Košičanky ručne šijú tašky z reklamných bannerov. Recyklujú tak jeden z najpoužívanejších plastov na zemi

Linda Cebrová / 9. januára 2019 / Lifehacking

  • Dorka Bags sú uni­katné tašky vy­ro­bené z ne­vy­uži­tej ba­ne­ro­vej re­klamy, kto­rej máme na Slo­ven­sku viac než dosť
  • PVC ma­te­riál, z kto­rého je vy­rá­baná, je tre­tím naj­pou­ží­va­nej­ším plas­tom na zemi
  • Ko­ši­čanky, ktoré mali prob­lém nájsť si prácu, ich dnes šijú v ti­sí­coch ku­soch
zdroj: Dorka Bags sashe.sk
  • Dorka Bags sú uni­katné tašky vy­ro­bené z ne­vy­uži­tej ba­ne­ro­vej re­klamy, kto­rej máme na Slo­ven­sku viac než dosť
  • PVC ma­te­riál, z kto­rého je vy­rá­baná, je tre­tím naj­pou­ží­va­nej­ším plas­tom na zemi
  • Ko­ši­čanky, ktoré mali prob­lém nájsť si prácu, ich dnes šijú v ti­sí­coch ku­soch

Ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia Dorka v spo­lu­práci so Spo­loč­nos­ťou Úsmev ako dar a even­to­vou agen­tú­rou Cre­a­tive Pro Ko­šice vy­vi­nula uni­kátny strat upový pro­jekt V rámci neho sku­pina Slo­ve­niek šie ná­kupné tašky z ma­te­riálu, ktorý by inak skon­čil ako en­vi­ro­men­tálna zá­ťaž. Ide o takz­vanú od­pa­dovú ba­ne­ro­vinu, z kto­rej vzni­kajú vkusné do­pl­nky na kaž­do­denné po­u­ži­tie.

Tento pro­jekt vzni­kol aj preto, že bežné pra­covné po­nuky na vý­chod­nom Slo­ven­sku ne­zod­po­ve­dajú ob­me­dze­ným mož­nos­tiam množ­stvu osa­me­lých ma­tiek, ktoré tu žijú. Práca na 8-12 ho­dín denne v zme­no­vých pre­vádz­kach je tak ne­možná.

Sku­pina Slo­vá­kov preto zre­a­li­zo­vala ná­pad ši­tia ná­kup­ných či plá­žo­vých ta­šiek priamo v pries­to­roch krí­zo­vého cen­tra Dorka v Ko­ši­ciach pod náz­vom DORKA bag – Taška, ktorá má prí­behPri vý­robe týchto ta­šiek po­u­ží­vajú vý­lučne finančne vý­hodný vstupný ma­te­riál – od­pa­dovú re­klamnú ba­ne­ro­vinu z rôz­nych even­tov, ktorá takto do­stáva svoju druhú, eko­lo­gickú a prak­ticky vy­uži­teľnú po­dobu.

Ok­rem svojho čisto ma­te­riál­neho prí­behu do­stáva taška aj je­den, za kto­rým stojí in­di­vi­du­álna ži­votná cesta kaž­dej šičky, ktorá stála za jej vzni­kom. Za­kú­pe­ním tašky Dorka bags ľu­dia pod­po­ria najmä prácu žien – ma­tiek ži­jú­cich v cen­tre Dorka, a zá­ro­veň aj tech­no­lo­gické vy­ba­ve­nie ši­ja­cích dielní či iných po­treb­ných ma­te­riá­lov a do­pl­n­kov na ich uši­tie. Uni­kátne tašky, z kto­rých každá je ori­gi­nál kú­piš aj na sashe.sk.

Pridať komentár (0)