Kráľ Ube­ru zaro­bil 80000 eur za šesť mesia­cov, pri­tom tak­mer nesa­dol za volant!

Martin Bohunický / 6. februára 2016 / Business

Prvý mesiac zaro­bil Joseph Ziy­aee s Ube­rom cez $20000 dolá­rov, hoci uro­bil len jedi­nú jaz­du.

Nie, nebo­la to jaz­da cez celú Ame­ri­ku. Všet­ky penia­ze zaro­bil cez bonu­sy, kto­ré zís­kal vždy, keď sa cez neho regis­tro­val nový šofér. Cel­ko­vo tak za šesť mesia­cov zaro­bil oko­lo $90 000 dolá­rov, čo je v pre­poč­te cez 80 000 eur. A ako to celé zača­lo? Nešťas­tím. Ziy­aee utr­pel frak­tú­ru nohy a jaz­da na aute bola pre neho poriad­ne boles­ti­vá.

Vte­dy nara­zil Joseph na prí­beh Bla­kea Jared­sa, kto­rý cez refe­ren­cie zaro­bil $50 000 dolá­rov. Inšpi­ro­va­ný tým­to prí­be­hom sa pus­til do nahá­ňa­nia refe­ra­lov.

img_4451-2

foto: Joseph Ziy­aee

Cez inter­net to nešlo. Jareds posie­lal svo­je lin­ky na celý Red­dit, za čo ho Uber potres­tal zru­še­ním účtu. Ziy­aee si uve­do­mil, že roz­um­nej­šie bude na to ísť osob­ne. Postup­ne cez pria­te­ľov, pria­te­ľov svo­jich pria­te­ľov a Snap­cha­tu zís­kal Ube­ru 200 nových šofé­rov. Jedi­ný aktív­ny šofér mu pri­tom pri­ná­šal pro­ví­zie v podo­be sto­viek eur. 

Zdá sa, že máme nové­ho krá­ľa Ube­ru.

Ako to doká­zal?

Celé­mu úspe­chu pred­chá­dzal riad­ny výskum. Mes­tá, v kto­rých bol nedos­ta­tok šofé­rov, pla­ti­li za nové prí­ras­t­ky ove­ľa vyš­šie odme­ny. Keď Ziy­aee tie­to mes­tá iden­ti­fi­ko­val, kon­tak­to­val ľudí z oblas­ti a všet­ko im pod­rob­ne vysvet­lil. Mno­hí z šofé­rov sa tak čosko­ro sta­li aj jeho pria­teľ­mi. 

Hlav­ný roz­diel je prá­ve v prí­stu­pe. Kým ostat­ní nabú­cha­jú na inter­net lin­ky a dúfa­jú, že nie­kto sa snáď chy­tí, Joseph sa kaž­dé­mu jed­né­mu poten­ciál­ne­mu šofé­ro­vi poc­ti­vo venu­je a je pri­pra­ve­ný trpez­li­vo zod­po­ve­dať aj tie najh­lú­pej­šie otáz­ky.

Veľa ľudí sa teraz sna­ží jeho úspech napo­dob­niť. On sám sa však nebo­jí. Pri­zná­va, že aj ten­to “biz­nis” si vyža­du­je neus­tá­lu dri­nu, trpez­li­vosť a pries­kum trhu, čo mno­hí títo “pod­ni­ka­te­lia”, hľa­da­jú­ci jed­no­du­chý zisk, nespĺňa­jú.

he-often-jazzes-up-his-snapchats-with-emoji-

foto: Joseph Ziy­aee

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fot­ky: Joseph Ziy­aee

Pridať komentár (0)