Kon­dóm budúc­nosti je tu

Lýdia Repová / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

Švéd­ska spo­loč­nosť LELO vyvi­nula nový druh kon­dómu, ktorý už nepraskne.

Kon­dóm nás “zachra­ňuje” v intím­nych situ­áciách už skoro 100 rokov. Čas ino­vá­cií pri­šiel aj naň. LELO, spo­loč­nosť, ktorá sa už 20 rokov venuje výrobe tejto sexu­ál­nej pomôcky prišla s ino­vá­ciou. Pred­sta­vila túto novinku pod náz­vom HEX kon­dóm. A že ide o veľmi ori­gi­nálny druh kon­dómu, to je pravda.

HEX kon­dóm

Aj keď sa na prvý pohľad podobá na kla­sický kon­dóm, ak sa pozrieme bliž­šie na jeho štruk­túru zis­tíme, podľa čoho dostal názov. Môžeme na ňom zba­dať malé šesť­u­hol­níky. Tento kon­dóm je odol­nejší, menej náchylný na roz­tr­hnu­tie a kom­for­tnejší ako jeho pred­chod­co­via.

lelo-condom-charlie-sheen-hexagon1

foto: nextshark.com

Nepou­ží­vam ho, lebo sa môže roz­tr­hnúť.” Jedna z naj­čas­tej­ších výho­vo­riek. V pod­state však nejde len o to, že by sa mohol roz­tr­hnúť, ale aj o cel­kový záži­tok, ktorý sa s kon­dó­mom zmen­šuje. Vývo­jár tohto nového druhu kon­dómu, Filip Sedic, sa roz­ho­dol, že pre­díde tejto čas­tej výho­vorke. Spolu so svo­jim tímom sa roz­ho­dol, že začne expe­ri­men­to­vať s novými druhmi mate­riálu. Medzi kan­di­dá­tov pat­ril aj poly­ure­tan. Ktorý sa vlast­nos­ťami podo­bal latexu, avšak vyba­ve­nie všet­kých potvr­dení bolo prí­liš zdĺhavé. Tím sa teda roz­ho­dol uro­biť raci­onál­nejší krok a roz­ho­dol sa namiesto nahra­de­nia latexu, zme­niť štruk­túru kon­dómu samot­ného. Sedic sa vyjad­ril, že zo začiatku bolo ťažké zme­niť niečo také jed­no­du­ché ako zho­to­ve­nie kon­dómu, no nako­niec sa im to poda­rilo.

Po desať­ro­čia boli pre­zer­va­tívy vyrá­bané namá­ča­ním foriem s tva­rom muž­ského pohlav­ného orgánu do kade s late­xom a následne vylúp­nu­tím po zasc­hnutí. Spo­loč­nosť LELO pre­ro­bila tvar foriem v kto­rých je vyrytý tvar, ktorý môžeme vidieť naprí­klad na vče­lích úľoch. Tieto formy sa namo­čia do zmesi, aby sa zapl­nili vyryté tvary a následne sa namočí druhý krát aby sa pokryla celá forma. Po zro­lo­vaní je kon­dóm tmavší na mies­tach, kde sa nachá­dza vzor.

Takýto kon­dóm by mal byť fle­xi­bil­nejší a odol­nejší, keďže sa môže natiah­nuť do 6 sme­rov. Tak­tiež po pic­hnutí doň sa na roz­diel od kla­sic­kých kon­dó­mov neroz­trhne, keďže vpich zostane iba v bunke. Keďže sa vzor nachá­dza na vnú­tor­nej strane, mal by pomôcť aj zabrá­ne­niu nech­ce­ného skĺz­nu­tiu. Kon­dóm je hrubý 0.055 mili­met­rov, čo sa dá porov­nať s kon­ku­renč­nými vyda­niami ultra ten­kých pre­zer­va­tí­vov. Neofi­ciálne názory tvr­dia, že by mal tento nový kon­dóm zabrá­niť po pre­pic­hnutí nech­ce­nému teho­ten­stvu, no či to tak naozaj je sa ešte uvidí.

3-Core-Issues_tny2bb

foto: indiegogo.com

Tvá­rou kam­pane tejto novinky z diele LELO sa stal aj kon­tro­verzný Cha­rie Sheen

Či sa vďaka tomuto novému kon­dómu, zvýši počet ich pou­ží­vaní je ešte ťažko pove­dať, no mini­málne výho­vo­riek na prask­nu­tie či nepo­hod­lie ubudne.

Zdroj: techinsider.io, zdroj titul­nej foto:gearpatrol.com

Pridať komentár (0)