Kontroverzná starostka Fekišoviec dostala listom výzvu od Transparency International

Lenka Sidorová / 10. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Sta­ros­tka Fe­ki­šo­viec „po­šlia­pala zá­kon i po­li­tickú kul­túru“
  • Do­stala ot­vo­rený list s vý­zvou od Trans­pa­rency In­ter­na­ti­onal
zdroj: Youtube.com
  • Sta­ros­tka Fe­ki­šo­viec „po­šlia­pala zá­kon i po­li­tickú kul­túru“
  • Do­stala ot­vo­rený list s vý­zvou od Trans­pa­rency In­ter­na­ti­onal

Malá obec Fe­ki­šovce na vý­chode Slo­ven­ska s okolo tri­sto oby­va­teľmi sa včera ne­ga­tívne pre­slá­vila vďaka mi­mo­riadne ne­vhod­nému sprá­va­niu sa sta­ros­tky. Jej vý­stup si všimla aj Trans­pa­rency In­ter­na­ti­onal (TI) Slo­ven­sko, in­for­muje ser­ver Stra­té­gie HN.

TI sta­ros­tke Mi­lo­slave Fe­do­ro­vej po­slala ot­vo­rený list, v kto­rom ju vy­zýva na do­dr­žia­va­nie zá­ko­nov a po­li­tic­kej kul­túry, zá­ro­veň ju žiada o zjed­na­nie ná­pravy: Toľké po­šlia­pa­va­nie zá­kona a po­li­tic­kej kul­túry, akého sa do­pus­tila sta­ros­tka obce Fe­ki­šovce (ok­res Sob­rance) Mi­lo­slava Fe­do­rová, sa v jed­nom vi­deu len tak ľahko ne­vidí. Na­pí­sali sme jej preto ot­vo­rený list (a zá­ro­veň pod­net na pro­ku­ra­túru), v kto­rom ju vy­zý­vame na zjed­na­nie ná­pravy.“

Gab­riel Ší­poš, ria­di­teľ Trans­pa­rency In­ter­na­ti­onal jej v liste pri­po­me­nul, že podľa zá­kona jej po­zí­cia v žiad­nom ohľade nie je nad­ria­dená po­slan­com a nemá právo viesť za­sad­nu­tie obec­ného za­stu­pi­teľ­stva ta­kýmto spô­so­bom. Jej sprá­va­nie ozna­čil za „hrubé ne­po­cho­pe­nie po­sta­ve­nia sa­mo­správ­nych or­gá­nov a po­šlia­pa­va­nie zá­klad­nej po­li­tic­kej kul­túry“ a vy­zýva ju k ná­prave.

Mi­lo­slava Fe­do­rová (kan­di­dátka Smeru-SD) je sta­ros­t­kou Fe­ki­šo­viec štvrté vo­lebné ob­do­bie od roku 2006. V mi­nu­lo­roč­ných ko­mu­nál­nych voľ­bách ju zvo­lilo 81 oby­va­te­ľov obce, pri­čom jej pro­ti­kan­di­dát Ľu­bo­mír Pet­raš (Prog­re­sívne Slo­ven­sko) pre­hral len o de­väť hla­sov. Viac hla­sov ako Fe­do­rová zís­kali zase dvaja kan­di­dáti na po­slan­cov – Sta­ni­slav Šte­fa­nič (91, Doma Dobre) a Jo­zef Sabo (89, OĽaNO).

Sta­ros­tka šo­ko­vala i ro­zo­smiala celé Slo­ven­sko po tom, ako sa za­čalo vi­rálne ší­riť 3-ho­di­nové vi­deo z usta­no­vu­jú­ceho ro­ko­va­nia obec­ného za­stu­pi­teľ­stva. Na vi­deo upo­zor­nila sa­ti­rická stránka Zo­mri, ktorá z neho uro­bila 12-mi­nú­tový zo­strih tých naj­lep­ších „per­li­čiek.“

„Tu, pria­te­lia, je za­chy­tená sku­točná sonda do duše nášho ná­roda, nášho mys­le­nia a ce­lej na­šej kra­jiny,“ ko­men­to­valo jej vý­stup Zo­mri.

 

Pridať komentár (0)