden ročník vedomostnej súťaže pre stredné školy pod názvom Čo vieš o Slovensku. V rámci spoplatnenia plánujeme poskytnúť ďalšie služby..

www.webslovensko.sk
 • Vranov nad Topľou
 • 27.03.2017
Close

Pomoc na diaľ­ku

Hľadá investíciu

Pomoc na diaľku - Služba, ktorá ľuďom a firmám pomáha vyriešiť problémy s PC/HW/IT/WEB úplne na diaľku. (IT Support). Riešenie problémov prostredníctvom software PomocNaDialku. Školenia WordPress a WooCommerce inovatívne na diaľku. Služba pomoc na diaľku má za ciel vytvoriť unikátnu platformu Non-stop dostupnej technickej podpory. Na diaľku vykonávame školenia pre rôzne firmy ako aj zásahy do počítačov klientov úplne na diaľku za účelom opravy alebo vyriešenia problému.

https://pomocnadialku.sk/
 • Trnava / Dubnica nad Váhom
 • 07.04.2017

Freelanceri

Freelancer
Grafici / Webdesign

René Mora­vec

Close

René Mora­vec

Grafici / Webdesign

Som mladý grafický dizajnér, mám 19 rokov a grafickému designu som sa začal venovať od strednej školy. Snažím sa ísť s dobou a preto pozerám nové trendy a rôzne inšpirácie pre moderný design. Mojou obľúbenou záľubov v grafike je Webdesign.

Freelancer
Grafici / Brand identity

Peter Kocur

Close

Peter Kocur

Grafici / Brand identity

Spolupracujem s najväčšími agentúrami a štúdiami. Ako freelancer spolupracujem s veľkými korporáciami, ale aj s one-person podnikateľmi.

Freelancer
Grafici / UX design

Mar­tin Dru­gaj

Close

Mar­tin Dru­gaj

Grafici / UX design

Pomáham podnikateľom preraziť s ich biznisom na internete. Venujem sa optimalizácii procesov, návrhu aplikácií, vnútrofiremných systémov a projektovému riadeniu.

Freelancer
Grafici / 3D modeling

Peter Kubík

Close

Peter Kubík

Grafici / 3D modeling

3D vizualizácie interiérov a exteriérov, interiérový dizajn, dizajn nábytku.

Najbližšie eventy

Close

Fes­ti­val Digi­tál­nych Nomá­dov 2017

Prievidza

 • Art point M.R.Štefánika 1, 971 01 Prievidza
 • 24.06.2017

Popis

Digi­tál­ni nomá­di sú ľudia, kto­rí žijú a vyzná­va­jú slo­bod­ný život­ný štýl. Digi­tál­ni pre­to, lebo na prá­cu im sta­čí lap­top s pri­po­je­ním na inter­net a nomá­di pre­to, lebo čas­to ces­tu­jú – neži­jú usa­de­ne na jed­nom mies­te či v jed­nej kra­ji­ne. Moder­né tech­no­ló­gie im umož­ňu­jú pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek a pre koho­koľ­vek na sve­te.

Sna­hou orga­ni­zá­to­rov fes­ti­va­lu je pri­blí­žiť ten­to život­ný štýl širo­ké­mu pub­li­ku, roz­ší­riť port­fó­lio pra­cov­ných mož­nos­tí naj­mä mlá­de­ži, ale aj búrať ste­re­oty­py a nad­mer­né oča­ká­va­nia od prá­ce cez inter­net a ces­to­va­nia do rôz­nych kútov sve­ta.

***** REČ­NÍ­CI *****

- Lubo Jurík

Téma pred­náš­ky: Zákla­dy digi­tál­ne­ho nomád­stva

- Matouš Vinš

Téma pred­náš­ky: Ako ces­to­vať šikov­ne a lac­no

- Bohu­mi­la Ďuri­šo­vá

Téma pred­náš­ky: Ako plá­no­vať nomád­ske ces­ty z hľa­dis­ka pre­su­nov, uby­to­va­nia a roz­vr­hnu­tia času

- Jan­ka Sch­we­ig­ho­fe­ro­vá

Téma pred­náš­ky: Ako zará­bať z domu ako vir­tu­ál­na asis­tent­ka… aj keď si na mater­skej dovo­len­ke

- Oli­ver Kriš­ka

Téma pred­náš­ky: Remo­te prá­ca – Ako robiť z domu do celé­ho sve­ta

-Matúš Ková­čik

Téma pred­náš­ky: Vedie ces­ta k slo­bo­de cez digi­tál­ne nomád­stvo?

***** LOKA­LI­TA *****

Fes­ti­val sa koná v kul­túr­nom stre­dis­ku Art Point (býva­lé kino Baník) v Prie­vi­dzi, neďa­le­ko turis­tic­kých Boj­níc.

***** PRIE­BEH PODU­JA­TIA *****

Pred­sta­ví sa vám spo­lu 6 reč­ní­kov, z kto­rých kaž­dý bude mať 30 minút na svo­ju tému a 15 minút na dis­ku­siu, nasle­do­va­nú 15-minú­to­vou pre­stáv­kou.

09:00 — 10:00 — Regis­trá­cia
10:00 — 13:00 — Prvé 3 pre­zen­tá­cie
13:00 — 14:00 — Obed­ná pre­stáv­ka
14:00 — 17:00 — Dru­hé 3 pre­zen­tá­cie
17:00 — Koniec ofi­ciál­nej čas­ti podu­ja­tia
19:00 — 22:00 — Nefor­mál­ne networ­kin­go­vé pose­de­nie s reč­ník­mi a účast­ník­mi podu­ja­tia

***** VSTUP­NÉ *****

Cena celo­den­nej vstu­pen­ky pre 1 oso­bu: 6 €
Cena celo­den­nej vstu­pen­ky pre štu­den­tov: 3 €

Vstu­pen­ky si moze­te zaku­pit onli­ne na http://vstupenky.festivalnomadov.sk/e/1/fes­ti­val-digi­tal­nych-noma­dov-2017

26.06.2017 / 18:00 / Bratislava

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Close

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 26.06.2017

Popis

The Embas­sy of Isra­el in Slo­va­kia and Neulo­gy, toget­her with Impact
Hub Bra­ti­sla­va are glad to orga­ni­ze and announ­ce a com­pe­ti­ti­on-event
tai­lo­red for Slo­vak start-uppers the “Start Tel Aviv 2017” taking
pla­ce on 26.6.2017.

The win­ner from Slo­va­kia will par­ti­ci­pa­te in a five day pro­fes­si­onal
inter­na­ti­onal start up semi­nar in Isra­el, DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on
Fes­ti­val, which will take pla­ce on 3 — 7 Sep­tem­ber 2017. The win­ner
will take part in a star­tup semi­nar that has been espe­cial­ly tai­lo­red
for them, toget­her with 30 win­ners from local com­pe­ti­ti­ons in selec­ted
coun­tries from across the glo­be. They will have the ama­zing
oppor­tu­ni­ty to learn from the star­tup eco­sys­tem in Tel Aviv, Isra­el.

What are we looking for?
• Slo­vak star­tups from the fields of ICT, par­ti­cu­lar­ly in IOT, web,
and mobi­le tech­no­lo­gy in ear­ly seed fun­ding sta­ge.
• The team repre­sen­ta­ti­ves should be aged 25 – 37 years old (excep­ti­ons
are made).
• The team must have a pro­to­ty­pe to pre­sent and to have pro­ven itself
alre­a­dy.
• The par­ti­ci­pants have to be one of the foun­ders and/or direc­tors of
the com­pa­ny (not an emplo­y­ee).
• Entrep­re­ne­urial and inno­va­ti­ve com­pa­nies.
• An inde­pen­dent (not a sub­si­dia­ry of a lar­ge and estab­lis­hed) com­pa­ny.
• Win­ner must spe­ak English and be inte­res­ted in Isra­el.
• Being that this year’s DLD Inno­va­ti­on Fes­ti­val high­lights
tech­no­lo­gy with social impact, we stron­gly encou­ra­ge entrep­re­ne­urs
from this area to par­ti­ci­pa­te.

App­ly here:
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/apply

Dead­li­ne for sub­mis­si­on is Wed­nes­day, June 21 at mid­day (12.00).

More info at
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/about

Media par­tner: Star­ti­tup

29.06.2017 / 09:00 / Praha

Digi­Rush Pra­gue 2017

Close

Digi­Rush Pra­gue 2017

Praha

 • Forum Karlín Pernerova 51, 186 00 Prague, Czech Republic
 • 29.06.2017

Popis

Anno Lucis brings its par­tners and its com­mu­ni­ty the latest news from the fron­tli­ne of digi­tal mar­ke­ting with an inten­ti­on to ins­pi­re and edu­ca­te through col­la­bo­ra­ti­on. The Digi­tal Rush Sum­mits will host such visi­ona­ries as Lar­ry Kim — the Foun­der of Word­s­tre­am, Mar­cus Tober -
Foun­der and CTO of Search­met­rics, as well as Glo­bal CMOs of IBM Wat­son, Leno­vo, Adi­das etc.

#Digi­Rus­h2017 is the first series of mar­ke­ting con­fe­ren­ces to be stre­a­med through 360 degree came­ras, allo­wing users from all over the world to con­nect through Vir­tu­al Rea­li­ty Head­sets.
This ground-bre­a­king event will be inva­lu­ab­le for digi­tal mar­ke­ting experts and newco­mers ali­ke. We aim to ins­pi­re with remar­kab­le spe­a­kers, enga­ge with infor­ma­ti­ve works­hops and dri­ve inte­rac­ti­on with uni­que networ­king events and after-par­ties.

The first Digi­tal Rush Sum­mit will take pla­ce in the beau­ti­ful bohe­mian city of Pra­gue at Forum Kar­lin from 29 – 30 June, 2017 + 1st of July tac­ti­cal works­hops. We expect digi­tal mar­ke­ters from across Euro­pe & bey­ond to attend, enga­ge & enjoy.

Tic­kets: https://www.digirush.eu/tic­kets

29.06.2017 / 09:00 / Bratislava

Ako byť dob­rým rodi­čom

Close

Ako byť dob­rým rodi­čom

Bratislava

Vstupné 204 €

 • Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
 • 29.06.2017

Popis

Kla­die­te si ako rodič občas jed­nu z nasle­du­jú­cich otá­zok?

Ako dob­re vycho­vať die­ťa? Ako byť dob­rým rodi­čom? Ako byť dob­rým par­tne­rom aj pri deťoch? Čo die­ťa potre­bu­je a kedy to potre­bu­je? Ako nestrá­cať hla­vu? Ako moti­vo­vať die­ťa? Ako si orga­ni­zo­vať život aby boli všet­ci spo­koj­ní? Die­ťa, par­tner, ja! Ako sa vyví­ja psy­chi­ka a osob­nosť die­ťa­ťa?

Coaching je moder­ná a veľ­mi efek­tív­na metó­da rie­še­nia prob­lé­mov, kto­rá vám nepo­nú­ka kon­krét­ne rady, ale pomô­že nájsť v sebe silu, schop­nosť, odva­hu, moti­vá­ciu a dob­ro. Vie­me, že v kaž­dom oka­mi­hu má člo­vek k dis­po­zí­cii všet­ky zdro­je, kto­ré prá­ve potre­bu­je na vyrie­še­nie svo­jich prob­lé­mov. Táto filo­zo­fia coachin­gu v kom­bi­ná­cii s dôle­ži­tý­mi vedo­mos­ťa­mi z oblas­ti det­skej psycholó­gie je zákla­dom kur­zu “Ako byť dob­rým rodi­čom”, kto­rý bude 29.6.2017 v nových pries­to­roch spo­loč­nos­ti Power Coaching na uli­ci Mie­ro­vá 56 v Bra­ti­sla­ve

Kurz bude viesť Sil­via Lan­ger­mann, mat­ka 3 detí, kto­rá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou, kouč­kou a peda­go­gič­kou.

V roku 2008 ukon­či­la štú­dium Sociál­nej a pra­cov­nej psy­cho­ló­gie na Fakul­te sociál­nych a eko­no­mic­kých vied a v tom istom roku pro­mo­va­la na Fakul­te manaž­men­tu Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho. Titul Ltc. (Licen­ce To Coach) obhá­ji­la v roku 2011 v Odbor­nom zdru­že­ní „COACHOK“ v Buda­peš­ti, odbor Life Coaching. V roku 2011 zís­ka­la aj licen­ciu na pou­ží­va­nie osob­nost­né­ho dotaz­ní­ka GPOP – cer­ti­fi­kát opráv­ňu­jú­ci vyko­ná­vať osob­nost­nú psy­cho­lo­gic­kú diag­nos­ti­ku. V roku 2015 zís­ka­la cer­ti­fi­kát ACC (Asso­cia­te Cer­ti­fied Coach) od ICF (Inter­na­ti­onal Coach Fede­ra­ti­on). Od roku 2013 pred­ná­ša pred­me­ty týka­jú­ce sa kou­čin­gu na uni­ver­zit­nej pôde. Má za sebou 2 000 life kou­čin­go­vých sede­ní, 1 400 vita­li­ty kou­čin­go­vých sede­ní, 40 ško­le­ní a 52 moti­vač­ných stret­nu­tí.

Cena kur­zu je 204 EUR s DPH.
Kapa­ci­ta kur­zu je 20 ľudí.
Záu­jem posie­laj­te na [email protected] ale­bo na 0911 467 629

Close

CON­DA Cro­wdin­ves­ting

 • Slovakia
 • Mentoring
Close

Klub pod­ni­ka­teľ­ských anje­lov Slo­ven­ska

Združujeme úspešných podnikateľov a manažérov, ktorí chcú investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov. Sme prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR, ktorá vznikla v roku 2011 a naším poslaním je podpora rozvoja inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.

Close

42an­gels

42an­gels je nefor­málne zdru­že­nie skú­se­ných a úspeš­ných IT pod­ni­ka­te­ľov z ČR a SR so záuj­mom o tech­no­lo­gické star­tupy, ktorí chcú pomôcť novo­vzni­ka­jú­cim služ­bám a pro­duk­tom nie­len finan­ciami, ale pre­dov­šet­kým aktív­nym zapo­je­ním sa do rea­li­zá­cie týchto pro­jek­tov. Čle­no­via 42an­gels sú John Van­hara (Shipito.com), Mar­tin Kasa (zakla­da­teľ KASA.cz), Michal Štencl (Sygic.com), Jan Všian­ský (Lingea.cz), David For­má­nek (SIL­COM Mul­ti­me­dia) a Juraj Ďuriš (FINVIZ.com) a ďalší aj z nášho zoznamu.

Close

J&T Ven­tu­res

J&T Ventures je jediný privátny startupový fond na Slovensku. Pre startupistov predstavuje možnosť financovania ich podnikateľského projektu. Našim klientom ponúka investície do startupov s cieľom získať podiel v začínajúcich perspektívnych firmách a následne ho so ziskom predať.

Coworkingy

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­tri­ca
Banská Bystrica

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­tri­ca

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­tri­ca

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity v Business Cloud Banská Bystrica 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy, začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na [email protected]     Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Busi­ness Cloud Obchod­ná
Obchodná Bratislava

Busi­ness Cloud Obchod­ná

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Obchod­ná

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity na Obchodnej ulici 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy,  začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na [email protected]   Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Hal­miS­pace
Hlavná 21, Košice

Hal­miS­pace

49 € / osoba / mesiac
Close

Hal­miS­pace

Coworking

Cena za mesiac od 49 € do 99 €
 • Hlavná 21, Košice
0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?