Kubínska hoľa už nebude atraktívnou lokalitou len v zime. Vyrastie tu nový projekt HillSide

Mária Ambrozová / 10. januára 2019 / Architektúra

  • Do­máci aj za­hra­niční in­ves­tori u nás hľa­dajú pries­tor, kde vlo­žiť svoje fi­nan­cie a at­rak­tívne vy­ras­ta­júce pro­jekty sú pre nich ide­ál­nou prí­le­ži­tos­ťou
  • Jednu takú chce v ob­lasti Ku­bín­skej hole po­núk­nuť spo­loč­nosť BL
  • Ne­ďa­leko ob­ľú­be­ných zjaz­do­viek po­staví tro­j­icu apart­má­no­vých do­mov
zdroj: hillside.sk
  • Do­máci aj za­hra­niční in­ves­tori u nás hľa­dajú pries­tor, kde vlo­žiť svoje fi­nan­cie a at­rak­tívne vy­ras­ta­júce pro­jekty sú pre nich ide­ál­nou prí­le­ži­tos­ťou
  • Jednu takú chce v ob­lasti Ku­bín­skej hole po­núk­nuť spo­loč­nosť BL
  • Ne­ďa­leko ob­ľú­be­ných zjaz­do­viek po­staví tro­j­icu apart­má­no­vých do­mov

Pa­mä­táš si ešte náš mi­nu­lo­ročný vý­ber troch vý­borne vy­ba­ve­ných ski cen­tier, za kto­rými ne­mu­síš jaz­diť do Ta­tier? Za­ra­dili sme sem aj ob­ľú­benú Ku­bín­sku hoľu, blízko Dol­ného Ku­bína v krás­nom Orav­skom re­gi­óne. Práve sem sa cho­dia vy­bláz­niť všetci mi­lov­níci zim­ných špor­tov, no už one­dlho už bude toto miesto plné tu­ris­tov aj z iného dô­vodu. De­ve­lo­per BL tu chce po­sta­viť pro­jekt zvaný Hill­Side. Podľa vlast­ných slov špič­ková a at­rak­tívna ne­hnu­teľ­nosť.

Takže lo­ka­lita je jasná a o jej luk­ra­tív­nosti ne­možno po­chy­bo­vať (vý­hľady na Zá­padné Tatry a Chočské vr­chy). Práve tá vy­tvára hod­notu ne­hnu­teľ­nosti, no opo­me­núť sa ne­smie ani stránka ar­chi­tek­túry. Pri tomto pro­jekte sa o ňu po­stará ce­nou CE.ZA.AR oven­čený ate­liér Šer­cel Švec. Pro­jekt má dbať na oko­lité pro­stre­die a vy­užité majú byť najmä prí­rodné, tra­dičné ma­te­riály.

Bliž­šie Hill­side po­pí­sal de­ve­lo­per na­sle­dovne: „Apart­má­nový dom Hill­side tvo­ria 3 veže s ozna­če­ním X, Y a Z, ktoré sú pre­po­jené spo­loč­nou po­d­zem­nou ga­rá­žou. Pro­jekt po­núka 44 apart­má­nov, kto­rých dis­po­zí­cia ich pre­dur­čuje na krát­ko­dobé alebo dl­ho­dobé re­kre­ačné bý­va­nie. 12 par­ko­va­cích miest bude umiest­ne­ných v ex­te­ri­éri a zvyš­ných 35 bude v po­d­zem­nej ga­ráži. Každý apart­mán má vlastnú piv­nicu, ktorá je vhodná aj na usklad­ne­nie lyží alebo bi­cyk­lov. Sa­moz­rej­mos­ťou sú prie­stranné bal­kóny, pre­d­záh­radky alebo ob­rov­ské te­rasy lu­xus­ných streš­ných apart­má­nov. Z ga­ráže sa do svojho apart­mánu mô­žete vy­viesť vý­ťa­hom. V prí­pade pré­mi­ových streš­ných apart­má­nov to platí do­slovne, pre­tože vý­ťah za­staví priamo vo va­šom apart­máne. Sú­čas­ťou ar­chi­tek­to­nic­kého stvár­ne­nia bude pro­fe­si­onálna vý­sadba dre­vín v okolí.”

Mys­leli aj na de­taily

Ak všetko pôjde podľa plá­nov, apart­mány by mali byť ma­ji­te­ľom odo­vzdané už v lete bu­dú­ceho roka. V de­cem­bri zís­kal de­ve­lo­per územné roz­hod­nu­tie, no a pred pár dňami už pri­budli aj ďal­šie dô­le­žité do­ku­menty (územné roz­hod­nu­tie na pre­kládku ve­dení vy­so­kého na­pä­tia a umiest­ne­nie no­vej ki­os­ko­vej tra­fos­ta­nice), čo zna­mená, že za­čia­tok vý­stavby sta­no­vený na leto tohto roku je opäť o niečo bliž­šie. Na svo­jom Fa­ce­bo­oku spo­loč­nosť BL pre­zra­dila, že celý pro­jekt je vy­tvá­raný v sys­téme BIM, ktorý je po­va­žo­vaný za bu­dúc­nosť ar­chi­tek­túry.

Ok­rem dych­be­rú­cich vý­hľa­dov a lu­xusu apart­má­nov láka do no­vinky na Ku­bín­skej Holi BL, s.r.o. in­ves­to­vať aj vďaka ta­kej ma­lič­kosti, akou je štý­lový snack bar či špe­ciálna klau­zula v zmluve: „Pre tých, ktorí by pri ko­merč­nom pre­nájme svo­jich apart­má­nov radi vy­užili plat­formy ako Airbnb alebo Bo­oking bude zmluvne za­bez­pe­čená služba pre­vádzky apart­má­nov (upra­to­va­nie, pra­nie, odo­vzda­nie apart­mánu a pod.).”

Zdroj: hill­side.sk

Pridať komentár (0)