Kto je žena sto­ja­ca po boku novo­zvo­le­né­ho fran­cúz­ske­ho pre­zi­den­ta Emma­nu­e­la Mac­ro­na?

Richard Vitkovský / 12. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pictures.reuters.com

Voľ­by vo Fran­cúz­ku sa skon­či­li. Víťa­zom sa stal 39-roč­ný Emma­nu­el Mac­ron, kto­rý sa sta­ne najm­lad­ším pre­zi­den­tom Fran­cúz­ska. Ofi­ciál­ne bude pre­zi­den­tom od 14. mája . Neme­nej pozor­nos­ti však púta budú­ca prvá dáma. Tá je totiž od svoj­ho man­že­la nie mlad­šia, ako to bež­ne býva, ale o 24 rokov star­šia. Kto je táto žena? 

Bri­git­te Trog­ne­ux – také je meno budú­cej prvej dámy. Jej rodi­na pat­rí k zná­mym pro­du­cen­tom čoko­lá­dy vo fran­cúz­skom mes­te Amiens. Spo­loč­nosť jej robi­li šies­ti star­ší súro­den­ci. Na roz­diel od iných par­tne­riek pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tov v pre­zi­dent­skej kam­pa­ni, ona pre­vza­la aktív­nu úlo­hu a pomoh­la svoj­mu man­že­lo­vi dotiah­nuť všet­ko do víťaz­né­ho kon­ca.

Roman­ca uči­teľ­ky a žia­ka

Dnes 64-roč­ná Bri­git­te a 39-roč­ný Emma­nu­el tvo­ria sta­bil­ný pár mno­hé desať­ro­čia. Budú­ci párik sa prvý­krát stre­tol na škol­skej pôde – na súkrom­nej jezu­it­skej ško­le v mes­te Amiens. Emma­nu­el mal v tom čase iba 15 rokov, ale ani to však nezab­rá­ni­lo pre­sko­če­niu iskry. Bri­git­te bola úpl­ne oča­re­ná jeho inte­li­gen­ci­ou. V tom čase bola vyda­tá a mala tri deti so svo­jím vte­daj­ším man­že­lom.

Nech uro­bíš čokoľ­vek, aj tak sa s tebou ože­ním,“ pove­dal Emma­nu­el svo­jej vyvo­le­nej, keď mal iba 17 rokov. A ten­to sľub aj dodr­žal.

prezident

zdroj foto­gra­fie: gettyimages.com

V roku 2006 sa budú­ca žena pre­zi­den­ta Fran­cúz­ka roz­vied­la so svo­jím vte­daj­ším man­že­lom, boha­tým ban­ká­rom. A tak už nič neb­rá­ni­lo svad­be so svo­jím býva­lým žia­kom nasle­du­jú­ci rok. Odvte­dy sú nero­zluč­ným pári­kom. Vyso­ký veko­vý roz­diel vzbu­dzo­val vždy nedô­ve­ru, a tak lokál­ne médiá mali o čom písať. Párik si z toho však ťaž­kú hla­vu nero­bil. Oba­ja sa bez prob­lé­mov ruka v ruke a s úsmev­mi na tvá­rach pred­vá­dza­li na verej­nos­ti.

Dvo­j­ica momen­tál­ne žije v obci Le Tou­qu­et pri mes­teč­ku Bou­log­ne na seve­re Fran­cúz­ka. Keď­že oba­ja milu­jú Veľ­kú Bri­tá­niu, kaž­do­roč­ne ju nav­šte­vu­jú. Radi sa túla­jú, obľu­bu­jú chô­dzu a dlhé pre­chádz­ky po Lon­dý­ne a roz­prá­va­nie sa s ľuď­mi. Okrem toho sú aj váš­ni­vý­mi lyžiar­mi. Prvá dáma sa asi ako kaž­dá žena rada pek­ne oble­čie. Pra­vi­del­ne nav­šte­vu­je Paríž­sky týž­deň módy, ale ten­to­krát sa roz­hod­la pod­po­riť man­že­la a ože­lieť mód­ne pre­hliad­ky, čo je veľ­ká obe­ta.

Novi­nár­ka a autor­ka živo­to­pi­sov Anne Ful­da zis­ti­la, že pre­zi­dent mal iba jed­nu pria­teľ­ku v jeho veku a to bol aj jeho jedi­ný vzťah pred osu­do­vou lás­kou. Bri­git­te je nie­len jeho man­žel­kou, ale aj men­tor­kou. Sám budú­ci pre­zi­dent sa nechal počuť, že bez nej by sa nedos­tal tam, kde je teraz.

Vyze­rá to tak, že nová prvá dáma Fran­cúz­ka nebu­de v úza­dí, ako to býva zvy­kom u prvých dám, ale bude sa aktív­ne podie­ľať na ria­de­ní kra­ji­ny. Záro­veň sa pred­po­kla­dá, že vzde­lá­va­nie a prá­ca so zne­vý­hod­ne­ný­mi a autis­tic­ký­mi deť­mi budú jej hlav­nou pri­ori­tou.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)