Kôpky ryže z Havaja ovládli Bratislavu. Poké bar sa púšťa do franchisingu

Mária Ambrozová / 2. februára 2019 / Food biznis

  • V marci 2018 po pr­vý­krát ot­vo­rili svoje brány a už po­čas pr­vého dňa vy­pre­dali zá­soby dávno pred zá­ve­reč­nou
  • Slo­váci sa do exo­tic­kého jedla v sexi mis­kách jed­no­du­cho zbláz­nili
  • Za pro­jek­tom stojí mo­delka, Ivana Štomp­fová so svo­jím pria­te­ľom
zdroj: Instagram/Poké bar
  • V marci 2018 po pr­vý­krát ot­vo­rili svoje brány a už po­čas pr­vého dňa vy­pre­dali zá­soby dávno pred zá­ve­reč­nou
  • Slo­váci sa do exo­tic­kého jedla v sexi mis­kách jed­no­du­cho zbláz­nili
  • Za pro­jek­tom stojí mo­delka, Ivana Štomp­fová so svo­jím pria­te­ľom

Ne­ná­padná pre­vádzka v bu­si­ness cen­tre Twin City zvaná Poké bar je ot­vo­rená len od marca mi­nu­lého roka, no zdá sa, že celé mesto sa do jej kon­ceptu za­mi­lo­valo. Len do­ne­dávna bol ná­pad mo­delky Ivany Štomp­fo­vej a jej pria­teľa pri­niesť na Slo­ven­sko exo­tické misky plné chute je­di­ným. Ako sama ho­vorí, kon­ku­ren­cia je podľa nej vždy dobrá vec, pre­tože pri­ro­dzene po­súva všet­kých vpred. Dnes má ešte stále no­vinka na slo­ven­skej gas­tro mape veľké plány.

Nová pre­vádzka aj roz­voz

Od ok­tóbra sa z ha­vaj­skej po­chúťky te­šia všetci do­ma­sedi, pre­tože Poké bar spus­til svoju roz­nášku, čím pri­ro­dzene re­a­go­val na do­pyt trhu. Dnes však už je jasné, že jeho pod­ni­ka­nie ne­zos­tane len pri jed­nej pre­vádzke, ktorá skromne za­čí­nala s ot­vá­ra­cími ho­dina len do 15.00. Nový Poké bar pri­pra­vujú vo veľ­ko­le­pom re­zi­denč­nom pro­jekte Sl­neč­nice. Na naše zve­davé otázky od­po­ve­dal Pe­ter Ko­váč.

Pa­mä­táš si ešte naše vi­deo s pro­jek­tom Ro­bíme to inak, kedy sme Poké bar nav­ští­vili s na­šou ka­me­rou me­dzi pr­vými? Te­raz si ho mô­žeš pri­po­me­núť.

Prečo ste si ako miesto pre svoju druhú pre­vádzku zvo­lili práve Sl­neč­nice?

Fran­chisu sme plá­no­vali prav­du­po­ve­diac už pred ot­vo­re­ním pr­vej pre­vádzky, na­koľko je to kon­cepčne veľmi vhodný pro­dukt na ta­kýto druh roz­voja. Sl­neč­nice sú no­vou, mo­der­nou re­zi­denč­nou lo­ka­li­tou pre mladé ro­diny, pra­cu­jú­cich ľudí a roz­hodli sme sa túto sféru zá­kaz­ní­kov oslo­viť práve tu. Aj z po­hľadu fran­chise nám lo­ka­lita v re­zi­denč­nom pro­jekte veľmi chýba, aby sme ve­deli v blíz­kej bu­dúc­nosti hod­no­tiť po­dobné lo­ka­lity pre po­ten­ciál­nych fran­chi­sis­tov a zá­ro­veň na­sta­vo­vať ich kri­té­riá spo­lu­práce na zá­klade na­šej vlast­nej pre­vádzky a teda čí­sel z nej.

Zme­nil sa od za­čiatku pod­ni­ka­nia ne­jako Váš po­čia­točný biz­nis plán?

Poké je nový kon­cept na Slo­ven­sku, preto sa stále for­mu­jeme a vy­lep­šu­jeme, učíme.

Ako si Slo­váci podľa vás zvy­kajú na gas­tro no­vinky na trhu?

Sme dosť kon­zer­va­tívni, je to cí­tiť aj pri pre­daji. Ľu­dia si idú veci čo naj­viac po­dobné na­šej kla­sike, takže ku­ra­cie mäso, lo­sos, ma­jo­néza, a po­dobne. Ale za ten rok, čo sme ot­vo­rení, vi­díme aj stup­ňu­júci sa zá­u­jem ľudí ochut­ná­vať aj niečo nové. Ale to ho­vo­ria za­tiaľ krát­ko­dobé šta­tis­tiky.

Ako je možné za­po­jiť sa do vášho fran­chi­singu?

Nie je to nič zlo­žité, práve na­opak. Máme na­sta­venú pod­robnú a zá­ro­veň stručnú štruk­túru a spo­lu­práca je možná v prie­behu veľmi krát­keho času na roz­diel od iných li­cenč­ných gas­trop­ro­jek­tov.

Aký bol Váš prvý ne­celý rok na trhu z po­hľadu na hos­po­dár­sky vý­sle­dok? Po­da­rilo sa Vám alebo ešte sa len po­darí do­siah­nuť break even po­int?

Vcelku priaz­nivý, BEP sme ešte síce ne­do­siahli, tento rok  sa nám to však už ur­čite po­darí.

Pridať komentár (0)