Kto je dnešný Slovák? Podľa prieskumu túži po Tesle a na účte má pár tisíc eur

Linda Cebrová / 21. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Ako by si opí­sal ty­pic­kého Slo­váka?
  • Za­tiaľ čo nie­kto by ho po­me­no­val ako pria­teľ­ského, vy­trva­lého a am­bi­ci­óz­neho člo­veka, iný by sa pri­klo­nil k ná­zoru, že ide o zá­vist­li­vého ne­praj­níka
  • 365.bank sa roz­hodla po­zrieť ako v sku­toč­nosti vy­zerá dnešný Slo­vák ži­júci v mo­der­nom svete pl­nom ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a toto je vý­sle­dok
zdroj: unsplash.com
  • Ako by si opí­sal ty­pic­kého Slo­váka?
  • Za­tiaľ čo nie­kto by ho po­me­no­val ako pria­teľ­ského, vy­trva­lého a am­bi­ci­óz­neho člo­veka, iný by sa pri­klo­nil k ná­zoru, že ide o zá­vist­li­vého ne­praj­níka
  • 365.bank sa roz­hodla po­zrieť ako v sku­toč­nosti vy­zerá dnešný Slo­vák ži­júci v mo­der­nom svete pl­nom ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a toto je vý­sle­dok

Za krátky čas si ne­všednú 365.bank, banku bez je­di­nej po­bočky a tiež jej hravú ap­li­ká­ciu, ob­ľú­bili ti­síce ľudí. Ako prví sa k nej do­stali takz­vaní be­ta­tes­teri. Tí sa zá­ro­veň zú­čast­nili pries­kumu, kto­rého vý­sledky od­ha­ľujú, kto je, ako sa správa a čo chce ty­pický mo­derný Slo­vák, ktorý ink­li­nuje k no­vým tech­no­ló­giám.

Z pries­kumu vy­ply­nulo, že 67,9 % dneš­ných Slo­vá­kov má 33 ro­kov a ve­nuje sa IT. 39, 2 % z nich býva vo vlast­nom byte s hy­po­té­kou a 23, 6 % má na­šet­re­ných viac ako 5-ti­síc eur. 25 % túži vlast­niť iP­hone X a ich vy­sní­va­ným au­tom je Tesla.

 

V pries­kume sa ob­ja­vili aj otázky za­me­rané na fi­nančnú stránku Slo­vá­kov. Uká­zalo sa, že naj­väč­šia časť – 57 % ne­platí svo­jej banke nič za ve­de­nie účtu a 54,2 % je v spo­jení s ban­kou vý­lučne cez appku. To, že „doba kešu“ je dávno preč, naz­na­čuje aj fakt, že 96, 9 % dneš­ných Slo­vá­kov platí rad­šej kar­tou. Zau­jí­mavá je aj in­for­má­cia, že 74,2 % si rad­šej na­šetrí, ako po­ži­čia.

A až  90,1 % Slo­vá­kov čerpá in­for­má­cie z in­ter­netu. In­ter­net je však dvoj­sečná zbraň. Aj na­priek tomu, že ži­jeme v roku 2019 sa na ňom vo veľ­kom ob­ja­vujú rôzne ho­axy, de­z­in­for­má­cie a ná­zory ako z 12. sto­ro­čia o tom, že Zem je plo­chá a po­li­tiku ovlá­dajú jaš­tery.

Ve­riť kon­špi­rač­ným te­óriám je na­ozaj out

365.bank sa roz­hodla na ne­us­tále na­ras­ta­júce množ­stvo de­z­in­fo­má­cií v on­line pro­stredí re­a­go­vať po svo­jom. Spúšťa vô­bec prvú me­diálnu kam­paň. Pred­sta­vuje v nej dneš­ného Slo­váka a zdô­raz­ňuje, že ve­riť kon­špi­rá­ciám nie je „dnešné.“

Te­le­vízne spoty po­chá­dzajú z dielne Wik­tor Leo Bur­nett. Re­klamná agen­túra spolu s ban­kou sta­vila na ani­mo­vané 3D stvár­ne­nie spo­tov, ktoré vzni­kali pod tak­tov­kou re­ži­séra Jo­náša Ka­ráska. Ich ani­má­ciu re­a­li­zo­vala spo­loč­nosť UPP, ktorá sa po­die­ľala na po­kra­čo­vaní kul­to­vého filmu Blade Run­ner. Hla­som 365.bank sa v nich stáva slo­ven­ský ra­per Branči Ko­váč alias Vec.

Ži­jeme v dobe in­te­li­gent­ných za­ria­dení, do­sa­hu­jeme po­kroky v mo­der­nej me­di­cíne, vy­ví­jame au­to­nómne vo­zidlá, za­obe­ráme sa ko­merč­nými letmi do ves­míru a pod. Na dru­hej strane však buj­nejú ná­zory a ten­den­cie, ktoré spo­chyb­ňujú ob­jek­tívnu re­a­litu, pod­po­rujú kon­špi­rá­cie a ší­ria de­z­in­for­má­cie hodné mi­nu­lých sto­ročí. Do­konca sa stá­vajú aj sú­čas­ťou po­li­tic­kého po­pu­lizmu. Keďže sme banka dneška,, roz­hodli sme pris­pieť svo­jou tro­chou do spo­lo­čen­skej dis­ku­sie. V kam­pani chceme pred­sta­viť našu banku, no zá­ro­veň v kon­texte na­šej témy dneš­nosti zau­jať sta­no­visko k prob­lému, ktorý nás trápi,“ vy­svet­ľuje head of mar­ke­ting v 365.bank Ju­raj Šnirc.

Mu­síme sú­hla­siť s tým, že je dobré ot­vá­rať spo­lo­čen­skú dis­ku­siu. Ta­kouto kam­pa­ňou banka po­tvr­dila, že sa snaží byť na­ozaj dnešná a re­a­guje na ak­tu­álne témy. Pa­lec hore.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s 365.bank.

Pridať komentár (0)