Kráľ Uberu zaro­bil 80000 eur za šesť mesia­cov, pri­tom tak­mer nesa­dol za volant!

Martin Bohunický / 6. februára 2016 / Business

Prvý mesiac zaro­bil Joseph Ziy­aee s Ube­rom cez $20000 dolá­rov, hoci uro­bil len jedinú jazdu.

Nie, nebola to jazda cez celú Ame­riku. Všetky peniaze zaro­bil cez bonusy, ktoré zís­kal vždy, keď sa cez neho regis­tro­val nový šofér. Cel­kovo tak za šesť mesia­cov zaro­bil okolo $90 000 dolá­rov, čo je v pre­počte cez 80 000 eur. A ako to celé začalo? Nešťas­tím. Ziy­aee utr­pel frak­túru nohy a jazda na aute bola pre neho poriadne boles­tivá.

Vtedy nara­zil Joseph na prí­beh Bla­kea Jaredsa, ktorý cez refe­ren­cie zaro­bil $50 000 dolá­rov. Inšpi­ro­vaný týmto prí­be­hom sa pus­til do nahá­ňa­nia refe­ra­lov.

img_4451-2

foto: Joseph Ziy­aee

Cez inter­net to nešlo. Jareds posie­lal svoje linky na celý Red­dit, za čo ho Uber potres­tal zru­še­ním účtu. Ziy­aee si uve­do­mil, že roz­um­nej­šie bude na to ísť osobne. Postupne cez pria­te­ľov, pria­te­ľov svo­jich pria­te­ľov a Snap­chatu zís­kal Uberu 200 nových šofé­rov. Jediný aktívny šofér mu pri­tom pri­ná­šal pro­ví­zie v podobe sto­viek eur. 

Zdá sa, že máme nového kráľa Uberu.

Ako to doká­zal?

Celému úspe­chu pred­chá­dzal riadny výskum. Mestá, v kto­rých bol nedos­ta­tok šofé­rov, pla­tili za nové prí­ras­tky oveľa vyš­šie odmeny. Keď Ziy­aee tieto mestá iden­ti­fi­ko­val, kon­tak­to­val ľudí z oblasti a všetko im pod­robne vysvet­lil. Mnohí z šofé­rov sa tak čoskoro stali aj jeho pria­teľmi. 

Hlavný roz­diel je práve v prí­stupe. Kým ostatní nabú­chajú na inter­net linky a dúfajú, že nie­kto sa snáď chytí, Joseph sa kaž­dému jed­nému poten­ciál­nemu šofé­rovi poc­tivo venuje a je pri­pra­vený trpez­livo zod­po­ve­dať aj tie najh­lú­pej­šie otázky.

Veľa ľudí sa teraz snaží jeho úspech napo­dob­niť. On sám sa však nebojí. Pri­znáva, že aj tento “biz­nis” si vyža­duje neus­tálu drinu, trpez­li­vosť a pries­kum trhu, čo mnohí títo “pod­ni­ka­te­lia”, hľa­da­júci jed­no­du­chý zisk, nespĺňajú.

he-often-jazzes-up-his-snapchats-with-emoji-

foto: Joseph Ziy­aee

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: Joseph Ziy­aee

Pridať komentár (0)