Kva­litné letné číta­nie, ktoré odpo­ru­čil sám Bill Gates ťa zaru­čene nes­klame

Michaela Líšková / 10. júna 2016 / Tools a produktivita

Vzde­lá­va­nie nepozná hra­nice a číta­nie patrí k aktív­nemu let­nému odpo­činku. Bill Gates tiež nelení a ak hľa­dáš na leto kva­litné číta­nie, ktoré ťa nie­len zabaví, ale aj čo-to naučí, odpo­rúča ti práve túto lite­ra­túru.

Pre­cvič tro­chu anglič­tinu, opráš staré vedo­mosti a zís­kaj nové. Na číta­nie sa nájde čas vždy, bez ohľadu na ročné obdo­bie. A všetci vieme, že kni­hám sa nevy­hý­bajú ani veľké ryby, takže ak sa k tebe od takejto ryby nie­kedy dostane odpo­rú­ča­nie, treba po nej hneď siah­nuť a hltať jednu vedo­mosť za dru­hou.

5 kníh, ktoré ti odpo­rúča sám Bill Gates:

HOW NOT TO BE WRONG (The Power of Mat­he­ma­ti­cal Thin­king)
–Jor­dan Ellen­berg

how-not-to-be-wrong-the-power-of-mathematical-thinking-by-jordan-ellenberg

Gates: Mate­ma­tik a spi­so­va­teľ Ellen­berg vysvet­ľuje, ako sa mate­ma­tika podieľa na našich živo­toch bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Každá kapi­tola začína témou, ktorá sa na prvý pohľad javí ako pomerne jed­no­du­chá – volebná poli­tika, alebo aj známa mas­sa­chu­setsská loté­ria – a potom túto tému využije ako odra­zový mos­tík na vyjad­re­nie mate­ma­tiky, ktorá za tým všet­kým stojí.

THE POWER TO COM­PETE: An Eco­no­mist and an Entrep­re­neur on Revi­ta­li­zing Japan in the Glo­bal Eco­nomy
–Hiroshi Miki­tani a Ryo­ichi Miki­tani

the-power-to-compete-an-economist-and-an-entrepreneur-on-revitalizing-japan-in-the-global-economy-by-hiroshi-mikitani-and-ryoichi-mikitani

Gates: Prečo boli japon­ské spo­loč­nosti – obrov­ská sila v 80-tych rokoch – zatie­nené kon­ku­ren­ciou v Juž­nej Kórei a Číne? Môžu sa vrá­tiť? Práve tieto otázky tvo­ria základ sérií dia­ló­gov medzi Ryo­ichim, eko­nó­mom, ktorý zomrel v roku 2013, a jeho synom Hiros­him, zakla­da­te­ľom inter­ne­to­vej spo­loč­nosti Raku­ten.

THE VITAL QUES­TION: Energy, Evo­lu­tion, and the Ori­gins of Com­plex Life
–Nick Lane

the-vital-question-energy-evolution-and-the-origins-of-complex-life-by-nick-lane

Gates: Nick Lane sa snaží napra­viť vedeckú krivdu tým, že ľudí navá­dza, aby plne oce­nili úlohu, ktorú ener­gia zohráva vo všet­kých živých veciach. Tvrdí, že iba pocho­pe­ním toho, ako ener­gia fun­guje, môžeme pocho­piť to, ako život začal a ako sa všetko živé stalo tak kom­plex­ným.

SAPIENS: A Brief His­tory of Human­kind
–Yuval Noah Harari

sapiens-a-brief-history-of-humankind-by-yuval-noah-harari

Gates: Harari na seba berie skľu­ču­júcu úlohu: vyroz­prá­vať celú his­tó­riu ľud­stva na iba 400 stra­nách. Tiež píše o dneš­nom druhu a o tom, ako nás umelá inte­li­gen­cia, gene­tické inži­nier­stvo a ostatné tech­no­ló­gie v budúc­nosti zme­nia. Hoci s nie­kto­rými vecami v knihe nesú­hla­sím – obzvlášť vyjad­re­nie, že ľud­stvu sa žilo lep­šie ped tým, než sme začali far­már­čiť – Sapiens odpo­rú­čam všet­kým tým, kto­rých zau­jíma his­tó­ria a budúc­nosť nášho druhu.

SEVE­NE­VES: A Novel
–Neal Step­hen­son

seveneves-a-novel-by-neal-stephenson

Gates: Dlho som nečí­tal žiadnu science fic­tion, keď mi pria­teľka odpo­ru­čila túto knihu. Som rád, že to uro­bila. Prí­beh začína už prvou vetou, keď vybuchne Mesiac. Ľudia zis­tia, že o dva roky zasiahnu aste­ro­idy Zem a vyhľa­dia všet­kom život, takže sa celý svet spojí a na obežnú dráhu Zeme sa sna­žia dostať čo naj­viac ves­mír­nych lodí. Kniha Seve­ne­ves ma inšpi­ro­vala k tomu, aby som pre­hod­no­til číta­nie sci-fi.

Zdroj a obrázky: John Szra­miak: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: click.ir

Pridať komentár (0)