Kritik spoločnosti Airbnb sa jej rozhodol konkurovať s etickou verziou s názvom FairBnB

Richard Vítkovský / 11. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Unsplash
  • Služba Airbnb spô­so­bila vo svete po­riadny ura­gán. Tu­risti si prídu na lacné uby­to­va­nie kde­koľ­vek na svete
  • Aj na­oko do­ko­nalá služba má však svoje tie­nisté stránky. Do­chá­dza k po­ru­šo­va­niu zá­ko­nov a obo­ha­co­va­niu ma­lej sku­piny po­sky­to­va­te­ľov uby­to­va­nia
  • Práve preto by mala vznik­núť do­ko­na­lej­šia ob­doba s náz­vom FairBnB

Spo­loč­nosť Airbnb spus­tila ho­tovú re­vo­lú­ciu v ob­lasti uby­to­va­nia. Ne­zá­leží kam ces­tu­ješ, s po­mo­cou ap­li­ká­cie Airbnb sa do­ká­žeš uby­to­vať prav­de­po­dobne aj na se­ver­nom póle. Po­hodlné bý­va­nie kde­koľ­vek na svete ne­bolo ni­kdy jed­no­duch­šie. Zá­u­jem o službu sa, sa­moz­rejme, od­ra­zil vo fi­nanč­ných vý­sled­koch spo­loč­nosti. Vo svo­jej da­ta­báze na­pl­ne­nej na prask­nu­tie má Airbnb už viac ako 5 mi­li­ó­nov po­núk na uby­to­va­nie. Aj na­priek týmto úspe­chom je ve­rej­nosť roz­de­lená na dva tá­bory.

Časť ľudí chváli mož­nosť uby­to­va­nia kde­koľ­vek na svete a za dobrú cenu. Druhá sku­pina ľudí tvrdí, že spo­loč­nosť po­ru­šuje miestne zá­kony a pris­pieva k ne­dos­tatku voľ­ných by­tov. Ok­rem toho do kľud­ných štvrtí pri­ťa­huje davy tu­ris­tov. Ma­ji­te­lia ho­te­lov tak­tiež pri­chá­dzajú o zá­kaz­ní­kov. Me­dzi kri­ti­kov ta­kejto formy pod­ni­ka­nia sa za­ra­dil aj špa­niel Sito Ve­rac­ruz. Ten bol v mi­nu­losti veľ­kým fa­nú­ši­kom Airbnb.

Na roz­diel od os­tat­ných však ne­bo­juje len slo­vami, ale aj činmi. Roz­ho­dol sa to­tiž za po­moci svojho tímu spus­tiť kon­ku­renčný pro­jekt s náz­vom FairBnB. Podľa jeho vy­jad­rení by sa malo jed­nať o ob­dobu Airbnb, kto­rej však ne­bude chý­bať etický ná­dych.

Na roz­diel od svojho úspeš­ného vzoru bude nová spo­loč­nosť fun­go­vať úplne inak. Za­tiaľ čo Airbnb po­ru­šuje miestne zá­kony, FairBnB ich bude re­špek­to­vať v ma­xi­mál­nej mož­nej miere. Dru­hým pi­lie­rom bude to, že každý je­den po­sky­to­va­teľ bude môcť pre­na­jí­mať iba jednu je­dinú ne­hnu­teľ­nosť.

V prí­pade Airbnb to­tiž sys­tém fun­guje tak, že po­sky­to­va­te­lia môžu po­nú­kať na pre­ná­jom via­cero ne­hnu­teľ­ností. Pries­kumy to­tiž zis­tili, že len 20 % po­u­ží­va­te­ľov pri­náša 80 % cel­ko­vého zisku. Sys­tém tak bude pre­hľad­nejší a každý po­sky­to­va­teľ bude mať po­dobné mož­nosti zá­robku.

Tre­tím pi­lie­rom bude po­moc miest­nym ko­mu­ni­tám. Zna­mená to, že z kaž­dej pro­ví­zie, ktorú FairBnB získa po­pu­tuje až po­lo­vica na pod­poru miest­nych ko­mu­nít. Tieto pe­niaze sa tak môžu vy­užiť na rôzne účely. Môže sa po­lo­žiť nová dlažba, vy­sa­diť ze­leň alebo opra­viť ve­rejné osvet­le­nie v mes­tách a ob­ciach.

Ko­mu­nitný prí­stup bol zvo­lený pri ve­dení spo­loč­nosti. Každé dô­le­žité roz­hod­nu­tie by malo byť trans­pa­rentné.  Na tom, aby spo­loč­nosť pre­kvi­tala by mali pra­co­vať nie­len za­kla­da­te­lia, ale aj sa­motní po­sky­to­va­te­lia slu­žieb.

zdroj: the­next­web.com

Pridať komentár (0)