Kde si kúpiť nové Spec­tac­les oku­liare od Snap­chatu?

Timotej Vančo / 14. november 2016 / Zaujímavosti

Chceš mať aj ty svoje Spec­tac­les a natá­čať snapy nie len z mobilu? Musíš nájsť Snap­bota.

Snap­chat vie, ako zau­jať ludí, čo doká­zal aj pred pár dňami, keď uve­rej­nil Snap­bota. Jeden z prvých Snap­bo­tov, žltých skri­niek so žltými balónmi, mohli ľudia stret­núť na pláži vo Venice. Takto nejako vyzerá kúpa prvých Spec­tac­les:

Snap bude pre­dá­vať svoje Spec­tac­les oku­liare cez špe­ciálny stroj menom „Snap­bot“, ktorý cel­kom vyzerá ako žltý Mini­oni.

snap

Foto: businessinsider.com

Spo­loč­nosť bude aktu­ali­zo­vať mapu, kde sa nachá­dzajú Snap­boty, kaž­dých 24 hodín. Takže už budeš vedieť, kde sa dajú kúpiť Spec­tac­les.

jk

Foto: businessinsider.com

Zatiaľ prvý Snap­bot pri­stál na pláži vo Venice v uto­rok ráno. Za jasne žltým Snap­bo­tom, ktorý mal na sebe pri­pnuté žlté balóny, sa okam­žite vytvo­rila dlhá rada záu­jem­cov.

foto: twitter.com/DominusNoctis

Snap­bot je naprog­ra­mo­vaný veľmi pria­teľ­sky. Ak okolo neho prejde člo­vek, Snap­bot sa zobudí a „otvorí oči“. Fakt, že sa na teba stroj usmeje v tebe vzbudí prí­jemný pocit a cítiš sa, ako keby si si kupo­val hračku a nie oku­liare.

cw6grvgusaad2do

Foto: businessinsider.com

Veľké oko“ Snap­bota, pou­žíva tú istú tech­no­ló­giu na roz­poz­ná­va­nie tváre, ako pou­žíva Snap v apli­ká­cii. Ak teda nie si roz­hod­nutý, či si chceš Spec­tac­les kúpiť, ako s nimi budeš vyze­rať alebo akú farby si máš vybrať, Snap­bot ti to všetko zobrazí na disp­leji.

cw6jzrvveaa06ot

Foto: businessinsider.com

Ak nech­ceš Spec­ta­lec práve v tomto momente, je tu aj mož­nosť pou­žiť špe­ciálny Snap­code, ktorý ti odo­mkne jedi­nečný fil­ter na tvár s pri­da­ním Spec­tac­les. Takto uvi­díš, ako s nimi budeš vyze­rať, aj keď sa nena­chá­dzaš pri Snap­bo­tovi.

kk

Foto: businessinsider.com

Snap­code môžeš nájsť tu.

Ak si v Snap­bote vybe­rieš, aké Spec­tac­les chceš, musíš zapla­tiť 130 dolá­rov (120eur) cez svoju kre­ditnú kartu. Po tejto úhrade sa otvo­ria „ústa“ Snap­bota a môžeš si vybrať svoje nové Spec­tac­les. 

cw6r1gkuuaatic0

Foto: businessinsider.com

V balení sa nachá­dzajú pocho­pi­teľne Spec­tac­les a okrem nich ešte adap­tér na nabí­ja­nie, krátky návod pre pou­ži­tie a han­drička, aby boli tvoje nové Spec­tac­les vždy čisté.

cw69npwusaawebw

Foto: businessinsider.com

Snap si dáva zále­žať na detai­loch.

cw7b-bbvqaasont

Foto businessinsider.com

Ľudia po Spec­tac­les doslova šalejú. Za prvý deň sa hneď vypre­dali. Keď dopĺňajú zásoby, Snap­bot je pri­krytý bie­lou plach­tou.

cw7fg-gusaazhk8

Foto: businessinsider.com

Najprv Snap­bot umož­ňo­val nákup 2 Spec­tac­les na jednu osobu, ale časom sa tu vytvá­rali veľké rady a ľudia začali kupo­vať Spec­tac­les na rôzne kre­ditné karty. Čím Snap zare­a­go­val zní­že­ním počtu Spac­tac­les na osobu na jeden kus.

cw7wi5musaardgi

Foto: businessinsider.com

Najz­lo­ži­tej­šie je teda nájsť Snap­bota. Štastný lov pra­jem :)

botblink_v3-877852825

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)