Kontroverzné skartovanie miliónového obrazu spustilo hotovú vlnu reklamných kampaní. Pridal sa aj McDonald’s

Richard Vitkovský / 10. októbra 2018 / Marketing & Reklama

  • Kon­tro­verzná piat­ková auk­cia, po­čas kto­rej bol tak­mer zni­čený ob­raz po­u­lič­ného umelca Bank­syho roz­pú­tala ho­tový ošiaľ
  • Veľký zá­u­jem ve­rej­nosti si všimli aj mar­ke­tin­gové od­de­le­nia zná­mych spo­loč­ností, ktoré za­cí­tili ob­rov­skú šancu a chcú sa zviesť na vi­rál­nej vlne
  • Po spo­loč­nosti IKEA za­re­a­go­vali aj re­klamné agen­túry spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s, ktoré pred­sta­vili svoje diela
zdroj: Instagram/DDB Austria
  • Kon­tro­verzná piat­ková auk­cia, po­čas kto­rej bol tak­mer zni­čený ob­raz po­u­lič­ného umelca Bank­syho roz­pú­tala ho­tový ošiaľ
  • Veľký zá­u­jem ve­rej­nosti si všimli aj mar­ke­tin­gové od­de­le­nia zná­mych spo­loč­ností, ktoré za­cí­tili ob­rov­skú šancu a chcú sa zviesť na vi­rál­nej vlne
  • Po spo­loč­nosti IKEA za­re­a­go­vali aj re­klamné agen­túry spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s, ktoré pred­sta­vili svoje diela

Po­u­ličný ume­lec Banksy sa mi­nulý týž­deň po­sta­ral o po­riadny škan­dál. Do­dnes ne­známy au­tor mno­hých diel je zná­mejší pú­ta­ním po­zor­nosti a kri­ti­zo­va­ním kon­zum­nej spo­loč­nosti. Mi­nulý týž­deň však za­šiel ešte ďa­lej, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. V pia­tok sa to­tiž v An­glicku ko­nala dražba jeho diela, ktoré zo­bra­zuje diev­čatko s ba­ló­nom. Toto dielo vy­tvo­ril ešte v roku 2006. Ná­sledne ho pre­dal no­vému ma­ji­te­ľovi, av­šak ten ani len ne­tu­šil, čo sa ukrýva v ma­sív­nom ráme.

Ten bol to­tiž vy­ba­vený ne­fal­šo­va­nou skar­to­vač­kou pa­piera. Zau­jí­ma­vos­ťou je však to, že si ni­kto nič ne­vši­mol ani vtedy, keď ob­raz pu­to­val do aukč­nej siene Sot­heby’s. Po­čas dražby sa ne­dialo nič po­doz­rivé. Di­vadlo sa za­čalo až po tom, čo ob­raz vy­dra­žil je­den so zá­u­jem­cov za cenu tak­mer mi­lión li­bier. Tesne o od­klep­nutí vý­sled­nej sumy za­čal ob­raz vy­dá­vať zau­jí­mavé zvuky. Do pa­piera s maľ­bou sa za­čali za­bá­rať os­tré zuby skar­to­vača a ro­biť z neho ne­fal­šo­vané re­zance.

Chva­la­bohu po zlo­žení ob­razu zo steny sa skar­to­va­nie za­sta­vilo. Po­ško­dená zo­stala iba po­lo­vica ob­razu. Toto vi­deo upú­talo celý svet a kon­tro­verz­nému umel­covi za­ru­čilo po­riadnu pub­li­citu. Ne­bolo teda prek­va­pe­ním, že sa na vi­rál­nej vlne chcú zviesť aj iní. Ako prvá za­re­a­go­vala IKEA, ktorá pred­sta­vila re­klamný pla­gátm, na kto­rom pro­pa­guje svoje rámy na ob­razy s do­dat­kom: Pre spo­mienky, ktoré chcete ucho­vať v celku.

Zá­u­jem však stále ne­opa­dol a o svoj kú­sok ko­láča bo­juje aj spo­loč­nosť Mc­Do­nald’s. Jej dvorné re­klamné agen­túry to­tiž pred­viedli, ako si pred­sta­vujú Mc­Do­nald’s v „skar­to­va­nej“ po­dobe. Prvý pla­gát v štýle „re­zance“ pred­sta­vila agen­túra TBWA ne­twork’s agency z Malty. Pla­gát zve­rej­nil sa­motný šéf agen­túry na svo­jom Ins­ta­grame.

Dru­hou agen­tú­rou, ktorá sa roz­hodla pred­sta­viť svoje dielo je DDB Vienna. Každé z týchto diel ne­sie po­dobný zá­klad. Jedná sa teda o akýsi rám a skar­to­vač v jed­nom. Oba pla­gáty však majú trošku od­lišný ru­ko­pis a je jasné, že ich tvo­rili roz­dielne agen­túry. Bank­symu sa po­da­ril hu­sár­sky kú­sok a dnes z toho ťa­žia aj veľké spo­loč­nosti.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)