Kresky – Na Slo­ven­sku sa robia teto­vačky, ktoré str­čia do vrecka aj legen­dárne Pedro

Zuzana Zimmermannová / 19. november 2016 / Business

Dostali nápad, ktorý osloví tak­mer všetky vekové kate­gó­rie a o dva mesiace sa po hoto­vom pro­dukte už len zaprá­šilo. Reč je o Kres­kách – rýdzo slo­ven­ských dočas­ných teto­vač­kách z dielne Pre­šov­ča­niek Kata­ríny Ilko­vi­čo­vej a Petry Van­co­vej, ktoré sa rake­to­vou rých­los­ťou dostali pod kožu (i na kožu) detí aj dospe­lých.

S boha­tou šká­lou dizaj­nov, ktorá sa neus­tále roz­ši­ruje a dáva šancu na nety­pickú seba­re­a­li­zá­ciu aj ďal­ším domá­cim ilus­trá­to­rom, dnes zohratá dvo­j­ica boduje najmä na fes­ti­va­loch, det­ských osla­vách, svad­bách či pri kaž­do­den­nom mód­nom zdo­bení. A hoci sa k teto­vač­kám „bez záväz­kov“ neser­ví­rujú neza­bud­nu­teľné ružové žuvačky, nos­tal­giu za Ped­rom hravo zaženú.

Kresky 65 _MG_3146

Kresky sa údajne zro­dili pri fľaši dob­rého vína – je to pravda? Ako ste prišli na tento nápad?

Petra: Áno, pri­zná­vame — názov Kresky, ako aj prvý brains­tor­ming, pri kto­rom sme vytvo­rili kon­cept, naozaj vzni­kol pri rieke a pri fľaši Peregu. Bolo to veľmi vtipné, tvo­rivé a plné entu­ziazmu a tento pocit ešte stále pre­tr­váva. Samotný nápad na dizaj­nové teto­vačky pri­šiel pár dní pred tým a už sme sa ho nepus­tili.

Kresky sú die­lom gra­fic­kej dizaj­nérky a ilus­trá­torky (Katka) a mediál­nej ana­ly­tičky so záze­mím v nezis­ko­vom sek­tore (Petra). Ako máte roz­de­lené úlohy?

Petra: Úlohy máme roz­de­lené veľmi fle­xi­bilne, podľa potreby, ale ja sa pre dobro celej veci vôbec neve­nu­jem dizaj­no­vej stránke. Tú nechá­vam na skú­senú odbor­níčku — Katka to proste má v ruke a v srdci.

Katka: Mám na sta­rosti najmä vizu­álnu stránku, ale aj tú pre­be­ráme spo­ločne. Mys­lím, že sa dobre dopĺňame.

Kresky 28 _MG_8722

Dočasné teto­vačky sme na Slo­ven­sku done­dávna hľa­dali len ťažko, túžili ste zapl­niť túto medzeru? Zohrala svoju úlohu aj nos­tal­gia za Pedro žuvač­kami?;)

Petra: Pove­dali sme si, že slo­ven­ské a české deti a dospelí si hádam zaslú­žia pekné dočasné teto­vačky. A že slo­ven­skí ilus­trá­tori a ilus­trá­torky by možno oce­nili ďalší funky spô­sob svo­jej pre­zen­tá­cie.

Od prvého rešeršu k prvým pre­daj­ným trhom pre­šli len dva mesiace – to bol bles­kový pro­ces. Ako ste to doká­zali?

Petra: Od spo­mí­na­ného Peregu sme každý deň inten­zívne hľa­dali a oslo­vo­vali tla­čia­rov z rôz­nych kra­jín a robili si pries­kum kon­ku­ren­cie a dopytu. Na naše milé prek­va­pe­nie to s dopy­tom vyze­ralo veľmi dobre. Stre­tá­vali sme sa viac-menej len s pozi­tív­nymi reak­ci­ami a to nás utvr­dzo­valo v tom, že asi ideme správ­nym sme­rom.

Katka: Nápad nás nad­chol a nech­celi sme ho nechať vyc­hlad­núť, aby to nešlo dostra­tena. Chceli sme sti­hnúť leto, naj­lep­šie obdo­bie pre teto­vačky — to bol tiež pozi­tívny hnací motor.

Kresky 21 _MG_8623

Ako vzni­kajú dizajny? Čo vás inšpi­ruje?

Katka: Väč­ši­nou je na začiatku viac skíc, z kto­rých potom s Peťou vybe­rieme tie, ktoré zre­a­li­zu­jeme tak, aby to bola zábava a každý si vedel nájsť niečo pre seba.

Oslo­vili ste aj známe slo­ven­ské ilus­trá­torky ako Danku Olej­ní­kovú alebo značku Slo­va­kia­gift – čo je hlav­nou moti­vá­ciou k spo­lu­práci?

Katka: Plán spo­lu­pra­co­vať aj s inými výtvar­níkmi a znač­kami sme mali už od začiatku. Chceli sme oži­viť naše port­fó­lio, ponúk­nuť šir­šiu škálu štý­lov a tiež využiť ďal­šiu mož­nosť pre­zen­tá­cie práce ilus­trá­to­rov. Oslo­vili sme ľudí, kto­rých prácu uzná­vame, a preto vôbec nie je potrebné zasa­ho­vať do ich návrhov.

Kresky 102 _MG_6423

Bolo náročné nájsť tla­čiara, ktorý by zvlá­dol tento kon­cept – nale­pím a po čase zmy­jem?

Petra: Nebolo to nako­niec ťažké, lebo ich s touto tech­no­ló­giou až tak veľa nie je. Mali sme aj varianty tlače v Číne, vo Švéd­sku alebo v USA a chvíľu sme my aj naši známi cho­dili pote­to­vaní vzor­ko­vými teto­vač­kami z celého sveta. Nako­niec sme si vybrali slo­ven­ského tla­čiara, ktorý bol objek­tívne kva­li­ta­tívne naj­lepší. Neho­vo­riac o tom, že je veľmi milý a jeho žena pečie skvelé koláče a robí super sirupy. Takto majú podľa mňa vyze­rať ide­álne dodá­va­teľ­sko-spot­re­bi­teľ­ské vzťahy.

Pou­ží­vate aj potra­vi­nové farby – sú vaše teto­vačky aj „na zje­de­nie“?

Petra: Určite. Na Pohode sa naprí­klad jeden náš zákaz­ník sna­žil svo­jej pria­teľke apli­ko­vať Kresku na krk jazy­kom, ale nešlo to. Asi bolo prí­liš horúco a nebol dosť hyd­ra­to­vaný.:)

Aké výzvy ste pri budo­vaní značky museli pre­ko­nať? Čo bolo naj­ná­roč­nej­šie?

Katka: Stále sa učíme. Všetko vzniká veľmi spon­tánne, naj­ťaž­šia je asi práca s čís­lami a tie nudné exce­lov­ské zále­ži­tosti.

Kresky 99 _MG_1186

Ako rea­gujú ľudia na vaše teto­vačky? Tešia sa viac deti či dospelí?

Petra: Ľudia rea­gujú veľmi pozi­tívne. Malí aj veľkí. To je na tom celom asi najk­raj­šie.

Katka: Naj­lep­šie rea­gujú na fes­ti­va­loch, kde sa pokres­kujú aj na čelo a nerie­šia, bavia sa.

Ako sa vám darí dnes? Dokážu vás Kresky na Slo­ven­sku uži­viť?

Katka: Kresky sa stále vyví­jajú, učia a nás to stále baví. Nemali sme od tohto pro­jektu oča­ká­va­nia v zmysle, že nás bude živiť. Okrem zábavy sú však Kresky aj zis­kové.

Kresky 92 _MG_4528

Kresky je možné zohnať aj v kníh­ku­pec­tvách či kaviar­ňach doma i v ČR. Bolo ťažké nakop­núť dis­tri­bú­ciu?

Petra: Spo­lu­práca s obchodmi sa začí­nala troška pomal­šie, ale teraz sa už ozý­vajú samé.

Ste súčas­ťou kam­pane Made in Slo­va­kia – ako sa to zomlelo? Je to pre vás pocta?

Petra: Oslo­vili nás baby a vôbec sme nevá­hali. Katka pre nich vytvo­rila špe­ciálny dizajn, na ktorý sú veľmi dobré ohlasy vše­obecne.

Kresky 107 _MG_6467

Roz­le­teli sa už Kresky aj do sveta? 

Petra: Námor­nícke sa bežne s dovo­len­kármi dostanú na rôzne jachty, to majú potom aj celé posádky kotvy na rame­nách. Pokiaľ vieme, boli sme už aj o Fín­sku, Dán­sku, Poľ­sku, Fran­cúz­sku, ale aj v Domi­ni­kán­skej repub­like. Vždy sa pote­šíme, keď nám zákaz­níci pošlú fotky ako doku­men­tá­ciu.

Sú Kresky hobby, biz­nis či aj aj?

Petra: Jed­no­značne aj aj. Ak by každý mohol robiť to, čo ho baví, hneď by nám tu bolo vesel­šie.

Katka, ty si štu­do­vala v Kra­kove, ilus­tro­vala si už vyše 25 kníh – ako sa dnes žije ilus­trá­to­rom na Slo­ven­sku – je ťažké uži­viť sa tu len ume­ním?

Katka: Na začiatku som pra­co­vala v reklam­ných agen­tú­rach a ilus­trá­cii som sa veno­vala večer a cez víkendy. Neskôr som mala ilus­trá­tor­skej práce viac a mohla som sa veno­vať už len tomu. Mala som obavy, aké to bude, keď sa pre­sťa­hu­jeme do Pre­šova, no sme tu už šiesty rok a zatiaľ sa viem na voľ­nej nohe viem uži­viť.

_MG_4580

petra

Čo je naj­ťaž­šia časť práce na voľ­nej nohe? Je ťažké dodr­žia­vať dis­cip­línu?

Katka: Nie­kedy je to ťažké, ale mám už sys­tém, ako fun­gu­jem nie­koľko rokov. Nie­kedy sa neo­platí veci siliť a je lep­šie si rad­šej zájsť na kávu.

Petra: Musím sa pri­znať, že v tomto musím na sebe každý deň pra­co­vať, ale naozaj to ide ľah­šie, ak má z práce člo­vek radosť a robí ju s tými správ­nymi ľuďmi.

Čo ešte plánujete v tomto roku a aj do budúc­nosti?

Katka: Chys­táme sa na Dizajn mar­ket Pohoda. Ostatné veci sú otvo­rené a necháme sa prek­va­piť, čo z toho sa podarí.

Kresky 33 _MG_8775

Autor foto­gra­fií: Dávid Doroš, face­book

Pridať komentár (0)