Koryt­načka môže znova cho­diť vďaka vozíku z Lega!

Rudolf Nečas / 12. júla 2016 / Zaujímavosti

Táto sta­veb­nica má naozaj široké využi­tie.

Keď ľudí pos­tihnú pohy­bové prob­lémy, máme celý rad mož­ností, ktoré sia­hajú od cho­dí­tok po pro­tézy, ale naši štvor­nohí kama­ráti to nemajú tak jed­no­du­ché. Taký bol prí­pad aj Blade, nemec­kej koryt­načky s poru­chou rastu, kvôli kto­rej jej nohy tak zoslabli, že ju nedo­ká­zali udr­žať. Ale vďaka vyna­lie­za­vosti svojho vete­ri­nára sa môže Blade pre­há­ňať po okolí na svo­jom jedi­neč­nom inva­lid­nom vozíku z LEGA.

blade4

foto: onegreenplanet.org

Keď si Bla­de­ova maji­teľka Iris Peste všimla, že koryt­načka začína mať prob­lémy s chô­dzou vzala ju k vete­ri­ná­rovi Dr. Cars­te­novi Plisch­ke­ovi. Plischke diag­nos­ti­ko­val celý rad prob­lé­mov, vrá­tane čer­vov a poru­chy osla­bu­jú­cej rast. Vedomý si potreby uni­kát­neho rie­še­nia zobral Plischke nie­koľko LEGO blo­kov od jeho syna a pus­til sa do práce.


S bez­pečne a neškodne pri­po­je­ným inva­lid­ným vozí­kom má Blade späť svoju pohyb­li­vosť, môže uhá­ňať navô­kol a jeho prog­nóza je dobrá. S lieč­bou a sta­rost­li­vos­ťou možno oča­ká­vať, že v budúc­nosti bude môcť cho­diť aj bez vozíka.

blade1

foto: cnet.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cultofmac.com

Pridať komentár (0)