Kon­dóm budúc­nos­ti je tu

Lýdia Repová / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

Švéd­ska spo­loč­nosť LELO vyvi­nu­la nový druh kon­dó­mu, kto­rý už neprask­ne.

Kon­dóm nás “zachra­ňu­je” v intím­nych situ­áciách už sko­ro 100 rokov. Čas ino­vá­cií pri­šiel aj naň. LELO, spo­loč­nosť, kto­rá sa už 20 rokov venu­je výro­be tej­to sexu­ál­nej pomôc­ky priš­la s ino­vá­ci­ou. Pred­sta­vi­la túto novin­ku pod náz­vom HEX kon­dóm. A že ide o veľ­mi ori­gi­nál­ny druh kon­dó­mu, to je prav­da.

HEX kon­dóm

Aj keď sa na prvý pohľad podo­bá na kla­sic­ký kon­dóm, ak sa pozrie­me bliž­šie na jeho štruk­tú­ru zis­tí­me, pod­ľa čoho dostal názov. Môže­me na ňom zba­dať malé šesť­u­hol­ní­ky. Ten­to kon­dóm je odol­nej­ší, menej náchyl­ný na roz­tr­hnu­tie a kom­for­tnej­ší ako jeho pred­chod­co­via.

lelo-condom-charlie-sheen-hexagon1

foto: nextshark.com

Nepou­ží­vam ho, lebo sa môže roz­tr­hnúť.” Jed­na z naj­čas­tej­ších výho­vo­riek. V pod­sta­te však nej­de len o to, že by sa mohol roz­tr­hnúť, ale aj o cel­ko­vý záži­tok, kto­rý sa s kon­dó­mom zmen­šu­je. Vývo­jár toh­to nové­ho dru­hu kon­dó­mu, Filip Sedic, sa roz­ho­dol, že pre­dí­de tej­to čas­tej výho­vor­ke. Spo­lu so svo­jim tímom sa roz­ho­dol, že začne expe­ri­men­to­vať s nový­mi druh­mi mate­riá­lu. Medzi kan­di­dá­tov pat­ril aj poly­ure­tan. Kto­rý sa vlast­nos­ťa­mi podo­bal late­xu, avšak vyba­ve­nie všet­kých potvr­de­ní bolo prí­liš zdĺha­vé. Tím sa teda roz­ho­dol uro­biť raci­onál­nej­ší krok a roz­ho­dol sa namies­to nahra­de­nia late­xu, zme­niť štruk­tú­ru kon­dó­mu samot­né­ho. Sedic sa vyjad­ril, že zo začiat­ku bolo ťaž­ké zme­niť nie­čo také jed­no­du­ché ako zho­to­ve­nie kon­dó­mu, no nako­niec sa im to poda­ri­lo.

Po desať­ro­čia boli pre­zer­va­tí­vy vyrá­ba­né namá­ča­ním foriem s tva­rom muž­ské­ho pohlav­né­ho orgá­nu do kade s late­xom a násled­ne vylúp­nu­tím po zasc­hnu­tí. Spo­loč­nosť LELO pre­ro­bi­la tvar foriem v kto­rých je vyry­tý tvar, kto­rý môže­me vidieť naprí­klad na vče­lích úľoch. Tie­to for­my sa namo­čia do zme­si, aby sa zapl­ni­li vyry­té tva­ry a násled­ne sa namo­čí dru­hý krát aby sa pokry­la celá for­ma. Po zro­lo­va­ní je kon­dóm tmav­ší na mies­tach, kde sa nachá­dza vzor.

Taký­to kon­dóm by mal byť fle­xi­bil­nej­ší a odol­nej­ší, keď­že sa môže natiah­nuť do 6 sme­rov. Tak­tiež po pic­hnu­tí doň sa na roz­diel od kla­sic­kých kon­dó­mov neroz­trh­ne, keď­že vpich zosta­ne iba v bun­ke. Keď­že sa vzor nachá­dza na vnú­tor­nej stra­ne, mal by pomôcť aj zabrá­ne­niu nech­ce­né­ho skĺz­nu­tiu. Kon­dóm je hru­bý 0.055 mili­met­rov, čo sa dá porov­nať s kon­ku­renč­ný­mi vyda­nia­mi ultra ten­kých pre­zer­va­tí­vov. Neofi­ciál­ne názo­ry tvr­dia, že by mal ten­to nový kon­dóm zabrá­niť po pre­pic­hnu­tí nech­ce­né­mu teho­ten­stvu, no či to tak naozaj je sa ešte uvi­dí.

3-Core-Issues_tny2bb

foto: indiegogo.com

Tvá­rou kam­pa­ne tej­to novin­ky z die­le LELO sa stal aj kon­tro­verz­ný Cha­rie She­en

Či sa vďa­ka tomu­to nové­mu kon­dó­mu, zvý­ši počet ich pou­ží­va­ní je ešte ťaž­ko pove­dať, no mini­mál­ne výho­vo­riek na prask­nu­tie či nepo­hod­lie ubud­ne.

Zdroj: techinsider.io, zdroj titul­nej foto:gearpatrol.com

Pridať komentár (0)