Kri­ti­zo­vaná slo­ven­ská čiapka Shield dosiahla cie­ľovú sumu na Kicks­tar­teri

Martin Bohunický / 8. januára 2016 / Business

Nikdy sa nezav­ďa­číš všet­kým. Ale ak sa nene­cháš odra­diť več­nými kri­tikmi a budeš sa sústre­diť na svo­jich fanú­ši­kov, úspech sa dostaví. Presne tak, ako sa to poda­rilo slo­ven­skému Shieldu.

Sig­nálu odolná čiapka Shield, ktorá po uve­rej­není nášho článku rozví­rila dis­ku­siu, dosiahla na Kicks­tar­teri svoj cieľ. Zakla­da­te­lia Marek a Igor hlá­sia krátko po ukon­čení kam­pane, že vyzbie­rať potreb­ných 13000 libier sa PODA­RILO!

21-1024x576

Cha­lani svo­jim pro­duk­tom určite nemali v úmysle roz­pú­tať dis­ku­siu medzi kon­špi­rá­tormi a ich zary­tými odpor­cami, len upo­zor­niť na vzni­ka­júci prob­lém elek­tro­mag­ne­tic­kého smogu. Sám ale na tomto prí­klade krásne vidíš, že nie kaž­dému sa zavďa­číš, no ak robíš veci dobre, svo­jich fanú­ši­kov si náj­deš. Veď o čiapke Shield napí­sal dokonca v pozi­tív­nom duchu aj NY Times!

Keď sme dosiahli 60 per­cent, začali sa pre­bú­dzať chro­nickí sťa­žo­va­te­lia alebo v novo­do­bom slangu trol­leri, ktorí začali šíriť nená­vistné sta­tusy po celom inter­nete, že naša čiapka je hlú­posť a čudujú sa, že Kicks­tar­ter niečo také vôbec dovo­lil spus­tiť. Skú­mali naše súkro­mie, písali o nás články, robili video blogy, twe­e­to­vali alebo nás priamo napá­dali cez súkromné správy na Kicks­tar­teri. Jed­no­du­cho sa začali báť, že tú kam­paň dotiah­neme do konca. Vtedy sme zis­tili, že sme otvo­rili pan­do­rinu skrinku. Naša čiapka pre nich sym­bo­li­zo­vala alo­ba­lovú čapicu, pro­stred­níc­tvom kto­rej chceme využiť strach a dôver­či­vosť ľudí a obo­ha­tiť sa na nich. Na pod­net týchto ľudí nás tri dni pred šted­rým dňom Kicks­tar­ter vyzval doká­zať naše tvr­de­nia a funkč­nosť čiapky s tým, že ak tak do 48 hodín neuro­bíme, tak nám zruší kam­paň. Rýchlo sme teda museli nato­čiť video, kde sme čiapku roz­re­zali a uro­bili jed­no­du­chý test s mobi­lom a toto video sme okam­žite nahrali do našej kam­pane,” napí­sali cha­lani v správe po kam­pani.

61-1024x576

Vieme, že naša čiapka je kon­tro­verzný pro­dukt a keby sme s ňou prišli tak pred pia­timi rokmi, tak nás všetci zmietnu zo stola, ale podľa nás bude o päť rokov úplne bež­ným tren­dom a ľudia sa budú viac chrá­niť voči elek­tro­mag­ne­tic­kému smogu.”

Shield je jed­ným z mála slo­ven­ských pro­duk­tov, kto­rým sa na Kicks­tar­teri poda­rilo uspieť. Sme v Star­ti­tup veľmi zve­daví, ako sa cha­lani k úspe­chu posta­via a čo zo skve­lého začiatku dokážu vyťa­žiť.

V súčas­nosti hľa­dáme ďalší nápad na pro­dukt, ktorý by sme spus­tili opäť na Kicks­tar­teri. Teraz, keď už vieme ako na to, cítime, žeby sme to doká­zali uro­biť ešte lep­šie. Samoz­rejme vyža­duje to aj veľké finančné inves­tí­cie a kopec času, ale koniec kon­cov sa to vráti v skve­lom pocite, že sme niečo doká­zali a zau­jalo to celý svet,” dodá­vajú cha­lani.

Čo je Shield?

Uni­kát­nou vlast­nos­ťou štý­lo­vej čiapky Shield je, že chráni hlavu pred škod­li­vými sig­nálmi. Pre­cízne a dôkladné vpra­co­va­nie striebra do čiapky ťa ochráni pred žia­re­niami z mobi­lov, wi-fi rou­te­rov a vo vše­obec­nosti dras­ticky redu­kuje nega­tívne efekty elek­tro­mag­ne­tic­kej radiá­cie. Myš­lienka na vývoj takejto čiapky pochá­dza z alar­mu­jú­cich šta­tis­tík vplyvu tele­fó­nov a iných vysie­la­čov na zdra­vie člo­veka, ktoré si zakla­da­te­lia Shield-u dôkladne pre­skú­mali a roz­hodli sa pred nimi aspoň čias­točne chrá­niť.

18-1024x576

zdroj: Kickstarter.com

Pridať komentár (0)