Košická reštaurácia baví internet reklamou, ktorej väčšina Bratislavčanov nerozumie

Linda Cebrová / 4. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Re­pub­lika vý­chodu je ko­šická re­štau­rá­cia, ktorá si ľudí ne­zís­kala len dob­rým jed­lom ale aj vtip­ným mar­ke­tin­gom
  • Ko­mu­ni­ká­cia, akú na svoju pre­zen­tá­ciu vy­užíva toto bis­tro má na­ozaj svoje čaro
zdroj: Republika Východu
  • Re­pub­lika vý­chodu je ko­šická re­štau­rá­cia, ktorá si ľudí ne­zís­kala len dob­rým jed­lom ale aj vtip­ným mar­ke­tin­gom
  • Ko­mu­ni­ká­cia, akú na svoju pre­zen­tá­ciu vy­užíva toto bis­tro má na­ozaj svoje čaro

Re­pub­lika vý­chodu patrí me­dzi ob­ľú­bené re­štau­rá­cie mno­hých náv­štev­ní­kov Ko­šíc, ktorí sem prišli aj na­priek tomu, že tu podľa nie­kto­rých  “nič nie je.” Od kon­ku­ren­cie je veľmi ľahko ro­zo­zna­teľná.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika Vý­chodu

Po­u­žíva to­tiž lo­kálne orien­to­vaný mar­ke­ting, aký sa na vý­chod do­ko­nale hodí a ľu­dia si ho ob­ľú­bili. Ako všetci dobre vieme v Bra­ti­slave žije množ­stvo ľudí z rôz­nych miest a de­dín na vý­chod­nom Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika Vý­chodu

Mnohí z nich majú do­ko­nale zvlád­nuté aj bra­ti­slav­ské ná­re­čie. Keď ich však po­ču­ješ roz­prá­vať doma na vý­chode alebo s inými kra­janmi, veľa bra­ti­slav­ča­nov zo­stane len za­ču­do­vane po­ze­rať, aké špe­ci­fické ná­re­čie v sebe ukrý­vajú.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika Vý­chodu

Práve na ty­pic­kom a ne­za­me­ni­teľ­nom ná­rečí si po­sta­vila promo aj re­štau­rá­cia Re­pub­lika vý­chodu. Ide o po­dobný kon­cept ako majú bra­ti­slav­ské ka­viarne Štúr. Až na to, že v tomto bis­tre ne­náj­deš je­dálny lís­tok ani pro­pa­gačné ma­te­riály v štú­rov­čine ale zato v pra­vej vý­chod­niar­čine.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika Vý­chodu

V Re­pub­like chcú do­ká­zať, že na vý­chode sa veľmi dobre žije, pre­tože je tu mmnož­stvo prí­rod­ných a kul­túr­nych krás. A ako ho­vorí tím z re­štau­rá­cie: „Ľu­dze z Unesca sem cho­dza na navš­ťevi jak na kla­vir.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika vý­chodu

Zá­ro­veň upo­zor­ňujú, že Re­pub­lika vý­chodu ne­vznikla z od­poru k os­tat­ným ľu­ďom ale z lásky k vý­chodu. „Mi še zname naj­ľepše, zname, co nam chuci, co šmešne za nas, čomu ži­jéme. Zato bu­dze Re­pub­lika vir­tu­al­nim au­to­nom­nim uze­mim pre šicke Vi­chod­ňare, ale aj ľu­dze dob­rej voľe. A jak še tota Re­pub­lika Vi­chod­ňa­rom za­bači, ot­vori Re­pub­lika nove am­ba­sadi v to­tich mes­tach vi­chodu.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Re­pub­lika vý­chodu

Bill­bo­ardy Re­pub­liky Vý­chodu do­ko­nale uka­zujú, že na dobrú re­klamu ne­pot­re­bu­jete ti­síce eur, ak máte ori­gi­nálny kon­cept a množ­stvo kre­a­ti­vity. Zá­žit­kom sa­mým o sebe je aj pre­chá­dza­nie si stránky bis­tra re­pub­li­ka­vy­chodu.sk, ktorú je nutné čí­tať na­ozaj s veľ­kým sú­stre­de­ním, najmä ak ne­máš vý­chod­niar­činu cel­kom v sebe.

Pridať komentár (0)